Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ευρύτερη Ευρώπη και τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, 23 Ιουνίου 2022

Ι. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξήγαγε στρατηγική συζήτηση σχετικά με τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους εταίρους της στην Ευρώπη. Συζήτησε την πρόταση για τη σύσταση ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας.

Τι, ποιος και πώς;

Στόχος είναι να υπάρξει μια πλατφόρμα πολιτικού συντονισμού για τις ευρωπαϊκές χώρες όλης της ηπείρου. Θα μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με τις οποίες έχουμε στενές σχέσεις.

Θα επιδιωχθεί η προώθηση πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας για την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ευημερία της ευρωπαϊκής ηπείρου.

2. Ένα τέτοιο πλαίσιο δεν θα αντικαταστήσει τις υφιστάμενες πολιτικές και μέσα της ΕΕ, ειδικότερα τη διεύρυνση, και θα σέβεται πλήρως την αυτονομία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στο θέμα, χρησιμοποιώντας ως βάση αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων.

VI. ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

25. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει τις προτάσεις που έχουν περιληφθεί στην έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της Διάσκεψης που υποβλήθηκε στους τρεις συμπροέδρους. Η Διάσκεψη αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία συνεργασίας με τους ευρωπαίους πολίτες.

26. Τα θεσμικά όργανα, το καθένα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με τις Συνθήκες, θα διασφαλίσουν την αποτελεσματική συνέχεια στην εν λόγω έκθεση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι σχετικές εργασίες.

27. Υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα ενημερώνονται για τη συνέχεια που θα δοθεί στις προτάσεις που διατυπώθηκαν στην έκθεση.

24.6.2022