Η ΠΟ. ΕΜΔΥΔΑΣ καλεί το ΥΠΕΣ να προχωρήσει άμεσα το πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου δημόσιων και δημοτικών κτιρίων

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ. ΕΜΔΥΔΑΣ) καλεί το υπουργείο Εσωτερικών να αναλάβει πρωτοβουλίες για να προχωρήσει άμεσα η χρηματοδότηση η υλοποίηση του προγράμματος πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτιρίων και η έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασηςτων υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε­ων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, και Υποδομών και Μεταφορών.

Η υλοποίηση του προγράμματος έχει ανατεθεί στο ΤΕΕ, ώστε σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ και την ΚΕΔΕ να γίνουν άμεσα αυτοψίες από 5.000 μηχανικούς κατά προτεραιότητα σε 20.000 κτίρια παλαιάς κατασκευής προ του 1985, κυρίως σε σχολεία, νοσοκομεία, δημόσια και δημοτικά κτίρια.

Η ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με το Ν.5037 (άρθρο 265) οφείλει να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουρ­γών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε­ων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, και Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία θα καθοριστούν:

  • ο τρόπος κατηγοριοποίησης και η ιεράρχηση προτεραιοτήτων των ελεγχόμενων κτιρίων,
  • τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης,
  • το περιεχόμενο του ελέγχου που διενεργεί το Τ.Ε.Ε.,
  • η διαδικασία ορισμού, επιλογής και εκπαίδευσης των μηχανικών που θα διενεργήσουν τον πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο,
  • το ύψος και η διαδικασία αποζημίωσής τους,
  • το περιεχόμενο και οι τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ( Ηλεκτρονικού Μητρώου Μηχανικών – Ελεγκτών Προσεισμικού Ελέγχου)
  • η πηγή, το ύψος και ο τρόπος χρηματοδότησης των φορέων υλοποίησης και εποπτείας των δράσεων καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα.

«Η ΚΥΑ αυτή, σημειώνει, ακόμα δεν έχει εκδοθεί, τη στιγμή που πολλαπλασιάζονται τα φαινόμε­να, παλαιών, ασυντήρητων και μη ελεγμένων κτιρίων που εμφανίζουν πλήθος προβλημά­των, με κινδύνους για τους χρήστες τους. Ειδικά τα Δημόσια κτίρια που στεγάζουν κρίσιμες δραστηριότητες (σχολεία, πανεπιστήμια, αθλητικοί χώροι, Νοσοκομεία κ.λπ.), των οποίων μεγάλο μέρος κατασκευάστηκαν πριν το 1985 (αντισεισμικός κανονισμός) ή ακόμα και πριν το 1959 (πρώτος κανονισμός), σε μια σεισμογενή χώρα όπως η Ελλάδα.

Προσθέτει δε «ότι σε πολλές περιπτώσεις για Δημοτικά κτίρια όπου βαθμονομήθηκαν ήδη από τον ΟΑΣΠ ως κτίρια Α ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ και χρήζουν άμεσου Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, δεν προχωρά ο αναγκαίος έλεγχος λόγω «έλλειψης σχετικών πιστώσεων» από τους οικείους Δήμους».

Να σημειωθεί ότι είχε ανακοινωθεί ότι ο προσεισμικός έλεγχος των κτιρίων θα ξεκίναγε τον Σεπτέμβριο, ενώ το ΤΕΕ προχώρησε στη συγκρότηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Μηχανικών – Ελεγκτών Προσεισμικού Ελέγχου.

Η παρέμβαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Στην επιστολή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, που υπογράφουν ο πρόεδρος Δημήτρης Πετρόπουλος και η γενική γραμματέας Πλουμίτσα Τριανταφυλλόπουλου, η οποία απευθύνεται προς την υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και κοινοποιείται προς τον πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ, πρόεδρο ΟΑΣΠ και πρόεδρο ΚΕΔΕ, αναλυτικά σημειώνονται τα ακόλουθα:

«Κύρια Υπουργέ η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς σε σχέση με τις διαδικασίες Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου που θεσμοθετήθηκαν με το Άρθρο 265 του Ν.5037/23.

