ΠΟΕ: Το Συμβούλιο εγκρίνει συμφωνία για τις επιδοτήσεις της αλιείας για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας

Στις 25 Μαΐου 2023, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση με την οποία εγκρίνει, εξ ονόματος της ΕΕ, τη σύναψη πρωτοκόλλου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τη θέσπιση συμφωνίας αλιευτικών επιδοτήσεων .

Η Συμφωνία του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις της αλιείας είναι η πρώτη συμφωνία του ΠΟΕ που εστιάζει στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα , σύμφωνα με τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ 14.6 (ΣΒΑ του ΟΗΕ). Περιλαμβάνει:

 1. αυστηρή απαγόρευση των επιδοτήσεων που συμβάλλουν στην παράνομη, άναρχη και λαθραία αλιεία (ΠΛΑ) με πρωτοφανείς διατάξεις διαφάνειας. 
 2. απόλυτη απαγόρευση των επιδοτήσεων για την αλιεία στην άναρχη ανοιχτή θάλασσα.
 3. Μια διάταξη για τα υπεραλιευόμενα αποθέματα θα φέρει κανόνες βιωσιμότητας για τις επιδοτήσεις όσον αφορά τα πιο ευάλωτα αποθέματα στην πρώτη φάση της συμφωνίας.

12η Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ

Στη 12η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ που πραγματοποιήθηκε στις 12-17 Ιουνίου 2022 στη Γενεύη, επιτεύχθηκε συναίνεση σχετικά με τη Συμφωνία για τις Επιδοτήσεις Αλιείας. Η 12η Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ ενέκρινε το πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με την προσθήκη της Συμφωνίας για τις Επιδοτήσεις Αλιείας στη Συμφωνία του Μαρακές μετά τη Συμφωνία για τις Επιδοτήσεις και τα Αντισταθμιστικά Μέτρα. Το πρωτόκολλο άνοιξε προς αποδοχή από τα μέλη του ΠΟΕ.

Η συμφωνία

Η συμφωνία περιλαμβάνει ουσιαστικούς περιορισμούς στην επιδότηση της μη βιώσιμης αλιείας, ιδίως:

 • απαγόρευση των επιδοτήσεων στην παράνομη, άναρχη και λαθραία αλιεία
 • απαγόρευση επιδοτήσεων για την αλιεία εκτός της δικαιοδοσίας ενός παράκτιου κράτους και εκτός της αρμοδιότητας σχετικής περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ/Α) για την προστασία των πιο ευάλωτων περιοχών χωρίς καθιερωμένο και συντονισμένο καθεστώς διαχείρισης της αλιείας
 • απαγόρευση επιδοτήσεων στην αλιεία όσον αφορά τα υπεραλιευόμενα αποθέματα υπό τον όρο των προτύπων βιωσιμότητας για την ανοικοδόμηση τέτοιων αποθεμάτων σε υγιές επίπεδο
 • πειθαρχίες σχετικά με τις επιδοτήσεις προς όφελος πλοίων που δεν φέρουν τη σημαία του επιδοτούμενου μέλους
 • εκτεταμένες διατάξεις διαφάνειας και κοινοποίησης για την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας

Ιστορικό

 • Στις 9 Νοεμβρίου 2022, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη
 • Στις 5 Δεκεμβρίου 2022, το Συμβούλιο διαβίβασε το σχέδιο απόφασης σχετικά με το συμπέρασμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συγκατάθεσή του
 • το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη σύναψη του πρωτοκόλλου στις 19 Απριλίου 2023

Επόμενα βήματα

Η συμφωνία για τις επιδοτήσεις της αλιείας θα τεθεί σε ισχύ μόλις  τα δύο τρίτα των μελών του ΠΟΕ  ολοκληρώσουν τις εγχώριες διαδικασίες επικύρωσης. Τα μέλη του ΠΟΕ συμφώνησαν επίσης στο MC12 να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για εκκρεμή ζητήματα, με σκοπό τη διατύπωση συστάσεων από το MC13 για πρόσθετες διατάξεις που θα ενίσχυαν περαιτέρω τους κανόνες της συμφωνίας.
Η απόφαση ελήφθη χωρίς συζήτηση σε συνεδρίαση του Συμβουλίου FAC (Εμπορίου).

25.5.2023