Ε.Ε: Το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα για τις στατιστικές

Το Συμβούλιο εξέδωσε τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες που είχαν καθορισθεί στα προηγούμενα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Νοεμβρίου του 2021 σχετικά με τις στατιστικές της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την έκθεση της ΟΔΕ περί των απαιτήσεων ενημέρωσης στο πλαίσιο της ΟΝΕ, και λαμβανομένων υπόψη των πολιτικών κατευθύνσεων για την Επιτροπή για τα έτη 2019-2024, το Συμβούλιο αποτίμησε την πρόοδο περί των απαιτήσεων ενημέρωσης στο πλαίσιο της ΟΝΕ, τις στατιστικές για τη ΔΥΕ, την εποπτεία των μακροοικονομικών ανισορροπιών, καθώς και τις διαρθρωτικές στατιστικές.

Παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικά με κρίσεις

Το Συμβούλιο ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) εξασφάλισαν την εμπρόθεσμη δημοσίευση επίσημων στατιστικών υψηλής ποιότητας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, με ισχυρή και αυξανόμενη ζήτηση από τους χρήστες. Το Συμβούλιο ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ περαιτέρω τη δραστηριοποίηση και τις προσπάθειες της Eurostat, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, για την εκπόνηση και την εφαρμογή κατευθύνσεων σχετικά με τις στατιστικές πτυχές των νέων μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Το Συμβούλιο ΖΗΤΕΙ την επέκταση των στατιστικών λογαριασμών των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αντικατοπτρίζεται ο αντίκτυπος που έχουν οι πρωτοβουλίες αυτές στις στατιστικές τους.

Επιπλέον, το Συμβούλιο ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την ανταπόκριση του ΕΣΣ στις ανάγκες για νέες και πιο επίκαιρες στατιστικές που δημιουργήθηκαν με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ιδίως όσον αφορά τις στατιστικές για την ενέργεια, τις αλυσίδες εφοδιασμού, τη μετανάστευση και την αγορά εργασίας, και ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ το ΕΣΣ να παράσχει συναφή στήριξη στις ουκρανικές στατιστικές αρχές.

Σε αυτό το γενικό πλαίσιο, το Συμβούλιο ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη συνεχή κατάρτιση από το ΕΣΣ νέων, συχνά πειραματικών, στατιστικών εξαιρετικής συνάφειας, ιδίως δε στατιστικών που μετρούν τον αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία στις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες.

Πρόσβαση σε στοιχεία για την κατάρτιση πιο επίκαιρων και λεπτομερέστερων επίσημων στατιστικών

Το Συμβούλιο ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ότι είναι σημαντικό οι παραγωγοί επίσημων στατιστικών να έχουν αυξημένη και σταθερή πρόσβαση σε νέες πηγές δεδομένων. Το Συμβούλιο ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ το έγγραφο θέσης του ΕΣΣ σχετικά με τη μελλοντική πρόταση πράξης για τα δεδομένα και ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τη συζήτηση σχετικά με την προσεχή πράξη για τα δεδομένα να υποστηρίξει τη θέσπιση σταθερής και νομικά πλαισιωμένης πρόσβασης σε δεδομένα που κατέχουν ιδιώτες για την κατάρτιση επίκαιρων και λεπτομερέστερων επίσημων στατιστικών. Επιπλέον, το Συμβούλιο ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ σε ενδεχόμενη πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του κανονισμού αριθ. 223/2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές, η οποία θα εξετάζει ιδίως το θέμα της πρόσβασης σε νέες πηγές δεδομένων υπό την ειδική οπτική των ευρωπαϊκών στατιστικών, καθώς και τρόπους για να εξασφαλιστεί αυξημένη ευελιξία και ικανότητα ανταπόκρισης του ΕΣΣ.

Το Συμβούλιο ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη σημασία της ακρίβειας και της συνοχής των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών στατιστικών. Καλεί το ΕΣΣ και το ΕΣΚΤ να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία εντός και μεταξύ των αντίστοιχων συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ τις συνεχιζόμενες συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διευκολυνθεί περαιτέρω η ανταλλαγή συναφών πληροφοριών μεταξύ των φορέων κατάρτισης στατιστικών.

