Συμβούλιο της Ε.Ε : Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Παιδεία)

Κύρια αποτελέσματα

Δεξιότητες και ικανότητες για την πράσινη μετάβαση

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τις δεξιότητες και τις ικανότητες για την πράσινη μετάβαση. Έρχονται στο πλαίσιο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 2023, όπου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ ζήτησαν πιο τολμηρές, πιο φιλόδοξες ενέργειες για την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της αναβάθμισης δεξιοτήτων και της επανεκπαίδευσης.

Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε τομείς που θεωρούνται βασικοί για την πράσινη μετάβαση διπλασιάστηκαν μεταξύ 2015 και 2021 (όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα βιομηχανικό σχέδιο πράσινης συμφωνίας για την καθαρή ηλικία μηδέν). Ταυτόχρονα, οι τεχνικές δεξιότητες της πράσινης μετάβασης έχουν αυξανόμενη ζήτηση .

Στα συμπεράσματα, το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη –μεταξύ άλλων– να δεσμεύσουν τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, ερευνητικούς οργανισμούς, εργοδότες, κοινωνικούς εταίρους και άλλους σχετικούς φορείς στον από κοινού εντοπισμό των αναγκών αναβάθμισης δεξιοτήτων και αναβάθμισης δεξιοτήτων για την πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

Lotta Edholm, Υπουργός Σχολείων της Σουηδίας

Χωρίς αμφιβολία, το καταρτισμένο εργατικό δυναμικό αποτελεί προϋπόθεση για ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα και είναι επίσης αυτό που θα μας βοηθήσει να ανοίξουμε την πόρτα σε ένα πιο πράσινο μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να επενδύσουμε τώρα στην επανεκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του νέου και του ενήλικου πληθυσμού.

Lotta Edholm, Υπουργός Σχολείων της Σουηδίας

Δάσκαλοι υψηλής ποιότητας

Οι Υπουργοί συζήτησαν το θέμα των ελλείψεων εκπαιδευτικών και ειδικότερα την προστιθέμενη αξία για ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία και δράσεις σε επίπεδο ΕΕ για την προσέλκυση, την αναβάθμιση και τη διατήρηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών.

Τα κράτη μέλη σε όλη την ΕΕ παλεύουν με ελλείψεις εκπαιδευτικών που αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την ποιότητα και την ισότητα της εκπαίδευσης . Αυτές οι ελλείψεις οφείλονται, μεταξύ άλλων, στη γήρανση του εργατικού δυναμικού των εκπαιδευτικών –σχεδόν το 40% του εκπαιδευτικού εργατικού δυναμικού είναι άνω των 50 ετών– και στις αντιλήψεις για τη χαμηλή ελκυστικότητα του επαγγέλματος. 

Πολλές αντιπροσωπείες τόνισαν ότι – ενόψει της συνάφειας του θέματος για όλα τα κράτη μέλη – η συζήτηση ήταν πολύ επίκαιρη. Οι καταρτισμένοι και καλά καταρτισμένοι δάσκαλοι βρίσκονται στην καρδιά ενός εύρυθμου εκπαιδευτικού συστήματος και είναι το κλειδί για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης (ΕΟΧ). Το Συμβούλιο θα επανέλθει στο θέμα στη σύνοδό του τον Μάιο στο πλαίσιο των προγραμματισμένων συμπερασμάτων του για τον ΕΟΧ.

Άλλη επιχείρηση

Κάτω από άλλα θέματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρείχε πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία της για τον εορτασμό της Ημέρας των Ευρωπαίων Συγγραφέων. Η πρώτη έκδοση της Ημέρας των Ευρωπαίων Συγγραφέων πραγματοποιείται στις 27 Μαρτίου 2023.

Άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Ως σημεία χωρίς συζήτηση, το Συμβούλιο εξέδωσε πολλές άλλες νομοθετικές πράξεις. 

Το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό για την παράταση της προθεσμίας για την πιστοποίηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Αυτό το μέτρο θα αποτρέψει τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που δεν μπορούν να πιστοποιηθούν μέχρι την αρχική καταληκτική ημερομηνία να μην είναι διαθέσιμα για ευρωπαίους ασθενείς.

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης μια εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης (ΕΣΕΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Γουιάνας για τη βελτίωση της δασικής διακυβέρνησης και τη διασφάλιση ότι τα προϊόντα ξυλείας που εξάγονται στην ΕΕ έχουν παραχθεί νόμιμα. Η συμφωνία αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT), που εγκρίθηκε το 2003 για την αντιμετώπιση της αποψίλωσης των δασών και του εμπορίου παράνομης ξυλείας.

7.3.2023