Λαθρεμπόριο μεταναστών: Ενισχυμένος ρόλος της Europol στην καταπολέμηση της λαθρεμπορίας μεταναστών

Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών της ΕΕ (Coreper) συμφώνησαν στη διαπραγματευτική εντολή του Συμβουλίου για έναν κανονισμό που ενισχύει τον ρόλο της Europol στη στήριξη των κρατών μελών στον αγώνα τους κατά της λαθρεμπορίας μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων. 

Το σχέδιο κανονισμού αλλάζει τον ισχύοντα κανονισμό της Ευρωπόλ και ενισχύει την εντολή της Ευρωπόλ προκειμένου να υποστηρίζει πιο ενεργά τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση αυτών των εγκλημάτων και εισάγει αυξημένες απαιτήσεις ανταλλαγής πληροφοριών για τη βελτίωση της συνεργασίας σε εθνικό και σε επίπεδο ΕΕ. Η Europol είναι ο οργανισμός της ΕΕ που βοηθά τα εθνικά όργανα επιβολής του νόμου στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Το λαθρεμπόριο μεταναστών είναι μια επιχείρηση εγκληματικότητας δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των πιο αδύναμων. Θέλουμε να σταματήσουμε τους λαθρεμπόρους και η Europol μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό.

Annelies Verlinden, Υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου

Κύρια στοιχεία της θέσης του Συμβουλίου

Η Europol θα είναι σε θέση να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην υποστήριξη των κρατών μελών μέσω της επεξεργασίας βιομετρικών δεδομένων για να κλείσουν τα τυφλά σημεία που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν οι εγκληματίες κρύβοντας πίσω από ψευδείς και πολλαπλές ταυτότητες. 

Προκειμένου να ρυθμιστεί η τρέχουσα πρακτική, προβλέπεται πλέον η δυνατότητα στον οργανισμό της ΕΕ, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, να αναπτύξει προσωπικό της Europol ή αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες στην επικράτεια των κρατών μελών και σε τρίτες χώρες για την παροχή αναλυτικών, επιχειρησιακών, τεχνικών και εγκληματολογικών υποστήριξη. Αυτή η επιχειρησιακή υποστήριξη μπορεί, για παράδειγμα, να λάβει χώρα στο πλαίσιο της διαχείρισης των συνόρων.

Προκειμένου να επιτραπεί στην Ευρωπόλ να διαδραματίσει το ρόλο της στην καταπολέμηση της λαθρεμπορίας μεταναστών και να αυξηθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα μπορούσαν να συνδεθούν με τη SIENA, την ασφαλή πλατφόρμα επικοινωνίας της Ευρωπόλ για τις αρχές επιβολής του νόμου.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί στενότερη συνεργασία και καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών της ΕΕ για την καταπολέμηση του εγκλήματος, ο Frontex – ο οργανισμός συνόρων της ΕΕ – και η Eurojust – ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης – θα κληθούν να αποσπάσουν μόνιμα αξιωματικούς-συνδέσμους στον Ευρωπαϊκό Μετανάστες της Europol Κέντρο Λαθρεμπορίας (EMSC).

Η Europol θα ενισχύσει επίσης την υποστήριξή της για την Ευρωπαϊκή Πολυεπιστημονική Πλατφόρμα κατά των Εγκληματικών Απειλών (EMPACT), το βασικό εργαλείο της ΕΕ για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. 

Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης ότι η Ευρωπόλ θα πρέπει να λάβει πρόσθετους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων της.    

Επόμενα βήματα

Η σημερινή διαπραγματευτική εντολή θα επιτρέψει στο Συμβούλιο να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συμφωνήσει σε ένα τελικό νομικό κείμενο, μόλις το Κοινοβούλιο αποφασίσει για τη θέση του.

Ιστορικό

Στις 28 Νοεμβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα νέο νομοθετικό πακέτο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας μεταναστών. Εκτός από τον κανονισμό για την ενίσχυση του ρόλου της Europol – για τον οποίο συμφώνησαν σήμερα τα κράτη μέλη – η Επιτροπή πρότεινε επίσης έναν νόμο ποινικής δικαιοσύνης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας μεταναστών. 

Σύμφωνα με την Europol, περισσότερο από το 90% των παράτυπων μεταναστών που φτάνουν στην ΕΕ κάνουν χρήση των υπηρεσιών των λαθρεμπόρων και ο ΟΗΕ εκτιμά ότι τα δίκτυα λαθρεμπορίας αποκομίζουν κέρδη μεταξύ 4,7 και 6 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.  

20.6.2024