Η ΕΕ συμφωνεί για το επίπεδο των ανώτατων τιμών για τα ρωσικά πετρελαϊκά προϊόντα

Το Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να καθορίσει δύο ανώτατα όρια τιμών για τα προϊόντα πετρελαίου που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2710, τα οποία κατάγονται ή εξάγονται από τη Ρωσία. Αυτές είναι οι τιμές ανά βαρέλι ή κάτω από την οποία τα προϊόντα πετρελαίου από τη Ρωσία εξαιρούνται από την απαγόρευση παροχής:

– θαλάσσια μεταφορά προϊόντων πετρελαίου σε τρίτες χώρες και

– τεχνική βοήθεια, υπηρεσίες μεσιτείας ή χρηματοδότηση ή οικονομική βοήθεια, που σχετίζεται με τη θαλάσσια μεταφορά προϊόντων πετρελαίου σε τρίτες χώρες.

Το πρώτο ανώτατο όριο τιμής για τα προϊόντα πετρελαίου που διαπραγματεύονται με έκπτωση σε σχέση με το αργό πετρέλαιο ορίζεται στα 45 USD ανά βαρέλι , ενώ το δεύτερο ανώτατο όριο τιμής για τα προϊόντα πετρελαίου που διαπραγματεύονται με premium έναντι του αργού ορίζεται στα 100 USD ανά βαρέλι .

Το επίπεδο του ανώτατου ορίου καθορίστηκε σε στενή συνεργασία με την Price Cap Coalition και θα τεθεί σε ισχύ από τις 5 Φεβρουαρίου 2023 . Προβλέπεται μεταβατική περίοδος 55 ημερών για τα πλοία που μεταφέρουν ρωσικά προϊόντα πετρελαίου, τα οποία αγοράστηκαν και φορτώθηκαν στο πλοίο πριν από τις 5 Φεβρουαρίου 2023 και εκφορτώθηκαν πριν από την 1η Απριλίου 2023.

Επιπλέον, το Συμβούλιο θα επανεξετάσει τον μηχανισμό ανώτατων τιμών για το αργό πετρέλαιο από τα μέσα Μαρτίου και η επανεξέταση θα πραγματοποιείται τακτικά κάθε δύο μήνες.

Ενόψει του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας, η ΕΕ στέκεται αποφασιστικά στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της και υποστηρίζει ακλόνητη την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, καθώς και του εγγενούς δικαιώματος αυτοάμυνας της Ουκρανίας ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα.

Ιστορικό

Στις 6 Οκτωβρίου 2022, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/1909, η οποία εισήγαγε εξαίρεση από την απαγόρευση παροχής θαλάσσιων μεταφορών και την απαγόρευση παροχής τεχνικής βοήθειας, μεσιτείας ή χρηματοδότησης ή οικονομικής βοήθειας, σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές σε τρίτους χώρες αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου που προέρχονται ή εξάγονται από τη Ρωσία, που αγοράζονται με ή κάτω από ένα προκαθορισμένο ανώτατο όριο τιμής που έχει συμφωνηθεί από τον Συνασπισμό ανώτατου ορίου τιμών. Αυτή η εξαίρεση αποσκοπεί στον μετριασμό των δυσμενών συνεπειών στον ενεργειακό εφοδιασμό τρίτων χωρών και στη μείωση των αυξήσεων των τιμών που οφείλονται στις έκτακτες συνθήκες της αγοράς, περιορίζοντας παράλληλα τα ρωσικά έσοδα από το πετρέλαιο.

Στις 3 Δεκεμβρίου 2022, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/2369, η οποία καθόρισε το ανώτατο όριο τιμής του αργού πετρελαίου στα 60 USD ανά βαρέλι.

4.2.2023