Νόμιμη μετανάστευση: Συμβούλιο και Κοινοβούλιο καταλήγουν σε συμφωνία για μια οδηγία για την ενιαία άδεια

Σήμερα, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών στο Συμβούλιο (Coreper) επιβεβαίωσαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ της ισπανικής προεδρίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενημέρωση ενός νόμου της ΕΕ που αφορά τη νόμιμη μετανάστευση στην αγορά εργασίας της ΕΕ.

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες απλοποιούν τη διαδικασία υποβολής αίτησης για άδεια διαμονής για λόγους εργασίας στην επικράτεια ενός κράτους μέλους. Αυτό θα δώσει ώθηση στη διεθνή πρόσληψη ταλέντων. Επιπλέον, περισσότερα δικαιώματα για τους εργαζόμενους τρίτων χωρών και η ίση μεταχείρισή τους σε σύγκριση με τους εργαζομένους της ΕΕ θα μειώσουν την εργασιακή εκμετάλλευση.

Elma Saiz

Πολλοί εργοδότες αντιμετωπίζουν μια τεταμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας. Η πρόταση για την οποία συμφωνήσαμε σήμερα είναι μια απάντηση σε αυτήν την κατάσταση ελλείψεων, καθώς θα οδηγήσει σε μια ομαλή και προβλέψιμη διαδικασία για τους υπηκόους τρίτων χωρών να υποβάλλουν αίτηση για άδεια εργασίας και διαμονής με μια κίνηση.

Elma Saiz, Ισπανίδα Υπουργός ένταξης, κοινωνικής ασφάλισης και μετανάστευσης

Η οδηγία για την ενιαία άδεια καθορίζει τη διαδικασία υποβολής αίτησης για τις χώρες της ΕΕ για την έκδοση αυτής της ενιαίας άδειας και θεσπίζει κοινά δικαιώματα για τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Τα κράτη μέλη διατηρούν τον τελευταίο λόγο σχετικά με το ποιους και πόσους εργαζόμενους τρίτων χωρών θέλουν να δεχτούν στην αγορά εργασίας τους.

Διαδικασία εφαρμογής

Ένας εργαζόμενος τρίτης χώρας μπορεί να υποβάλει αίτηση από την επικράτεια τρίτης χώρας ή, σύμφωνα με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των συννομοθετών, από την ΕΕ εάν είναι κάτοχος έγκυρης άδειας διαμονής. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να εκδώσει την ενιαία άδεια, η απόφαση αυτή θα χρησιμεύσει τόσο ως άδεια διαμονής όσο και ως άδεια εργασίας.

Διάρκεια

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισαν ότι η έκδοση ενιαίας άδειας θα πρέπει να γίνει εντός τριών μηνών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης. Αυτή η περίοδος καλύπτει επίσης το χρόνο που απαιτείται για τον έλεγχο της κατάστασης στην αγορά εργασίας πριν από την έκδοση απόφασης για την ενιαία άδεια. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα εκδώσουν την απαιτούμενη θεώρηση για να επιτρέψουν την αρχική είσοδο στο έδαφός τους.

Αλλαγή εργοδότη

Οι κάτοχοι ενιαίας άδειας θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν εργοδότη, μετά από ειδοποίηση στις αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαιτούν μια ελάχιστη χρονική περίοδο κατά την οποία ο κάτοχος της άδειας πρέπει να εργαστεί για τον πρώτο εργοδότη. Σε περίπτωση απώλειας της απασχόλησης, οι εργαζόμενοι τρίτων χωρών επιτρέπεται να παραμείνουν στην επικράτεια του κράτους μέλους εάν η συνολική περίοδος ανεργίας δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες κατά τη διάρκεια ισχύος της ενιαίας άδειας ή τους έξι μήνες μετά τα δύο έτη της άδειας.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Η τρέχουσα οδηγία για την ενιαία άδεια χρονολογείται από το 2011. Στις 27 Απριλίου 2022, η Επιτροπή πρότεινε επικαιροποίηση της οδηγίας του 2011.

Η πρόταση αποτελεί μέρος της δέσμης «δεξιότητες και ταλέντα» που αντιμετωπίζει τις ελλείψεις της ΕΕ όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση και έχει ως στόχο να προσελκύσει τις δεξιότητες και τα ταλέντα που χρειάζεται η ΕΕ.

Τα στοιχεία της Eurostat από το 2019 δείχνουν ότι 2.984.261 αποφάσεις ενιαίας άδειας αναφέρθηκαν από κράτη μέλη, εκ των οποίων οι 1.212.952 αφορούσαν την έκδοση πρώτων αδειών. Οι άλλες αποφάσεις αφορούσαν ανανέωση ή αλλαγή αδειών.

Μετά τη σημερινή έγκριση, το κείμενο θα πρέπει πλέον να εγκριθεί επίσημα τόσο από το Συμβούλιο όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

20.12.2023