Η Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταλήγουν σε προσωρινή συμφωνία για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών σε υποθέσεις τρομοκρατίας

Η Προεδρία του Συμβουλίου και οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σήμερα για κανονισμό σχετικά με την ανταλλαγή ψηφιακών πληροφοριών σε υποθέσεις τρομοκρατίας. Το συμφωνηθέν κείμενο υπόκειται σε έγκριση από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν υποβληθεί στην επίσημη διαδικασία έγκρισης.

Αυτό το σχέδιο κανονισμού αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση της διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας.

Πάβελ Μπλάζεκ, Τσέχος Υπουργός Δικαιοσύνης

Οι τρομοκράτες δεν γνωρίζουν σύνορα, χτίζουν τα δίκτυά τους, προετοιμάζουν και διαπράττουν τις επιθέσεις τους σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για να μπορέσουν να τους σταματήσουν, οι δικαστικές αρχές μας πρέπει επίσης να έχουν διασυνοριακή άποψη. Το νέο ψηφιακό σύστημα που συμφωνήθηκε σήμερα θα επιτρέψει τον καλύτερο έλεγχο των πληροφοριών και τη διασφάλιση της ανίχνευσης τυχόν συνδέσμων, ανεξάρτητα από το πού στην ΕΕ διαπράχθηκε τρομοκρατικό έγκλημα.

Πάβελ Μπλάζεκ, Τσέχος Υπουργός Δικαιοσύνης

Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη μοιράζονται πληροφορίες με την Eurojust για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία μέσω διαφόρων διαύλων. Στη συνέχεια, αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό δικαστικό μητρώο καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ένα τεχνικά απαρχαιωμένο σύστημα που δεν επιτρέπει τη σωστή διασταύρωση των πληροφοριών.

Η πρόταση στοχεύει να διορθώσει αυτές τις ελλείψεις και να επιτρέψει στην Eurojust να διαδραματίσει ισχυρότερο και πιο ενεργό ρόλο στην υποστήριξη του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών που ερευνούν και διώκουν τρομοκρατικά αδικήματα.

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανόνες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στην Eurojust πληροφορίες για τυχόν ποινικές έρευνες σχετικά με τρομοκρατικά αδικήματα μόλις παραπεμφθούν τέτοιες υποθέσεις στις δικαστικές αρχές. Η πρόταση:

  • δημιουργεί ένα σύγχρονο, ψηφιακό σύστημα διαχείρισης υποθέσεων το οποίο αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες και επιτρέπει τον διασταυρούμενο έλεγχο
  • εξουσιοδοτεί την Eurojust να εντοπίζει καλύτερα τις σχέσεις μεταξύ διεθνικών ερευνών και διώξεων στον τομέα της τρομοκρατίας και να ενημερώνει προληπτικά τα κράτη μέλη για τους δεσμούς που έχουν βρεθεί
  • δημιουργεί ένα ασφαλές ψηφιακό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών και της Eurojust
  • απλοποιεί τη συνεργασία με τρίτες χώρες παρέχοντας στους εισαγγελείς συνδέσμους που είναι αποσπασμένοι στην Eurojust πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων

14.12.2022