Συμβούλιο της Ε.Ε / Ατζέντα 2030 «Ο δρόμος προς τα εμπρός για την ψηφιακή δεκαετία»

Για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ επιτυγχάνει τους στόχους της για ψηφιακό μετασχηματισμό σύμφωνα με τις αξίες της, τα κράτη μέλη συμφώνησαν σήμερα σε μια διαπραγματευτική εντολή για  την Ατζέντα του 2030 με τίτλο «Ο δρόμος προς τα εμπρός για την ψηφιακή δεκαετία».

Αυτό το κείμενο στοχεύει  να ενισχύσει την ψηφιακή ηγεσία της ΕΕ μέσω της προώθησης ψηφιακών, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμων πολιτικών, στην υπηρεσία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό, ορίζει τους συγκεκριμένους αριθμητικούς στόχους, μεταξύ άλλων σε βιομηχανικό επίπεδο, τους οποίους πρέπει να επιτύχει η Ένωση στο σύνολό της μέχρι το τέλος της δεκαετίας, καθώς και μια νέα μορφή διακυβέρνησης με τα κράτη μέλη, μέσω ενός μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η Ένωση θα επιτύχει από κοινού τις φιλοδοξίες της.

Το κείμενο του Συμβουλίου άλλαξε τη συχνότητα των αλληλεπιδράσεων για να περάσει σε έναν διετές κύκλο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, διατηρώντας παράλληλα τον ετήσιο ρυθμό της έκθεσης «κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας». Με την ευκαιρία αυτή, διαπιστώθηκε ένας ισχυρότερος δεσμός με τη νομική βάση της απόφασης.

Το κείμενο του Συμβουλίου είναι πλήρως σύμφωνο με το πνεύμα της ανακοίνωσης της Επιτροπής του Μαρτίου 2021 σχετικά με την ψηφιακή πυξίδα του 2030 και υπογραμμίζει τη σημασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων .

Η σημερινή εντολή εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου (Coreper), η οποία θα επιτρέψει στην Προεδρία του Συμβουλίου να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις το τελευταίο υιοθετήσει τη θέση του.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής “Μια ψηφιακή πυξίδα για το 2030: Η Ευρώπη οδηγεί την ψηφιακή δεκαετία” της 9ης Μαρτίου 2021 παρουσίασε το όραμα για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2030. Η φιλοδοξία της ΕΕ είναι να είναι ψηφιακά κυρίαρχη σε ένα ανοιχτό και διασυνδεδεμένο κόσμο και να ακολουθήσει ψηφιακές πολιτικές που επιτρέπουν στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να έχουν ένα ανθρωποκεντρικό, χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμο και ευημερούν ψηφιακό μέλλον.

Στα συμπεράσματά του της 25ης Μαρτίου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού για την ανάκαμψη, την ευημερία, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και για την ευημερία των κοινωνιών μας. Προσδιόρισε την ανακοίνωση Digital Compass ως ένα βήμα προς τη χαρτογράφηση της ψηφιακής ανάπτυξης της Ευρώπης για την επόμενη δεκαετία. Κάλεσε την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα στον τομέα της βιομηχανικής, εμπορικής και ανταγωνιστικής πολιτικής. Υπό το φως αυτών των φιλοδοξιών και προκλήσεων, η Επιτροπή πρότεινε στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίουγια τη θέσπιση της ατζέντας ψηφιακής πολιτικής «A Way Forward for the Digital Decade» (PPN).

12.5,2022