Επικαιροποιημένα μέτρα αλιείας στην περιοχή ICCAT: Το Συμβούλιο δίνει το τελικό πράσινο φως

Σήμερα το Συμβούλιο εξέδωσε επίσημα κανονισμό που ενσωματώνει στο δίκαιο της ΕΕ ορισμένα μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου της αλιείας στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Τόνων του Ατλαντικού ( ICCAT ).

Ο νέος κανονισμός επικαιροποιεί επίσης το πολυετές σχέδιο διαχείρισης για τον ερυθρό τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο.

Ο τομέας της αλιείας είναι απαραίτητος για τη βιωσιμότητα των θαλασσών και των ωκεανών μας και διαδραματίζει επίσης βασικό ρόλο στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και της κερδοφορίας του κλάδου μας. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες που εγκρίθηκαν σήμερα θα ανοίξουν τον δρόμο για να διασφαλιστεί ότι σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε διεθνή φόρουμ αποτελούν πλήρως μέρος του δικαίου της ΕΕ.

Hilde Crevits – Βελγική Φλαμανδική Υπουργός Πρόνοιας, Δημόσιας Υγείας και Οικογένειας και αρμόδια για την Αλιεία

Ο εγκριθείς κανονισμός ενσωματώνει στο δίκαιο της ΕΕ μια σειρά συστάσεων που ενέκρινε η ICCAT στις ετήσιες συνεδριάσεις της τα τελευταία χρόνια. Αυτά αφορούν τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2107 και του κανονισμού (ΕΕ) 2023/2053.

Κύρια στοιχεία της ενημέρωσης

Ορισμένοι από τους νέους ενημερωμένους κανόνες αφορούν:

  • ορισμοί των σκαφών υποστήριξης, των συσκευών συγκέντρωσης ψαριών (FADs), των πλωτών αντικειμένων και της επιχειρησιακής σημαδούρας
  • στην περίπτωση του τροπικού τόνου : περιορισμοί χωρητικότητας και απαγόρευση απόρριψης από γρι-γρι (εκτός από ορισμένες περιπτώσεις)· Αυτό σημαίνει ότι έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίζουν ετήσια σχέδια αλιείας και ετήσια σχέδια διαχείρισης αλιευτικής ικανότητας για τον τροπικό τόνο· Επιπλέον, κάθε τρεις μήνες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα τροπικών τόνων (ανά είδος) που αλιεύονται από σκάφη που φέρουν τη σημαία τους
  • στην περίπτωση του ερυθρού τόνου : ενημερωμένες διατάξεις σχετικά με τη μεταφορά μη συγκομισθέντος ζωντανού τόνου από αλιεύματα προηγούμενων ετών, διατάξεις ποσοστώσεων ερασιτεχνικής αλιείας. επικαιροποιημένους κανόνες για την προετοιμασία ενός ετήσιου σχεδίου παρακολούθησης, ελέγχου και επιθεώρησης· απαγόρευση της αυτόματης μεταφοράς οποιασδήποτε αχρησιμοποίητης ποσόστωσης
  • εξουσιοδότηση και υποβολή εκθέσεων : τα κράτη μέλη εκδίδουν άδειες αλιείας σε μεγάλης κλίμακας αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους για να ψαρέψουν στο βόρειο και στο νότιο Ατλαντικό μακρόστενο. Επιπλέον, τα αλιεύματα του Νοτίου Ατλαντικού μακρόστενου πρέπει να αναφέρονται στην ICCAT από τα κράτη μέλη
  • διατάξεις για την ερασιτεχνική αλιεία για τη μεσογειακή λεκάνη
  • διατάξεις για τον ασφαλή χειρισμό και συνιστώμενες πρακτικές απελευθέρωσης για θαλάσσιες χελώνες και καρχαρίες μακό
  • συλλογή δεδομένων και υποβολή εκθέσεων στην ICCAT σε περίπτωση ορισμένων αλιευμάτων, για να βοηθήσει στην αξιολόγηση της κατάστασης των αποθεμάτων
  • επικαιροποιημένους κανόνες για τη χρήση και τον λειτουργικό χειρισμό συστημάτων παρακολούθησης σκαφών
  • διατάξεις για τη βελτίωση των κανόνων υγείας και ασφάλειας για τους παρατηρητές της ICCAT για μεταφόρτωση στη θάλασσα

Επόμενα βήματα

Η σημερινή ψηφοφορία του Συμβουλίου κλείνει τη διαδικασία έγκρισης. Ο κανονισμός θα υπογραφεί τώρα από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα.

Ιστορικό

Η ICCAT προβλέπει ένα πλαίσιο περιφερειακής συνεργασίας για τη διατήρηση και διαχείριση του τόνου και των ειδών που μοιάζουν με τόνο στον Ατλαντικό Ωκεανό και στις παρακείμενες θάλασσες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος από το 1997.

Η ICCAT έχει την εξουσία να εγκρίνει συστάσεις για τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευμάτων υπό την ευθύνη της. Αυτά είναι δεσμευτικά για τα συμβαλλόμενα μέρη και τίθενται σε ισχύ έξι μήνες μετά την ημερομηνία της κοινοποίησης.

Η πρόταση για ενσωμάτωση στο δίκαιο της ΕΕ σειράς συστάσεων της ICCAT υποβλήθηκε από την Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας, Επίτροπος Virginijus Sinkevičius) στις 21 Απριλίου 2022. Εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτόν τον φάκελο ήταν η Clara Aguilera (S&D, ES).

26.2.2024