Η ψηφιοποίηση είναι αναγκαία για τα σχολεία μας.

Τα σχολεία έχουν μείνει αρκετά πίσω, σε ότι αφορά στην αναβάθμιση τους με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.
Η χρηματοδότηση που διέθεσε η ΕΕ για να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών-μελών για μεγαλύτερη ψηφιοποίηση των σχολείων τους δεν πέτυχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η αποτυχία αυτή οφείλεται ιδίως στην απουσία στρατηγικού οράματος για την αξιοποίηση των κεφαλαίων από πλευράς των κρατών-μελών της ΕΕ.
Σημαντικά είναι τα ποσά που έχουν εκταμιευθεί από το 2014 μέσω των διάφορων προγραμμάτων της ΕΕ, και θα συνεχίσουν να εκταμιεύονται μέχρι το 2026, για την υποστήριξη της ψηφιακής εκπαίδευσης. Μόνο από τον μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα διατεθούν περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια ευρώ.
«Η πανδημία COVID-19 αποκάλυψε ότι τα σχολικά συστήματα όλων σχεδόν των κρατών-μελών δεν ήταν καλά προετοιμασμένα για διδασκαλία εξ αποστάσεως», δήλωσε ο κ.Pietro Russo, μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για τον έλεγχο. «Σε πολλές περιπτώσεις, οι συνδέσεις των σχολείων στο διαδίκτυο δεν ήταν επαρκείς, ενώ υπήρχαν ελλείψεις στον αναγκαίο ψηφιακό εξοπλισμό για το εκπαιδευτικό προσωπικό και τον μαθητικό πληθυσμό. Η ΕΕ έχει φιλόδοξα σχέδια για την ψηφιακή εκπαίδευση και μπορεί να στηρίξει τις προσπάθειες των σχολείων να αξιοποιήσουν περισσότερο τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι υπάρχουν περιθώρια καλύτερης αξιοποίησης της ενωσιακής
χρηματοδότησης.»
Προκειμένου να εξετάσει την πρόοδο προς την ψηφιοποίηση των σχολείων, το κλιμάκιο ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου επισκέφθηκε έξι κράτη-μέλη (Γερμανία, Ελλάδα, Κροατία, Ιταλία, Αυστρία και Πολωνία) και διαπίστωσε ότι οι δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν με ενωσιακούς πόρους θα μπορούσαν να έχουν επιτύχει μεγαλύτερο αντίκτυπο, εάν είχαν ενσωματωθεί συστηματικότερα στις εθνικές ή στις περιφερειακές στρατηγικές για την ψηφιοποίηση των σχολείων.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν με  ενωσιακούς πόρους πέτυχαν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Εντούτοις, κάποιες φορές, η χρηματοδότηση της ΕΕ απλώς υποκατέστησε εθνικούς πόρους που είχαν ήδη διατεθεί. Ένας από τους λόγους για τους οποίους τα σχολεία συχνά δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν με τον βέλτιστο τρόπο τα ενωσιακά κονδύλια, ήταν ότι δεν συμμετείχαν επαρκώς στη διαδικασία προσδιορισμού των αναγκών τους όσον αφορά την ψηφιοποίηση.
Επιπλέον, πολλά σχολεία δεν διέθεταν επαρκή ενημέρωση για τη στήριξη που προσφέρει η ΕΕ. Επίσης, δεν είναι λίγα εκείνα που εξακολουθούν να αναφέρουν ελλείψεις σε εξοπλισμό ή ανάγκες περαιτέρω επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είχε υιοθετηθεί κοινή προσέγγιση για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην τάξη, με αποτέλεσμα τα σχολεία να αδυνατούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιοποίηση.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει πλήρη στοιχεία σχετικά με το ύψος της ενωσιακής χρηματοδότησης που έχει δαπανηθεί συνολικά για την ψηφιοποίηση των σχολείων, ενώ ελάχιστες χώρες της ΕΕ αξιολογούν σε ποιον βαθμό η ενωσιακή στήριξη έχει συμβάλει στη βελτίωση της ψηφιακής εκπαίδευσης στα σχολεία. Όσον αφορά τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το κλιμάκιο ελέγχου δεν έκρινε επαρκώς ισχυρή τη σχέση μεταξύ των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης και της χρηματοδότησης της ΕΕ. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκτιμήσεις κόστους που έκανε δεκτές η Επιτροπή κατά τις διαπραγματεύσεις των εθνικών σχεδίων αποκλίναν σημαντικά από τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν τελικά.
Τα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι αποκλειστικά αρμόδια για τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και την οργάνωση των σχολείων τους. Ο ρόλος της ΕΕ, από την άλλη, συνίσταται στη συμπλήρωση και τη στήριξη των δράσεων των κρατών-μελών. Στο πλαίσιο αυτό, τους παρέχει επίσης σημαντική χρηματοδοτική στήριξη για την ψηφιοποίηση των σχολείων.
Απαιτείται να στηριχτούν τα σχολεία στην Ελλάδα και να βοηθηθούν οι καθηγητές στο έργο τους. Δόθηκαν πολλά χρήματα και η ψηφιακή μετάβαση παραμένει ακόμη σε στάδιο σχεδιασμού. Ας αξιοποιήσουμε πρώτα τους πόρους και κατόπιν ας μιλήσουμε για αξιολόγηση του ανθρωπίνου δυναμικού. Τα προβλήματα που υφίστανται είναι πολλά και ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Οι νεοεκλεγέντες δήμαρχοι και περιφερειάρχες έχουν δύσκολο έργο και οφείλουν να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα.

Κων/νος Σ. Μαργαρίτης

Δημοσιογράφος

10.10.2023