ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΟΗΕ: 20η Φεβρουαρίου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ο ΟΗΕ γιορτάζει συγκεκριμένες Ημέρες, Εβδομάδες, Έτη, Δεκαετίες και Επετείους ως αφορμές για την επισήμανση συγκεκριμένων γεγονότων ή θεμάτων, ώστε να προωθηθούν, μέσω της ευαισθητοποίησης και της συντονισμένης δράσης, οι στόχοι του Οργανισμού. Συνήθως, ένα ή περισσότερα κράτη μέλη προτείνουν αυτές τις διεθνείς περιστάσεις και η Γενική Συνέλευση τις θεσπίζει με ψήφισμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εορτασμοί ανακηρύσσονται από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, όπως η Οργάνωση του ΟΗΕ για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO), το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για Παιδιά (UNICEF), η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), κλπ., όταν αφορούν ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους.  Ορισμένες από αυτές μπορούν αργότερα να υιοθετηθούν και από τη Γενική Συνέλευση.

Η κοινωνική δικαιοσύνη στο επίκεντρο των θεματολογιών διεθνούς, εθνική και περιφερειακής πολιτικής 

Αυξάνεται η δυναμική για την ιδέα ότι η προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης πρέπει να είναι ο κεντρικός στόχος που καθοδηγεί όλες τις εθνικές και διεθνείς πολιτικές. Αυτή η ιδέα έχει κερδίσει έδαφος μεταξύ των υποστηρικτών που υποστηρίζουν ότι επιτρέπει στις κοινωνίες και τις οικονομίες να λειτουργούν πιο συνεκτικά όταν δίνεται προτεραιότητα στην κοινωνική δικαιοσύνη.

Οι υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι η προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και μιας δίκαιης ατζέντας παγκοσμιοποίησης που επικεντρώνεται στα θεμελιώδη δικαιώματα, τις ευκαιρίες απασχόλησης, την κοινωνική προστασία και τον εποικοδομητικό κοινωνικό διάλογο μεταξύ κυβερνήσεων, εργοδοτών και εργαζομένων είναι το κλειδί για να τεθεί η κοινωνική δικαιοσύνη στον πυρήνα.

Ωστόσο, οι υποστηρικτές επισημαίνουν τις συνεχιζόμενες σοβαρές αδικίες, την εκτεταμένη εργασιακή ανασφάλεια, την υψηλή ανισότητα και την κατάρρευση των κοινωνικών συμβολαίων που επιδεινώνονται από τις παγκόσμιες κρίσεις. Αυτές οι σκληρές πραγματικότητες απειλούν την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε κοινωνικά ζητήματα. Η ενίσχυση των θεσμών και των πολιτικών που προωθούν πραγματικά την κοινωνική δικαιοσύνη θεωρείται επείγουσα προτεραιότητα.

Οι προτάσεις για την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης περιλαμβάνουν τη βελτίωση της χωρίς αποκλεισμούς και αποτελεσματικής διακυβέρνησης της εργασίας, τη διασφάλιση ευκαιριών απασχόλησης και διά βίου μάθησης, τη μεταρρύθμιση των θεσμών για δικαιότερα αποτελέσματα στην αγορά εργασίας και την επέκταση της κοινωνικής προστασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής των ανθρώπων. Προτείνεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε όλους αυτούς τους τομείς.

Η υποστήριξη αυξάνεται για τη δημιουργία ενός ευρέος παγκόσμιου συνασπισμού για την κοινωνική δικαιοσύνη. Ο προτεινόμενος συνασπισμός θα έχει ως στόχο την ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας και των ευθυγραμμισμένων πολιτικών που επικεντρώνονται στην προώθηση των στόχων της κοινωνικής δικαιοσύνης. Θα μπορούσε να αναδείξει σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν προωθήσει με επιτυχία την κοινωνική δικαιοσύνη παγκοσμίως. Ο συνασπισμός θα ενισχύσει επίσης τους εποικοδομητικούς εθνικούς κοινωνικούς διαλόγους για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κενών κοινωνικής δικαιοσύνης. Συνολικά, υπάρχουν εκκλήσεις που ζητούν συντονισμένες προσπάθειες για να καταστεί η προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης κορυφαία πολιτική προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα.

