Συμβούλιο της Ε.Ε / Τα κράτη μέλη συμφωνούν για διαπραγματευτική εντολή για πρόταση αποθήκευσης αερίου

Το Συμβούλιο έλαβε σήμερα εντολή για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με πρόταση για την αποθήκευση φυσικού αερίου. Προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια εφοδιασμού της ΕΕ στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο, η πρόταση στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι χωρητικότητες αποθήκευσης φυσικού αερίου στην ΕΕ πληρούνται πριν από την επόμενη χειμερινή περίοδο και μπορούν να μοιράζονται μεταξύ των κρατών μελών με πνεύμα αλληλεγγύης. Η εντολή συμφωνήθηκε από τους εκπροσώπους των κρατών μελών στην Coreper.

Η εντολή καθορίζει τους κανόνες για την υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου και τις δυνατότητες καταμέτρησης των αποθεμάτων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ενώ περιορίζει τις υποχρεώσεις σε ορισμένο όγκο της ετήσιας κατανάλωσης αερίου των κρατών μελών τα τελευταία πέντε χρόνια, προκειμένου να αποφευχθεί δυσανάλογο αντίκτυπο σε ορισμένα κράτη μέλη με μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης.

Δεδομένου ότι δεν έχουν όλα τα κράτη μέλη εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην επικράτειά τους, η εντολή ορίζει ότι τα κράτη μέλη χωρίς εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα έχουν πρόσβαση σε αποθέματα αποθήκευσης αερίου σε άλλα κράτη μέλη και θα πρέπει να μοιράζονται το οικονομικό βάρος των υποχρεώσεων πλήρωσης.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν επίσης για υποχρεωτική πιστοποίηση για όλους τους διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι εξωτερικής επιρροής σε κρίσιμες υποδομές αποθήκευσης, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού ή οποιοδήποτε άλλο βασικό συμφέρον ασφάλειας.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι οι υποχρεώσεις πλήρωσης θα λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Τέλος, η εντολή προβλέπει τη χορήγηση παρέκκλισης στην Κύπρο, τη Μάλτα και την Ιρλανδία, εφόσον δεν διασυνδέονται άμεσα με το σύστημα φυσικού αερίου άλλων κρατών μελών.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της για μια ευρωπαϊκή πολιτική αποθήκευσης φυσικού αερίου στις 23 Μαρτίου 2022. Η πρόταση τροποποιεί δύο υφιστάμενους κανονισμούς για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και την πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου.

Στις 24 και 25 Μαρτίου 2022, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέθεσε στο Συμβούλιο να εξετάσει τις εργασίες σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη και σεβόμενο τα συμφέροντα των κρατών μελών με σημαντική ικανότητα αποθήκευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί δίκαιη ισορροπία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκρινε ότι η αναπλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου σε ολόκληρη την Ένωση πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τα εθνικά μέτρα ετοιμότητας.

Η Προεδρία του Συμβουλίου θα αρχίσει τώρα διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να συμφωνήσει γρήγορα σε μια τελική έκδοση του κειμένου. Στη συνέχεια, τα δύο θεσμικά όργανα θα εγκρίνουν επίσημα τον κανονισμό.

12.5.2022