Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Το Συμβούλιο συμφωνεί οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις να παρέχουν καλύτερα δεδομένα για τις περιβαλλοντικές τους εκπομπές

Σήμερα, το Συμβούλιο συμφώνησε στη διαπραγματευτική του εντολή σχετικά με πρόταση κανονισμού σχετικά με την αναφορά περιβαλλοντικών δεδομένων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τη δημιουργία πύλης βιομηχανικών εκπομπών.

Η πρόταση αποσκοπεί στην αναβάθμιση του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (E-PRTR) προκειμένου να δημιουργηθεί μια πιο ολοκληρωμένη και ολοκληρωμένη πύλη βιομηχανικών εκπομπών.

Ο κύριος στόχος της αναθεώρησης είναι να σημειωθεί πρόοδος προς τη φιλοδοξία της Πράσινης Συμφωνίας για μηδενική ρύπανση παρέχοντας στο κοινό πρόσβαση σε ένα πιο ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύνολο δεδομένων σχετικά με τις βασικές περιβαλλοντικές εκπομπές που παράγονται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η διαπραγματευτική εντολή θα χρησιμεύσει ως βάση για το Συμβούλιο να διαπραγματευτεί την τελική μορφή της νομοθεσίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Νέα και βελτιωμένη πύλη βιομηχανικών εκπομπών

Ο νέος κανονισμός αποσκοπεί στη διασφάλιση καλύτερης ευθυγράμμισης με την Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές και άλλους συναφείς περιβαλλοντικούς νόμους, όσον αφορά τις δραστηριότητες και τους ρύπους που καλύπτονται και το επίπεδο αναφοράς.

Θα περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με τη χρήση νερού, ενέργειας και πρώτων υλών από τις σχετικές εγκαταστάσεις για την παρακολούθηση της προόδου προς μια κυκλική οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων.

Η πρόταση στοχεύει επίσης να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες ελλείψεις στην εφαρμογή του κανονισμού E-PRTR, κυρίως όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων, τη μεθοδολογία και τη χρήση δεδομένων.

Κύριες αλλαγές από το Συμβούλιο

Το Συμβούλιο συμφωνεί με τους κύριους στόχους της πρότασης, επιφέροντας παράλληλα ορισμένες λεπτομερείς αλλαγές σε αυτήν.

Στη διαπραγματευτική του εντολή, το Συμβούλιο περιορίζει τον διοικητικό φόρτο και βελτιστοποιεί την προστιθέμενη αξία της υποβολής εκθέσεων. Καθορίζει τον στόχο του κανονισμού για περισσότερη διαφάνεια και διευκρινίζει ορισμένους ορισμούς.

Το Συμβούλιο περιορίζει επίσης την εξουσία της Επιτροπής να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση του πεδίου των δραστηριοτήτων και των ρύπων που καλύπτονται από τον κανονισμό, καθώς και τα ισχύοντα όρια στο παράρτημα I (σχετικά με τις δραστηριότητες που απαιτούν υποβολή εκθέσεων πάνω από τα καθορισμένα όρια) και II (σχετικά με τους ρύπους που πρέπει να αναφέρονται πάνω από τα καθορισμένα όρια).

Αντί μόνο για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, επιλέγει μια μικτή προσέγγιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σε ορισμένες περιπτώσεις και τη λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σε άλλες.

Τα κράτη μέλη ευθυγραμμίζουν τις διατάξεις για τις κυρώσεις με τη θέση τους σχετικά με την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές, εισάγοντας δηλαδή την ευελιξία που απαιτείται για τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις διατάξεις στα διαφορετικά εθνικά νομικά τους συστήματα και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο κανονισμός ρυθμίζει μόνο τις πτυχές υποβολής εκθέσεων.

Το Συμβούλιο παρατείνει την έναρξη ισχύος του κανονισμού κατά δύο χρόνια, ώστε τα κράτη μέλη να έχουν αρκετό χρόνο για να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες.

Το κείμενο της εντολής θα δημοσιοποιηθεί σύντομα.

Επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για να συμφωνήσουν σχετικά με την τελική μορφή της νομοθεσίας. Στη συνέχεια, το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα και από τα δύο θεσμικά όργανα.

Ιστορικό

Η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναφορά περιβαλλοντικών δεδομένων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τη δημιουργία πύλης βιομηχανικών εκπομπών στις 5 Απριλίου 2022.

Η πρόταση τροποποιεί και βελτιώνει το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (E-PRTR).

Το E-PRTR παρέχει στο κοινό πρόσβαση σε βασικά περιβαλλοντικά δεδομένα από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τη Σερβία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επικαιροποιείται ετησίως με στοιχεία που αναφέρουν περίπου 35.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις που καλύπτουν 65 οικονομικές δραστηριότητες. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν 91 βασικούς ρύπους όπως βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, αέρια θερμοκηπίου και διοξίνες. 

Το E-PRTR συνδέεται στενά με την Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές, με τις απαιτήσεις αναφοράς για εκλύσεις και μεταφορές ρύπων να ευθυγραμμίζονται με τους όρους άδειας που ορίζονται στην οδηγία.

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτική του εντολή (γενική προσέγγιση) σχετικά με πρόταση τροποποίησης της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές στις 16 Μαρτίου 2023.

7.6.2023