Φόντο

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) ενέκρινε ομόφωνα τη Διακήρυξη της ΔΟΕ για την κοινωνική δικαιοσύνη για μια δίκαιη παγκοσμιοποίηση στις 10 Ιουνίου 2008. Αυτή είναι η τρίτη σημαντική δήλωση αρχών και πολιτικών που υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας μετά το Σύνταγμα της ΔΟΕ του 1919. Βασίζεται στη Διακήρυξη της Φιλαδέλφειας του 1944 και στη Διακήρυξη για τις Θεμελιώδεις Αρχές και τα Δικαιώματα στην Εργασία του 1998. Η Διακήρυξη του 2008 εκφράζει το σύγχρονο όραμα της εντολής της ΔΟΕ στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Αυτή η διακήρυξη-ορόσημο είναι μια ισχυρή επαναβεβαίωση των αξιών της ΔΟΕ. Είναι το αποτέλεσμα τριμερών διαβουλεύσεων που ξεκίνησαν μετά την έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής για την Κοινωνική Διάσταση της Παγκοσμιοποίησης. Με την υιοθέτηση αυτού του κειμένου, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων, των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων από 182 κράτη μέλη τονίζουν τον βασικό ρόλο του τριμερούς οργανισμού μας στην επίτευξη προόδου και κοινωνικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Μαζί, δεσμεύονται να ενισχύσουν την ικανότητα της ΔΟΕ να προωθήσει αυτούς τους στόχους, μέσω της ατζέντας για την αξιοπρεπή εργασία. Η Διακήρυξη θεσμοθετεί την έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας που αναπτύχθηκε από τη ΔΟΕ από το 1999, τοποθετώντας την στον πυρήνα των πολιτικών του Οργανισμού για την επίτευξη των συνταγματικών του στόχων.

Η Διακήρυξη έρχεται σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή, αντανακλώντας την ευρεία συναίνεση σχετικά με την ανάγκη για μια ισχυρή κοινωνική διάσταση στην παγκοσμιοποίηση για την επίτευξη βελτιωμένων και δίκαιων αποτελεσμάτων για όλους. Αποτελεί πυξίδα για την προώθηση μιας δίκαιης παγκοσμιοποίησης βασισμένης στην αξιοπρεπή εργασία, καθώς και ένα πρακτικό εργαλείο για την επιτάχυνση της προόδου στην εφαρμογή της ατζέντας της αξιοπρεπούς εργασίας σε επίπεδο χώρας. Αντικατοπτρίζει επίσης μια παραγωγική προοπτική, υπογραμμίζοντας τη σημασία των βιώσιμων επιχειρήσεων για τη δημιουργία μεγαλύτερων ευκαιριών απασχόλησης και εισοδήματος για όλους.

Η Γενική Συνέλευση αναγνωρίζει ότι η κοινωνική ανάπτυξη και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι απαραίτητες για την επίτευξη και διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας εντός και μεταξύ των εθνών και ότι, με τη σειρά της, η κοινωνική ανάπτυξη και η κοινωνική δικαιοσύνη δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς ειρήνη και ασφάλεια ή χωρίς σεβασμό όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών.

Αναγνωρίζει επίσης ότι η παγκοσμιοποίηση και η αλληλεξάρτηση ανοίγουν νέες ευκαιρίες μέσω του εμπορίου, των επενδύσεων και των ροών κεφαλαίων και της προόδου της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας των πληροφοριών, για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και την ανάπτυξη και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου σε όλο τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών οικονομικών κρίσεων, ανασφάλειαςφτώχεια, αποκλεισμός και ανισότητα εντός και μεταξύ των κοινωνιών, και σημαντικά εμπόδια στην περαιτέρω ολοκλήρωση και πλήρη συμμετοχή στην παγκόσμια οικονομία για τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για ορισμένες χώρες με μεταβατικές οικονομίες.

Στις 26 Νοεμβρίου 2007, η Γενική Συνέλευση δήλωσε ότι, ξεκινώντας από την εξηκοστή τρίτη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης, η 20ή Φεβρουαρίου θα γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Πηγή ΟΗΕ