Πολιτική συνοχής: Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τον απολογισμό της εφαρμογής και την περιγραφή της μελλοντικής πορείας

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με την πολιτική συνοχής, τα οποία παρέχουν γενική αξιολόγηση του ρόλου της στην προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης στην ΕΕ, καθώς και αναφορά στις κύριες προκλήσεις εφαρμογής και τη μελλοντική πορεία.

Στα συμπεράσματά του το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι ο στόχος της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Τονίζει επίσης τη σημασία της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Η προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής

Το Συμβούλιο τονίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι ευέλικτη, σύγχρονη και μακρόπνοηκαι έχει σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, δημιουργώντας κατ’ εκτίμηση 2,7 € πρόσθετου ΑΕΠ σε επίπεδο ΕΕ για κάθε 1 € που δαπανάται. Βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών της ΕΕ και στηρίζει τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη, κυκλική, πράσινη και ψηφιακή οικονομία, εξασφαλίζοντας παράλληλα ισορροπία στην εσωτερική αγορά και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα.

Το Συμβούλιο επισημαίνει επίσης τις θετικές επιπτώσεις του καθεστώτος επιμερισμένης διαχείρισης για την εφαρμογή της, το οποίο συμβάλλει στην κατάλληλη συμμετοχή σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης και στη σύνδεση του προγραμματισμού από τη βάση προς την κορυφή με τις νέες παγκόσμιες τάσεις.

Περίοδος προγραμματισμού 2014-2020

Όσον αφορά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, το Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη εστίασης στο αποτελεσματικό κλείσιμοτων προγραμμάτων και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να καταβάλουν προσπάθειες για την ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων και των οφελών της πολιτικής συνοχής στο κοινό.

Πολιτική συνοχής και πρόσφατες κρίσεις

Σημειώνοντας ότι η πολιτική συνοχής έχει συμβάλει στον μετριασμό των επιπτώσεων των πρόσφατων κρίσεων, το Συμβούλιο θεωρεί ότι η πολιτική θα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζεται στις νέες εξελίξεις χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τους διαρθρωτικούς και μακροπρόθεσμους στόχους της. Η Επιτροπή καλείται να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και να εξετάσει την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα για τη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής.

Περίοδος προγραμματισμού 2021-2027

Το Συμβούλιο εκφράζει επίσης ικανοποίηση για το γεγονός ότι το νομοθετικό πλαίσιο της περιόδου 2021-2027 προβλέπει απλούστερους και πιο ευέλικτους κανόνες εφαρμογής, και παραθέτει την εκτίμησή του για ορισμένα από τα βασικά στοιχεία του. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή καλούνται να διασφαλίσουν την ταχεία έναρξη της εφαρμογής των προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027.

Αναφορικά με την εφαρμογή, στα συμπεράσματα τονίζεται η σημασία της πρόληψης και της καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς. Η Επιτροπή καλείται να προβαίνει σε συνεχήτεκμηρίωση του αντικτύπου της πολιτικής συνοχής, να καθορίζει τον αντίκτυπό της και να αναλύει τα πολλαπλά αποτελέσματά της.

Η εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής

Όσον αφορά την εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής, το Συμβούλιο τονίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των περιφερειών, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιφέρειες που πλήττονται από διάφορες διαρθρωτικές ή μόνιμες ανισορροπίες. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή καλούνται να διασφαλίσουν την έγκαιρη υλοποίηση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο επιτρέπει στις περιφέρειες να αντιμετωπίζουν τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πράσινης μετάβασης της ΕΕ.

Η πολιτική συνοχής μετά το 2027

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο παρέχει επίσης ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική συνοχής μετά το 2027, τονίζοντας την ανάγκη να συνεχιστεί η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής κατά τα επόμενα έτη. Τονίζει ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί πολιτική για όλες τις περιφέρειες.

Κατά την προετοιμασία του επόμενου νομοθετικού πλαισίου, η Επιτροπή καλείται να διερευνήσει τις ευκαιρίες που προσφέρει η επιστροφή βάσει επιδόσεων και να κάνει τη μέγιστη δυνατή χρήση της, να συνεχίσει τις προσπάθειες για την απλούστευση των κανόνων και την εναρμόνισή τους σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ, και να αξιολογήσει τα υφιστάμενα μέσα πολιτικής της ΕΕ πριν από την εισαγωγή νέων, ώστε να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις μεταξύ τους.

Το Συμβούλιο τονίζει επίσης τη σημασία της εστίασης στον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ και των περιφερειών της κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, καθώς και της αντιμετώπισης των ιδιαιτεροτήτων των περιφερειών, ιδίως των περιφερειών σε αναπτυξιακή παγίδα και των περιφερειών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, καθώς και των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των περιφερειών που αντιμετωπίζουν διάφορες δημογραφικές προκλήσεις.

 

22.11.2022