Ε.Ε….. Φορολογία επιχειρήσεων: Η María José Garde εξελέγη ως πρόεδρος της ομάδας κώδικα δεοντολογίας

Το προπαρασκευαστικό όργανο του Συμβουλίου που επιβλέπει την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τη φορολογία των επιχειρήσεων εξέλεξε νέο πρόεδρο. Η María José Garde (Ισπανία) θα αναλάβει τη θέση στις 5 Φεβρουαρίου 2023 για περίοδο δύο ετών. Διορίστηκε στη συνεδρίαση της ομάδας σήμερα, αντικαθιστά τη Λιουντμίλα Πέτκοβα (Βουλγαρία), η οποία προεδρεύει της ομάδας από το 2019.

Η κα Garde είναι Γενική Διευθύντρια Φορολογίας στο Υπουργείο Οικονομικών στην Ισπανία. Έχει μεγάλη εργασιακή εμπειρία στη διεθνή φορολογία. Υπηρέτησε επίσης ως πρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ του ΟΟΣΑ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς.

Ιστορικό

Ο κώδικας δεοντολογίας αντιμετωπίζει τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή στην ΕΕ. Είναι μια πολιτική, διακυβερνητική δέσμευση των κρατών μελών να παρακολουθούν τα πιθανώς επιζήμια φορολογικά μέτρα στα κράτη μέλη της ΕΕ και να διορθώνουν φορολογικά μέτρα που θα μπορούσαν να είναι επιβλαβή για τις φορολογικές βάσεις άλλων κρατών μελών. Η ομάδα κώδικα δεοντολογίας του Συμβουλίου, που ιδρύθηκε το 1998, αποτελείται από υψηλού επιπέδου φορολογικούς εμπειρογνώμονες των κρατών μελών.

Το έργο της έχει επίσης διεθνή διάσταση: η ομάδα κώδικα δεοντολογίας στοχεύει να προωθήσει αποτελεσματικές αλλαγές όσον αφορά την παγκόσμια φορολογική χρηστή διακυβέρνηση μέσω συνεργασίας. Διενεργεί επίσης τις τεχνικές εργασίες, τον έλεγχο και την αξιολόγηση που οδηγούν στην τακτική αναθεώρηση από το Συμβούλιο του καταλόγου της ΕΕ για φορολογικούς σκοπούς μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών . Αυτός ο κατάλογος της ΕΕ αναθεωρείται τακτικά μετά από εις βάθος επανεξέταση της εφαρμογής των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει όλες οι δικαιοδοσίες τρίτων χωρών που αποτελούν μέρος της διαδικασίας.

Ο πρόεδρος της ομάδας, υποστηριζόμενος από τη γενική γραμματεία του Συμβουλίου και με την τεχνική βοήθεια της Επιτροπής, είναι υπεύθυνος για τις επαφές με δικαιοδοσίες τρίτων χωρών στη διαδικασία εισαγωγής στον κατάλογο της ΕΕ.

1.2.2023