Ε.Ε : Το Συμβούλιο προσθέτει νέα δομικά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας

 Το Συμβούλιο εξέδωσε δύο κανονισμούς για τη βελτίωση των ικανοτήτων της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε μελλοντικές πανδημίες και άλλες διασυνοριακές κρίσεις στον τομέα της υγείας.

Η αναθεώρηση του νόμου για τις «διασυνοριακές απειλές για την υγεία» ενημερώνει τις εθνικές απαιτήσεις αναφοράς όσον αφορά τους δείκτες του συστήματος υγείας και εξορθολογίζει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των φορέων της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) –ο οργανισμός της ΕΕ που έχει επιφορτιστεί να υποστηρίζει την ΕΕ στις προσπάθειές της για την καταπολέμηση των μολυσματικών ασθενειών– έχει ενισχυθεί στους τομείς της επιτήρησης, της έγκαιρης προειδοποίησης, της ετοιμότητας και της αντίδρασης.

Vlastimil Válek, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Υγείας της Τσεχίας

Οι διασυνοριακές απειλές για την υγεία είναι μια νέα πραγματικότητα. Η καλή συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το κλειδί για την καλύτερη προετοιμασία για τέτοιες καταστάσεις. Η βελτίωση της πρόληψης είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των πολιτών της ΕΕ σε περίπτωση εκδήλωσης ασθένειας ή πανδημίας. Είμαι βέβαιος ότι οι κανονισμοί που εγκρίθηκαν σήμερα θα μας βοηθήσουν να μοιραστούμε πληροφορίες, να συνεργαστούμε και να αντιδράσουμε πιο αποτελεσματικά.

Vlastimil Válek, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Υγείας της Τσεχίας

Νέοι κανόνες για τις διασυνοριακές απειλές για την υγεία

Η νέα νομοθεσία για τις διασυνοριακές απειλές για την υγεία προβλέπει τη θέσπιση ενός σχεδίου της ΕΕ για την υγειονομική κρίση και την πανδημία, το οποίο θα περιλαμβάνει διατάξεις για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ΕΕ και εθνικού επιπέδου. Τα κράτη μέλη, κατά την κατάρτιση των εθνικών τους σχεδίων, θα έρχονται σε επαφή μεταξύ τους και με την Επιτροπή για να επιδιώξουν τη συνοχή με αυτό το «σχέδιο πρόληψης, ετοιμότητας και αντίδρασης» σε επίπεδο ΕΕ.

Μια επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας θα υποστηρίξει συντονισμένες ενέργειες της Επιτροπής και των κρατών μελών για την εφαρμογή των διασυνοριακών απειλών για τη ρύθμιση της υγείας. Η επιτροπή μπορεί να εκδίδει γνωμοδοτήσεις και να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για μέτρα αντιμετώπισης για την πρόληψη και τον έλεγχο σοβαρών διασυνοριακών απειλών για την υγεία.

Άλλα μέτρα:

  • η Επιτροπή μπορεί, βάσει γνωμοδοτήσεων εμπειρογνωμόνων, όπως αυτές που εκδίδονται από ειδική συμβουλευτική επιτροπή, να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε επίπεδο ΕΕ. Η Συμβουλευτική Επιτροπή – που αποτελείται από σχετικούς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων υγειονομικής περίθαλψης, λειτουργών κοινωνικής πρόνοιας και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών – θα βοηθήσει στη διαμόρφωση των μέτρων αντιμετώπισης
  • η Επιτροπή θα διευκολύνει τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για να διασφαλίσει τη λειτουργία του σχεδίου πρόληψης, ετοιμότητας και αντίδρασης της ΕΕ και θα επικαιροποιήσει το σχέδιο όπως απαιτείται
  • με βάση τη συμβολή των κρατών μελών, η Επιτροπή θα συντάξει εκθέσεις σχετικά με την ετοιμότητα των κρατών μελών της ΕΕ και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της αντίδρασης σε εθνικό επίπεδο. Μια επισκόπηση των συστάσεων της έκθεσης θα δημοσιοποιηθεί
  • η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να συμμετάσχουν σε κοινές διαδικασίες προμήθειας για την αγορά ιατρικών αντιμέτρων

Ισχυρότερο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων

Η επικαιροποιημένη εντολή για τον οργανισμό ECDC περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας Ειδικής Ομάδας για την Υγεία της ΕΕ για να βοηθήσει τις τοπικές απαντήσεις στην εκδήλωση ασθενειών, την παροχή εμπειρογνωμοσύνης στα κράτη μέλη της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα στην ανάπτυξη, εξέταση και ενημέρωση της ετοιμότητας σχέδια. Το ECDC θα αναλάβει επίσης την ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών για επιδημιολογική επιτήρηση.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Οι κανονισμοί ισχύουν άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη και θα τεθούν σε ισχύ την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή τους στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ.

 

Η επικαιροποιημένη εντολή του ECDC και οι αναθεωρημένες διασυνοριακές απειλές για τη νομοθεσία για την υγεία αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πακέτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Αυτό υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Νοεμβρίου 2020. Ένας κανονισμός για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων είχε ήδη εγκριθεί στις 25 Ιανουαρίου 2022. Ένα τέταρτο στοιχείο της δέσμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, ένας κανονισμός του Συμβουλίου για το πλαίσιο έκτακτης ανάγκης σχετικά με τα ιατρικά αντίμετρα, εγκρίθηκε επίσης σήμερα.

24.10.2022