Κοινό πρόγραμμα για ενεργειακή αναβάθμιση των ιστορικών κτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου Κύπρου και της Λότζια – Δημαρχείου Ηρακλείου

Πραγματοποιήθηκε  στο Ηράκλειο η 4η Τεχνική συνάντηση του έργου «Αναβαθμίζω». Το έργο προβλέπει  στην ενεργειακή αναβάθμιση των ιστορικών κτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λότζια – Δημαρχείου Ηρακλείου. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και έχει ως στόχο τη μετατροπή των δύο εμβληματικών κτηρίων της Λευκωσίας και του Ηρακλείου σε επιδεικτικά κτήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης και παράλληλα τη διάδοση τεχνολογιών, πρακτικών και αντιλήψεων αειφορικής ενέργειας στην κοινωνία. Η ολοκλήρωση του έργου έχει οριστεί για την 31η Οκτωβρίου 2023.

Οι εταίροι είναι από την Κύπρο το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύριος Δικαιούχος), το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών – Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Τμήμα Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας και από την Ελλάδα ο Δήμος Ηρακλείου και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Στην 4η τεχνική συνάντηση, ο κάθε εταίρος χωριστά παρουσίασε τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί.

9.6.2023