Ε.Ε. : Το Συμβούλιο καταλήγει σε συμφωνία για μέρη της μεταρρύθμισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Σήμερα το Συμβούλιο συμφώνησε τη θέση του (γενική προσέγγιση) σχετικά με πρόταση κανονισμού σχετικά με την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της ενεργειακής αγοράς χονδρικής (REMIT). Η πρόταση αποσκοπεί στην υποστήριξη ενός ανοιχτού και θεμιτού ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας χονδρικής, απαγορεύοντας τις συναλλαγές που βασίζονται σε εμπιστευτικές πληροφορίες και αποτρέποντας τη χειραγώγηση της αγοράς.

Ebba Busch
Χαίρομαι που βρήκαμε συμφωνία για τον κανονισμό REMIT. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι της μεταρρύθμισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα διασφαλίσει τη διαφάνεια και την ακεραιότητα στην αγορά ενέργειας της ΕΕ.
Ebba Busch, Σουηδός Υπουργός Ενέργειας, Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας

Η πρόταση για το REMIT αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. Τα υπόλοιπα μέρη της μεταρρύθμισης, που στοχεύουν να καταστήσουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας λιγότερο εξαρτημένες από τις ασταθείς τιμές των ορυκτών καυσίμων και να προστατεύσουν τους καταναλωτές από τις αυξήσεις των τιμών και να επιταχύνουν την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να βελτιώσουν την προστασία των καταναλωτών, θα συμφωνηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Κύριες αλλαγές που επέφερε το Συμβούλιο

Το Συμβούλιο κατέστησε σαφέστερες και αυστηρότερες τις απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες στην αγορά στην ΕΕ που διαμένουν σε τρίτη χώρα .

Το Συμβούλιο συμφώνησε να αυξήσει τον ρόλο του Οργανισμού για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) στις έρευνες σημαντικών διασυνοριακών υποθέσεων για την καταπολέμηση των παραβιάσεων του REMIT.

Το Συμβούλιο εξισορρόπησε αυτές τις νέες εξουσίες ενισχύοντας τον ρόλο των εθνικών ρυθμιστικών αρχών (ΕΡΑ) έτσι ώστε η ACER να μην ασκεί τις εξουσίες της έρευνας εάν οι ΕΡΑ διεξάγουν, ή έχουν ήδη διενεργήσει, έρευνα με βάση τα ίδια γεγονότα. Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις θα πραγματοποιούνται σε στενό συντονισμό και συνεργασία με τις εθνικές αρχές υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Το Συμβούλιο πρόσθεσε επίσης ευελιξία όσον αφορά την έκδοση διοικητικών προστίμων από τα κράτη μέλη. Περιλάμβανε έναν κατάλογο κριτηρίων για τον καθορισμό των προστίμων και έδωσε στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ορίσουν χαμηλότερα πρόστιμα.

Επόμενα βήματα

Η γενική προσέγγιση θα χρησιμεύσει ως εντολή για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την τελική μορφή της νομοθεσίας. Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Το κείμενο της γενικής προσέγγισης θα είναι διαθέσιμο σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ιστορικό

Η μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προτείνει την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη βελτίωση της προστασίας της Ένωσης έναντι της χειραγώγησης της αγοράς μέσω καλύτερης παρακολούθησης και διαφάνειας (REMIT).  

Η Επιτροπή ενέκρινε τις προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ στις 14 Μαρτίου 2023.

20.6.2023

 

Τελευταία Άρθρα