Επαρκείς πόροι για τις επίσημες στατιστικές

Το Συμβούλιο ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι επαρκούν οι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι της Eurostat και των εθνικών στατιστικών αρχών, ώστε να ανταποκρίνονται στις επείγουσες απαιτήσεις στοιχείων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη μετάβαση και την κλιματική αλλαγή, καθώς επίσης τον απόηχο της πανδημίας και τις επιπτώσεις του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Έκθεση της ΟΔΕ (2022) περί των απαιτήσεων ενημέρωσης στο πλαίσιο της ΟΝΕ

Το Συμβούλιο ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τις εξελίξεις που περιγράφονται στην έκθεση της ΟΔΕ του 2022 περί των απαιτήσεων ενημέρωσης στο πλαίσιο της ΟΝΕ. Ειδικότερα, το Συμβούλιο:

ΕΚΤΙΜΑ τις περαιτέρω βελτιώσεις στη γεωγραφική κάλυψη, την επικαιρότητα των στοιχείων, τη διάρκεια των χρονολογικών σειρών και τη γενική ποιότητα των κύριων ευρωπαϊκών οικονομικών δεικτών (ΚΕΟΔ).

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κύριοι ευρωπαϊκοί οικονομικοί δείκτες (ΚΕΟΔ) ως βάση για την παρακολούθηση των βραχυπρόθεσμων οικονομικών εξελίξεων και ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ σε περαιτέρω πρόοδο ώστε να καλυφθούν τα εναπομένοντα κενά.

Στατιστικά στοιχεία για τη Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών (ΔΜΑ) και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Το Συμβούλιο ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ τη διασφάλιση της ποιότητας των στατιστικών που χρησιμοποιούνται στη ΔΜΑ και ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για την ετήσια έκθεση αξιολόγησης της ποιότητας του ΕΣΣ-ΕΣΚΤ όσον αφορά τις στατιστικές της ΔΜΑ από την Eurostat και την ΕΚΤ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ τις δράσεις που προσδιορίζονται σε αυτές.

Το Συμβούλιο ΚΑΛΕΙ EK NEOY τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι υποβάλλονται στην Eurostat όλα τα στατιστικά στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή της τιμής αναφοράς για τις δαπάνες δυνάμει του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των κρατικών εσόδων υπό τη μορφή ενωσιακής χρηματοδότησης, και υπογραμμίζει τη σημασία της εναρμόνισης και της διαφάνειας των εν λόγω στοιχείων.

Στατιστικές σε σχέση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Το Συμβούλιο ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ τα επιτεύγματα της Eurostat όσον αφορά την παροχή στατιστικών δεικτών και πληροφοριών για την παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ την Eurostat να συνεχίσει την παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη των ΣΒΑ σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.

Το Συμβούλιο ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για τις προσπάθειες του ΕΣΣ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις πληροφόρησης που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, κυρίως στους τομείς των στατιστικών ενέργειας, των στατιστικών για την κλιματική αλλαγή, των περιβαλλοντικών οικονομικών λογαριασμών, των στατιστικών για τις μεταφορές και της βιώσιμης χρηματοδότησης. Το Συμβούλιο ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ το θεματολόγιο της ΕΚΤ για το κλίμα και τις εργασίες για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των στοιχείων για το κλίμα με σκοπό τον καλύτερο εντοπισμό και την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με το κλίμα, και ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στη δημοσίευση των πρώτων αποτελεσμάτων στους τομείς των πράσινων χρηματοπιστωτικών μέσων και της πράσινης μετάβασης και των φυσικών κινδύνων που σχετίζονται με τα χαρτοφυλάκια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις προτάσεις της Επιτροπής για τη διεύρυνση του φάσματος των περιβαλλοντικών οικονομικών λογαριασμών, το Συμβούλιο ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ τη διερεύνηση της περαιτέρω ανάπτυξης επίκαιρων δεικτών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την επιβάρυνση των εθνικών στατιστικών αρχών.

Το Συμβούλιο ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την υψηλή προτεραιότητα των επίκαιρων στατιστικών ενέργειας και, ως εκ τούτου, ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ την ταχεία και πλήρη εφαρμογή του τροποποιημένου κανονισμού για τις στατιστικές ενέργειας. Το Συμβούλιο ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την ανάπτυξη νέων δεικτών για την ενέργεια, με τη χρήση νέων πηγών δεδομένων κατά περίπτωση.

