Παρατείνεται έως 31/12/2024 το πρόγραμμα για την ευζωία αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Παρατείνεται έως την  31η Δεκεμβρίου 2024 το πρόγραμμα για την ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ειδικότερα το υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε με ΑΔΑ: 6Ο5Φ46ΜΤΛ6-Υ0Ε σε τροποποίηση της Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» και στον Αξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α ́169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις»

Την με αριθμ. 78944/27.10.2021 Πρόσκληση ΧΙΙ (ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 17241/16.03.2022 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΧΙΙ (ΑΔΑ: ΩΝ4Μ46ΜΤΛ6-Σ2Χ) και με την με αριθμ. 27175/27.04.2022 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΧΙΙ (ΑΔΑ: ΨΘΨ446ΜΤΛ6-Α2Ο), ως προς τα κάτωθι:
• Η Ενότητα 3. «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ», αντικαθίσταται ως εξής:
«Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των δικαιούχων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών».
• Στην Ενότητα 5 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ», η τελευταία παράγραφος τροποποιείται ως προς το χρόνο λήξης υποβολής των αιτημάτων ως ακολούθως:
«Ως έναρξη υποβολής αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Μαΐου 2022, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Ειδικώς για τις επιλέξιμες δαπάνες της παραγράφου 4.6 του άρθρου 4 της παρούσας που αφορούν τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021, ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων ορίζεται η 31/1/2023».
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην με αριθμ. 78944/27.10.2021 Πρόσκληση ΧΙΙ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η παρούσα Τροποποίηση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).

2.1.2023