Η διαφθορά ως εμπόδιο στην ανάπτυξη: Το Συμβούλιο εγκρίνει συμπεράσματα

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα που υπογραμμίζουν τη σημασία της ενσωμάτωσης μιας ισχυρής προοπτικής κατά της διαφθοράς σε όλες τις αναπτυξιακές προσπάθειες .

Ο αρνητικός οικονομικός αντίκτυπος της διαφθοράς εκτιμάται ότι είναι ίσος με το εννέα φορές της παγκόσμιας επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ODA).

Η διαφθορά διαβρώνει τη δημοκρατία, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, το κράτος δικαίου και την υλοποίηση και την απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αποτελεί επίσης βασικό εμπόδιο για την εξάλειψη της φτώχειας, καθώς πλήττει τους φτωχούς, και τα άτομα και τις ομάδες που βρίσκονται στις πιο ευάλωτες καταστάσεις, το πιο σκληρό. Επίσης, επιδεινώνει τις ανισότητες και επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες, τα κορίτσια και τα άτομα με αναπηρία. Επιπλέον, η διαφθορά υποστηρίζει την ύπαρξη οργανωμένου εγκλήματος και έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια και τη σταθερότητα σε όλα τα επίπεδα.

Η πανδημία COVID-19 έχει καταπονήσει τους πόρους και επιβεβαίωσε τη σημασία της αποτελεσματικής εποπτείας των δημόσιων δαπανών. Ο απρόκλητος και παράνομος επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει συμβάλει σε μια παγκόσμια επισιτιστική και ενεργειακή κρίση, επιδεινώνοντας τις ήδη αυξανόμενες ανισότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο σημειώνει την αυξανόμενη επείγουσα ανάγκη υιοθέτησης μιας συνολικής κυβερνητικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς, όποτε και όπου εμφανίζεται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η υποστήριξη φθάνει σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και χρησιμοποιείται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Το Συμβούλιο σημειώνει ότι το ξέπλυμα χρήματος, η φοροδιαφυγή και η διεθνής δωροδοκία αποτελούν σημαντικό μέρος των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Ως εκ τούτου, η επιβολή μεγαλύτερης διαφάνειας στην ιδιοκτησία της εταιρείας, η υποστήριξη των προσπαθειών εντοπισμού, δέσμευσης και ανάκτησης κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων και ενίσχυσης των καθεστώτων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και η διαφάνεια των δικαιούχων ιδιοκτησίας και οι κανόνες για ασυμβατότητες και συγκρούσεις συμφερόντων, το λόμπι και οι περιστρεφόμενες πόρτες είναι σημαντικά στοιχεία την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης μιας ισχυρής προοπτικής κατά της διαφθοράς σε όλες τις αναπτυξιακές προσπάθειες και τους αλληλένδετους τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η απασχόληση, η ενεργειακή ασφάλεια και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και σε περιβάλλοντα όπου η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη και αναγνωρίζεται ως βασικός περιορισμός για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως οι συγκρούσεις και οι κρίσεις, οι προμήθειες, οι εξορυκτικές βιομηχανίες και τα έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας.

Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο να υιοθετήσουν μια πιο στρατηγική και ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διαφθοράς ως εμπόδιο για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το Συμβούλιο καλεί επίσης τις υπηρεσίες της Επιτροπής, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών (IFF), συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων που αποκτώνται μέσω πρακτικών διαφθοράς.

Το Συμβούλιο καλεί τις υπηρεσίες της Επιτροπής και την ΕΥΕΔ να ενημερώνουν τακτικά το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο, διασφαλίζοντας ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί υποβολής εκθέσεων καταγράφουν τα μέτρα της ΕΕ που συμβάλλουν στη μείωση της διαφθοράς με την ευρεία έννοια.

4.5.2023