Στατιστικές για τη στέγαση και τα ακίνητα

Το Συμβούλιο ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για τις συνεχιζόμενες συζητήσεις στο πλαίσιο του ΕΣΣ και του ΕΣΚΤ σχετικά με το πώς θα αποτυπώνεται καλύτερα η συμβολή του κόστους στέγασης στον πληθωρισμό, και ΤΟΝΙΖΕΙ ότι είναι σημαντικό να αξιολογηθούν προσεκτικά όλες οι ενδεχόμενες επιπτώσεις των διαφόρων διαθέσιμων επιλογών.

Το Συμβούλιο ΕΚΦΡΑΖΕΙ επιπλέον ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο τόσο του ΕΣΣ όσο και του ΕΣΚΤ για τη βελτίωση των δεικτών εμπορικών ακινήτων.

Το Συμβούλιο ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ το ΕΣΣ και το ΕΣΚΤ να εξακολουθήσουν να προσδίδουν την απαιτούμενη σημασία και επείγουσα προσοχή στα θέματα αυτά.

Στατιστικές για τις επιχειρήσεις

Το Συμβούλιο ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ τις βελτιώσεις των ευρωπαϊκών στατιστικών για τις επιχειρήσεις μέσω της εφαρμογής του κανονισμού για τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά τη χρήση νέων πηγών δεδομένων, όπως τα μικροδεδομένα για τις ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών που ανταλλάσσονται μεταξύ κρατών μελών και τα οποία, ως ανταπόκριση στις προηγούμενες συστάσεις του Συμβουλίου, αναμένεται να επιτρέψουν ουσιαστική μείωση της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων προκειμένου να ανταποκριθούν, διατηρώντας παράλληλα ένα άρτιο επίπεδο ποιότητας. Το Συμβούλιο ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την κατάρτιση ενός νέου δείκτη παραγωγής υπηρεσιών. Το Συμβούλιο ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ το ΕΣΣ να καταρτίσει περαιτέρω στατιστικές σχετικά με τη συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις περιφερειακές κατανομές, τη σύνδεση μικροδεδομένων και τη μέτρηση των επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης.

Το Συμβούλιο ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την πρόοδο που έχει σημειώσει το ΕΣΣ όσον αφορά την καλύτερη μέτρηση της ψηφιοποίησης, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης για την ψηφιακή δεκαετία, και ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σημασία της πλήρους εφαρμογής του σχεδίου δράσης του ΕΣΣ.

Δημογραφικές και κοινωνικές στατιστικές

Το Συμβούλιο ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για τη δημοσίευση των επικαιροποιημένων προβολών για τον πληθυσμό, στις 28 Σεπτεμβρίου 2022 από την Eurostat, με χρονικό ορίζοντα δεκαετίας. Το Συμβούλιο ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη σημασία της δημοσίευσης των μακροπρόθεσμων προβλέψεων για τον πληθυσμό από την Eurostat έως το τέλος του Μαρτίου 2023.

Το Συμβούλιο ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σημασία των έγκαιρων στατιστικών για το κόστος εργασίας και ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ το ΕΣΣ να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τις στατιστικές σχετικά με τους εργαζομένους σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Το Συμβούλιο ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ το ΕΣΣ να χρησιμοποιήσει την τρέχουσα επανεξέταση των στατιστικών για την υγεία προκειμένου να προωθήσει βελτιώσεις στις στατιστικές αυτές.

Ποιότητα και ταξινομήσεις

Το Συμβούλιο ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τις αξιολογήσεις από ομοτίμους που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του τρίτου γύρου αξιολογήσεων από ομοτίμους του ΕΣΣ και των οργάνων μελών του και ΕΚΤΙΜΑ ότι οι συστάσεις που θα προκύψουν από αυτές και από μελλοντικές αξιολογήσεις θα προωθηθούν για να βελτιωθεί η συμμόρφωση με τον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές και η ποιότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών.

Το Συμβούλιο ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για τη συναίνεση στην οποία κατέληξαν τα κράτη μέλη κατά τη διαδικασία αναθεώρησης της ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE και ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό που εξέδωσε η Επιτροπή για να προλειάνει το έδαφος προς την εισαγωγή της NACE αναθ. 2.1 στους στατιστικούς τομείς.

8.11.2022