Ε.Ε.: Το Συμβούλιο ανάβει το πράσινο φως της νομοθεσίας της ΕΕ που βελτιώνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα κανόνες της ΕΕ για να διευκολύνει τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να καταπολεμούν το έγκλημα πιο αποτελεσματικά. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα κράτη μέλη που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με ένα σοβαρό ποινικό αδίκημα πρέπει να τις καταστήσουν διαθέσιμες στις αρχές επιβολής του νόμου άλλων κρατών μελών.

Ισοδύναμη πρόσβαση σε πληροφορίες

Η οδηγία για την ανταλλαγή πληροφοριών που ενέκριναν σήμερα οι υπουργοί θεσπίζει την αρχή ότι τα ξένα αστυνομικά όργανα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με ποινικά αδικήματα που είναι διαθέσιμες σε άλλη χώρα υπό τους ίδιους όρους με τις αρχές επιβολής του νόμου αυτής της χώρας.

Ενιαία σημεία επαφής

Τα κράτη μέλη θα έχουν ένα ενιαίο σημείο επαφής (SPOC), το οποίο θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για ανταλλαγές πληροφοριών με άλλες χώρες της ΕΕ. Η οδηγία ορίζει επίσης τις προθεσμίες για τη διάθεση πληροφοριών σε αστυνομικές αρχές άλλης χώρας. Σε ορισμένες επείγουσες περιπτώσεις, οι ζητούμενες πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες εντός οκτώ ωρών.

Βελτιωμένα κανάλια επικοινωνίας

Ο νέος νόμος της ΕΕ θα διορθώσει επίσης τον τρέχοντα πολλαπλασιασμό των διαύλων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για ανταλλαγές πληροφοριών επιβολής του νόμου μεταξύ κρατών μελών (που εμποδίζει την επαρκή και ταχεία ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών και αυξάνει τους κινδύνους σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων).

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αρμόδιες αρχές θα υποχρεωθούν να χρησιμοποιούν την ασφαλή εφαρμογή δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών της Ευρωπόλ (SIENA) – μια πλατφόρμα που επιτρέπει την ταχεία και φιλική προς τον χρήστη ανταλλαγή επιχειρησιακών και στρατηγικών πληροφοριών σχετικά με το έγκλημα.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Οι αξιολογήσεις των ισχυόντων κανόνων για τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για ποινικά θέματα έχουν επισημάνει την έλλειψη σαφήνειας που εμποδίζει την αποτελεσματική ροή πληροφοριών.

Για το λόγο αυτό, τον Δεκέμβριο του 2021 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου. Το Συμβούλιο συμφώνησε τη θέση του σχετικά με την πρόταση αυτή στη σύνοδο των υπουργών Εσωτερικών στις 10 Ιουνίου 2022. Στις 29 Νοεμβρίου 2022, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις τους και κατέληξαν σε συμφωνία για το τελικό κείμενο.

Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους 18 μήνες από την έναρξη ισχύος της οδηγίας για να τη μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο (η διάταξη για το ασφαλές κανάλι επικοινωνίας πρέπει να μεταφερθεί 4 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της).

24.4.2023