Ε.Ε: Συμπεράσματα του Συμβουλίου κατά την έναρξη της 12ης υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για ένα ανοιχτό και βασισμένο σε κανόνες πολυμερές σύστημα εμπορίου, με έναν εκσυγχρονισμένο ΠΟΕ στον πυρήνα του. Η ΕΕ υποστηρίζει ένα φιλόδοξο και ρεαλιστικό πακέτο για τη 12η Υπουργική Διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (MC12) και αναμένει από όλα τα μέλη του ΠΟΕ να συμβάλουν εποικοδομητικά, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ικανότητές τους.

Το Συμβούλιο υπενθυμίζει τις προηγούμενες κοινές δηλώσεις του σχετικά με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσικής Ομοσπονδίας με την υποστήριξη της Λευκορωσίας κατά της Ουκρανίας. Υπενθυμίζει ότι στέκεται αλληλέγγυα με τον λαό της Ουκρανίας. Η Ρωσία στρέφει επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού και στοχεύει πολιτικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, ιατρικών εγκαταστάσεων, σχολείων και καταφυγίων. Αυτά τα εγκλήματα πολέμου πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Οι υπεύθυνοι και οι συνεργοί τους θα λογοδοτήσουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική της επίθεση στο έδαφος της Ουκρανίας, να αποσύρει αμέσως και άνευ όρων όλες τις δυνάμεις και τον στρατιωτικό εξοπλισμό από ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας και να σεβαστεί πλήρως την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της.

Το Συμβούλιο υπενθυμίζει την προτεραιότητα που δίνει στη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ και την πρόθεση της ΕΕ να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στο θέμα αυτό. Υπογραμμίζει τη σημασία της μεταρρύθμισης του ΠΟΕ στις βασικές του λειτουργίες, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στους στόχους του και να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του 21ου αιώνα, μεταξύ άλλων με τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία της ενσωμάτωσης του κλίματος και της βιωσιμότητας στην ατζέντα του ΠΟΕ, καθώς και της σταθερότερης θέσπισης ανταγωνιστικής ουδετερότητας εντός του ΠΟΕ. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει, ως προτεραιότητα, την ανάγκη για ουσιαστική μεταρρύθμιση προκειμένου να αποκατασταθεί ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ με τα βασικά του χαρακτηριστικά να παραμένουν ανέπαφα, την ανάγκη μεταρρύθμισης της λειτουργίας παρακολούθησης και διαβούλευσης του ΠΟΕ, καθώς και ο ρόλος του ΠΟΕ ως φόρουμ διαπραγματεύσεων για την ανάπτυξη νέων και ενημερωμένων κανόνων. Το Συμβούλιο υποστηρίζει την έναρξη μιας συνολικής αναθεώρησης μέσω μιας δομημένης διαδικασίας υπό την αιγίδα του Γενικού Συμβουλίου, της λειτουργίας του ΠΟΕ με σκοπό να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των λειτουργιών του έως την επόμενη Υπουργική Διάσκεψη. Όσον αφορά το σύστημα επίλυσης διαφορών και το δευτεροβάθμιο δευτεροβάθμιο όργανο, η ΕΕ υπογραμμίζει τη σημασία της διεξαγωγής συζητήσεων με σκοπό την ύπαρξη ενός πλήρως και εύρυθμου συστήματος επίλυσης διαφορών προσβάσιμο σε όλα τα μέλη από το MC13.

Οι επιδεινούμενες προκλήσεις για την επισιτιστική ασφάλεια που προκύπτουν από τον αντίκτυπο του ρωσικού επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας είναι κρίσιμες. Το Συμβούλιο θα υποστηρίξει τις προσπάθειες στο MC12 για την αντιμετώπιση της κρίσης επισιτιστικής ασφάλειας. Το Συμβούλιο υποστηρίζει ισορροπημένα αποτελέσματα στον τομέα της γεωργίας, ιδίως βελτιώσεις στη διαφάνεια, μεταξύ άλλων σε σχέση με περιορισμούς στις εξαγωγές, και πολυμερείς αποφάσεις για την εξαίρεση των ανθρωπιστικών αγορών από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα από περιορισμούς εξαγωγών και, γενικότερα, για την αποφυγή περιορισμών στις εξαγωγές στον γεωργικό τομέα προϊόντα. Τέλος, το Συμβούλιο υποστηρίζει την έναρξη προγραμμάτων εργασίας, με βασικά στοιχεία που θα καθοδηγούν τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις, σε τομείς όπως η εγχώρια στήριξη που στρεβλώνει το εμπόριο και μια μόνιμη λύση για τη διατήρηση των δημοσίων αποθεμάτων για την επισιτιστική ασφάλεια, μεταξύ άλλων.