Σύμφωνα με αυτό οφείλει να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση «των Υπουρ­γών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε­ων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζον­ται ο τρόπος κατηγοριοποίησης και η ιεράρχηση προτεραιοτήτων των ελεγχόμενων κτιρίων, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, το περιεχόμενο του ελέγχου που διενεργεί το Τ.Ε.Ε., η διαδικασία ορισμού, επιλογής και εκπαίδευσης των μηχανικών που θα διενεργήσουν τον πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο, καθώς και το ύψος και η διαδικασία αποζημίωσής τους, το περιεχόμενο και οι τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας της ανωτέρω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η πηγή, το ύψος και ο τρόπος χρηματοδότησης των φορέων υλοποίησης και εποπτείας των δράσεων των παρ. 1 και 2, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα.»

Η ΚΥΑ αυτή ακόμα δεν έχει εκδοθεί, τη στιγμή που πολλαπλασιάζονται τα φαινόμε­να, παλαιών, ασυντήρητων και μη ελεγμένων κτιρίων που εμφανίζουν πλήθος προβλημά­των, με κινδύνους για τους χρήστες τους. Ειδικά τα Δημόσια κτίρια που στεγάζουν κρίσιμες δραστηριότητες (σχολεία, πανεπιστήμια, αθλητικοί χώροι, Νοσοκομεία κλπ), των οποίων μεγάλο μέρος κατασκευάστηκαν πριν το 1985 (αντισεισμικός κανονισμός) ή ακόμα και πριν το 1959 (πρώτος κανονισμός), σε μια σεισμογενή χώρα όπως η Ελλάδα.

Επίσης έχουμε πληροφορηθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις για Δημοτικά κτίρια όπου βαθμονομήθηκαν ήδη από τον ΟΑΣΠ ως κτίρια Α ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ και χρήζουν άμεσου Δευτεροβάθμιου Προσεισυικού Ελέγχου, δεν προχωρά ο αναγκαίος έλεγχος λόγω «έλλειψης σχετικών πιστώσεων» από τους οικείους Δήμους.

Όπως αναφέρει το Φ.Ε.Κ. 3134Β/21.06.2022 και η υπ’ αριθμ.ΥΠ422 έχει εγκριθεί η μεθοδολογία Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου σε κτίρια Δημόσιας και Κοινωφελούς χρήσης με φέροντα οργανισμό από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (1η Αναθεώρηση). Στην παράγραφο 11 αυτής αναφέρεται ότι : «Το γεγονός ότι καθίσταται αναγκαία η διενέργεια Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου (ο οποίος είναι λεπτομερέστερος του Πρωτοβάθμιου αλλά ταχύτερος του Τριτοβάθμιου) σε κτίρια Δημόσιας και Κοινωφελούς χρήσης με φέροντα οργανισμό από Οπλισμένο Σκυρόδε­μα με επιστημονικά τεκμηριωμένη και ενιαία μεθοδολογία, που θα οδηγεί σε προσεγγιστικά αλλά αξιόπιστα και ορθολογικά αποτελέσματα ως προς την αποτίμηση της σεισμικής ικανό­τητας υφισταμένων κτιρίων, με στόχο την ιεραρχική βαθμονόμηση των κτιρίων αυτών για περαιτέρω Τριτοβάθμιο έλεγχο».

Κατόπιν των παραπάνω και για τη διασφάλιση της προστασίας πολιτών και Υποδο­μών διεκδικούμε την άμεση έναρξη της διαδικασίας για την πρόσληψη διπλωματούχων μη­χανικών, που χωρίς αυτούς δεν είναι δυνατόν με τις υποστελεχωμένες σήμερα υπηρεσίες να διενεργηθεί κανένας έλεγχος και μόνο όταν υπάρξει επαρκής στελέχωση, την προτεραιοποίηση της διενέργειας Δευτεροβάθμιων Προσεισμικών Ελέγχων για όλα τα κτίρια στα οποία έχει κριθεί αναγκαίος με την άμεση εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων κονδυλίων από το Υπουργείο Εσωτερικών προς ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού.

Η ασ­φάλεια των πολιτών και των Υποδομών μας δε μπορεί να μπαίνει στο ζύγι «κόστους – οφέ­λους». Ταυτόχρονα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες διενέργειας των Πρωτοβάθμιων Προσεισμικών Ελέγχων, όπως είχαμε ζητήσει και με σχετικό μας έγγραφο. Είμαστε στη διά­θεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση».

24.10.2023