Παράταση προθεσμίας για χρηματοδότηση αναβάθμισης παιδικών χαρών

Στην 6η τροποποίηση της Πρόσκλησης ΙII του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα με την απόφαση ΑΔΑ: 99ΤΝ46ΜΤΛ6-ΨΨ3 τροποποιεί την με αρ. πρωτ. 7244/13-03-2018 (ΑΔΑ : ΩΩΙ6465ΧΘ7-5ΣΠ) Πρόσκληση ΙΙΙ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
Η Ενότητα 3 της ως άνω Πρόσκλησης αντικαθίσταται ως εξής : «Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023».
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 7244/13-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΩΙ6465ΧΘ7-5ΣΠ) Πρόσκληση ΙΙΙ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η Τροποποίηση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).

2.1.2023