Νέοι κανόνες για τα μηχανήματα: Το Συμβούλιο δίνει την τελική του έγκριση

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τον νέο κανονισμό για τα μηχανήματα. Η προτεινόμενη νομοθεσία ενημερώνει την οδηγία του 2006 για τις μηχανές και τη μετατρέπει σε κανονισμό. Το νέο κείμενο εναρμονίζει τις  βασικές  απαιτήσεις υγείας και  ασφάλειας   για τα μηχανήματα στην ΕΕ, προωθεί την ελεύθερη κυκλοφορία των μηχανημάτων και διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους εργαζόμενους και τους πολίτες.

                         Paulina Brandberg

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα επιτρέψουν στην ευρωπαϊκή βιομηχανία να λειτουργεί υπό ένα νέο και βελτιωμένο νομικό πλαίσιο. Θα εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας για τους εργαζόμενους και τους πολίτες μας, ενώ θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και τη φήμη των μηχανημάτων που κατασκευάζονται στην ΕΕ.

Paulina Brandberg, Υπουργός Ισότητας των Φύλων και Επαγγελματικής Ζωής

 

Απαιτήσεις συμμόρφωσης και τεκμηρίωσης

Ο κανονισμός που εγκρίθηκε σήμερα καθιστά υποχρεωτική την αξιολόγηση της συμμόρφωσης από τρίτους για έξι κατηγορίες μηχανημάτων «υψηλού κινδύνου».

Θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες ασφαλείας με κάθε προϊόν, αλλά σύμφωνα με την ψηφιακή μετάβαση, ο κανονισμός ορίζει ότι οι ψηφιακές οδηγίες θα είναι η προεπιλεγμένη επιλογή. Οι έντυπες οδηγίες θα παραμείνουν μια επιλογή για τους πελάτες που τις ζητούν.

Ιστορικό

Η οδηγία του 2006 για τα μηχανήματα ήταν ένα από τα κύρια νομοθετήματα που διέπουν την εναρμόνιση των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας για μηχανήματα σε επίπεδο ΕΕ. Ο νέος κανονισμός που εγκρίθηκε σήμερα θα δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο για τη διάθεση ασφαλών μηχανημάτων στην αγορά της Ένωσης και θα καλύπτει νέους κινδύνους που συνδέονται με τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Ο κανονισμός εγγυάται επίσης την ασφάλεια δικαίου διευκρινίζοντας το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Για παράδειγμα, περιλαμβάνει μικρά οχήματα που χρησιμοποιούνται για προσωπική μεταφορά και ελαφρά ηλεκτρικά οχήματα, όπως σκούτερ ή ποδήλατα, καθώς αυτά χρησιμοποιούνται ευρέως και ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για τους χρήστες τους.

Επόμενα βήματα

Μετά την έγκριση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα από το Συμβούλιο, αυτή η νομοθετική πράξη έχει πλέον εγκριθεί. Αφού υπογραφεί από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του. Τα κράτη μέλη και οι οικονομικοί φορείς θα έχουν στη διάθεσή τους 42 μήνες πριν από την εφαρμογή των κανόνων του νέου κανονισμού.

22.5.2023