Η απάντηση του ΠΟΕ στην πανδημία είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα για την επικείμενη Υπουργική Διάσκεψη. Αυτή η απάντηση θα πρέπει να συμβάλει σε μια ικανοποιητική λύση για την αύξηση της διαθεσιμότητας εμβολίων COVID-19 στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το Συμβούλιο υποστηρίζει ένα αποτέλεσμα για το εμπόριο και την υγεία που ενισχύει την ανταπόκριση του συστήματος συναλλαγών στις προκλήσεις που θέτει η πανδημία, καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, τη μείωση των περιορισμών στις εξαγωγές, μέτρα διευκόλυνσης του εμπορίου, ενισχυμένη διαφάνεια, συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και άλλα σχετικά στοιχεία. Αυτή η απάντηση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την ενίσχυση και την απλούστευση της χρήσης των ευελιξιών που διατίθενται στο πλαίσιο της συμφωνίας TRIPS.

Ενόψει του MC12, το Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τις επιδοτήσεις της αλιείας με ουσιαστικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον στόχο 14.6 της αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος καλεί τα μέλη του ΠΟΕ να απαγορεύσουν ορισμένες μορφές αλιευτικών επιδοτήσεων που συμβάλλουν στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και την υπεραλίευση και την κατάργηση των επιδοτήσεων που συμβάλλουν στην παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ) και να μην εισάγουν νέες τέτοιες επιδοτήσεις. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της επίτευξης φιλόδοξης και συνεκτικής συμφωνίας που συμβάλλει στην παγκόσμια βιωσιμότητα των αλιευτικών πόρων, σύμφωνα με τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ που διασφαλίζουν περιβαλλοντικά βιώσιμη αλιεία και συνάδει με τον στόχο της επίτευξης οικονομικών και κοινωνικών οφελών.

Το Συμβούλιο υπενθυμίζει τις προτάσεις που υποστήριξε από κοινού η ΕΕ σχετικά με τις κοινοποιήσεις και τα εμπορικά ζητήματα και ζητεί να σημειωθεί πρόοδος σε αυτά τα ζητήματα στο MC12.

Το Συμβούλιο προσβλέπει επίσης στην ανανέωση του πολυμερούς μορατόριουμ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και το TRIPS.

Το Συμβούλιο χαιρετίζει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την εσωτερική ρύθμιση των υπηρεσιών στις 2 Δεκεμβρίου 2021 και την επακόλουθη οριστικοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων δεσμεύσεων των μελών.

Το Συμβούλιο υποστηρίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των μελών του ΠΟΕ για πολυμερή συνεργασία μέσω πρωτοβουλιών κοινής δήλωσης, ιδίως για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη διευκόλυνση των επενδύσεων για την ανάπτυξη και τον τομέα του εμπορίου και του περιβάλλοντος, που επιτρέπουν στα μέλη να συνεργάζονται στενότερα σε πιεστικά ζητήματα.

Το Συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο Δηλώσεων και Δηλώσεων σχετικά με:

  • Υπουργική Δήλωση για το Εμπόριο και την Επισιτιστική Ασφάλεια 
  • Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα («Υγειονομική και φυτοϋγειονομική δήλωση για τη δωδέκατη υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ: Απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις ΥΦΠ»)
  • Υπουργική δήλωση της Ομάδας της Οτάβα για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ 

Το Συμβούλιο υποστηρίζει την Επιτροπή στις προσπάθειές της να επιτύχει το MC12 και προσβλέπει στον καλό συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής ως προς αυτό. Το Συμβούλιο θα αξιολογήσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί με σκοπό την επίτευξη ισορροπημένου αποτελέσματος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται παραπάνω. Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο αναμένει τις προτάσεις της Επιτροπής σε σχέση με τα κείμενα του σχεδίου δηλώσεων και  δηλώσεων που συζητήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

12.6/2022