Συμβούλιο της ΕΕ: Άτυπη βιντεοδιάσκεψη των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 3 Μαΐου 2022

Κυριότερα αποτελέσματα

Οι υπουργοί επικεντρώθηκαν στην οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη. Αντάλλαξαν απόψεις όσον αφορά τις εκτελεστικές αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Βουλγαρίας και της Σουηδίας. Για την έκδοση των αποφάσεων και τυπικά, θα ξεκινήσει γραπτή διαδικασία λίγο μετά τη σημερινή άτυπη σύνοδο. Όταν ολοκληρωθεί η γραπτή διαδικασία, και τα δύο κράτη μέλη θα μπορούν να υπογράψουν συμφωνίες επιχορήγησης και δανειοδότησης και να λάβουν προχρηματοδότηση από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για μεγάλης κλίμακας χρηματοδοτική στήριξη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία για την ευρωπαϊκή οικονομία. Τα 672,5 δισ. € του μηχανισμού χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που περιγράφονται στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών.

Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Βουλγαρίας συνίσταται σε επιχορηγήσεις ύψους 6,3 δισ. €. Η Βουλγαρία προτίθεται να χρησιμοποιήσει το 58,9 % των συνολικών πιστώσεων του σχεδίου για τους στόχους της για το κλίμα, επιταχύνοντας την απαλλαγή του ενεργειακού της τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση των ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων και στηρίζοντας βιώσιμες μορφές μεταφορών. Το 25,8 % των συνολικών πιστώσεων του σχεδίου θα διατεθεί σε ψηφιακούς στόχους, όπως η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης καθώς και η στήριξη της ανάπτυξης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας σε ολόκληρη τη χώρα.

Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Σουηδίας συνίσταται σε επιχορηγήσεις ύψους 3,3 δισ. €. Το 44,4 % των συνολικών πιστώσεων του σχεδίου στηρίζει την επίτευξη των στόχων για το κλίμα. Η Σουηδία προτίθεται, μεταξύ άλλων, να στηρίξει τη μετάβαση στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για θέρμανση στη βιομηχανία, να απαλλάξει περαιτέρω τον βιομηχανικό τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές και να βελτιώσει τη σιδηροδρομική της δυναμικότητα. Η Σουηδία σχεδιάζει να διαθέσει το 20,5 % των συνολικών πιστώσεων του σχεδίου για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που στηρίζουν ψηφιακούς στόχους, όπως η επιτάχυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων σε αραιοκατοικημένες περιοχές και οι επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές για το σύνολο της διοίκησης.

Όπως προβλέπεται στον κανονισμό ΜΑΑ, τουλάχιστον το 37 % των δαπανών θα πρέπει να διατεθεί για το κλίμα και τουλάχιστον το 20 % σε ψηφιακούς στόχους. Εκτός από αυτούς τους δύο τομείς, οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού θα επικεντρωθούν επίσης στα ακόλουθα: στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· την κοινωνική και εδαφική συνοχή· την υγεία και την οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα· και τις πολιτικές για την επόμενη γενιά.

3.5.2022