Ε.Ε. Χρηματοδότηση για το κλίμα: Το Συμβούλιο ενέκρινε το ποσό για το 2021

Το 2021, η ΕΕ και τα 27 κράτη μέλη της δέσμευσαν 23,04 δισ. €1 για χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα από δημόσιες πηγές, προκειμένου να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το ύψος της χρηματοδότησης, ενόψει της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP27) που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 18 Νοεμβρίου στο Sharm-el-Sheikh της Αιγύπτου. Το ακριβές ποσό βασίζεται στους λεπτομερείς κανόνες περί υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα ως έχουν στον κανονισμό για τη διακυβέρνηση.2

Το 2021, πάνω από 54 % της χρηματοδότησης για τις αναπτυσσόμενες χώρες ήταν αφιερωμένο είτε σε δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή είτε σε οριζόντιες δράσεις (που περιλάμβαναν πρωτοβουλίες για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής αλλά και για την προσαρμογή σε αυτήν), ενώ σχεδόν το ήμισυ της συνολικής χρηματοδότησης δεσμεύθηκε με μορφή επιχορηγήσεων, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα συνεχίσουν να τιμούν τις διεθνείς τους δεσμεύσεις για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα ώστε να επιτευχθεί ο συλλογικός στόχος των ανεπτυγμένων χωρών για από κοινού κινητοποίηση 100 δισ. δολαρίων ΗΠΑ ετησίως, με προθεσμία το έτος 2025. Η αποφασιστικότητα αυτή αποδεικνύεται από το σταθερό επίπεδο χρηματοδότησης της ΕΕ για το κλίμα το 2021, το οποίο υπερβαίνει τα 23 δισ. € για δεύτερη φορά, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Η διεθνής δημόσια χρηματοδότηση για το κλίμα συντελεί σημαντικά στην προσπάθεια των αναπτυσσόμενων χωρών να εφαρμόσουν τη συμφωνία του Παρισιού του 2015 για την κλιματική αλλαγή, σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση για το κλίμα που προέρχεται από ιδιωτικές πηγές.


Η χρηματοδότηση για το κλίμα από δημόσιους προϋπολογισμούς περιλαμβάνει 2,5 δισ. € από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και 2,56 δισ. € από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το συνολικό ποσό υπολογίζεται με βάση τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για διμερή και πολυμερή στήριξη και δεν περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική στήριξη που κινητοποιείται μέσω δημόσιων παρεμβάσεων (κινητοποίηση ιδιωτικής χρηματοδότησης). Στο μέτρο που ορισμένες δεσμεύσεις καλύπτουν μια πολυετή περίοδο, τα δηλωθέντα ετήσια ποσά ενδέχεται να παρουσιάζουν διακυμάνσεις με την πάροδο του χρόνου.

2 Τα κράτη μέλη της ΕΕ υπέβαλαν φέτος στοιχεία σχετικά με τις δεσμεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018 («κανονισμός για τη διακυβέρνηση»), καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 6 και τα παραρτήματα III-V του εκτελεστικού κανονισμού 2020/1208 της Επιτροπής.

29.10.2022