Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την ενέργεια και την οικονομία, 20 Οκτωβρίου 2022

ΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

16. Αντιμέτωπη με την οπλοποίηση της ενέργειας από τη Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει ενωμένη για να προστατεύσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της και θα λάβει επειγόντως τα αναγκαία μέτρα.

17. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι, υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης κρίσης, πρέπει να επισπευσθούν και να ενταθούν οι προσπάθειες, ούτως ώστε να περιοριστεί η ζήτηση, να κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, να αποφευχθεί η ελεγχόμενη διανομή και να μειωθούν οι τιμές ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση, πρέπει δε να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποβάλουν επειγόντως συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με τα ακόλουθα πρόσθετα μέτρα, καθώς και σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής, έχοντας εξετάσει τον αντίκτυπό τους, ιδίως στις ισχύουσες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένου του μη επηρεασμού των μακροπρόθεσμων συμβάσεων, και λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά ενεργειακά μείγματα και τις εθνικές συνθήκες:

α) εθελοντική από κοινού αγορά αερίου, πλην της δεσμευτικής συγκέντρωσης της ζήτησης για όγκο ισοδύναμο του 15 % των αναγκών πλήρωσης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, σύμφωνα με τις εθνικές ανάγκες, και επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων με αξιόπιστους εταίρους για την επιδίωξη αμοιβαία επωφελών εταιρικών σχέσεων, με αξιοποίηση του συλλογικού εκτοπίσματος της Ένωσης στις αγορές και πλήρη χρήση της ενεργειακής πλατφόρμας της ΕΕ, η οποία είναι ανοικτή και για τα Δυτικά Βαλκάνια και τους τρεις συνδεδεμένους ανατολικούς εταίρους·

β) νέος συμπληρωματικός δείκτης αναφοράς, έως τις αρχές του 2023, που θα αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις συνθήκες στην αγορά αερίου·

γ) προσωρινός δυναμικός διάδρομος τιμών στις συναλλαγές φυσικού αερίου, ούτως ώστε να περιορίζονται αμέσως τα περιστατικά υπερβολικών τιμών αερίου, λαμβανομένων υπόψη των διασφαλίσεων, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του σχεδίου κανονισμού του Συμβουλίου που προτάθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2022·

δ) προσωρινό πλαίσιο της ΕΕ για να τεθεί ανώτατο όριο στην τιμή του αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους και οφέλους, χωρίς να τροποποιείται η αξιολογική κατάταξη, ενώ θα αποτρέπεται η αύξηση της κατανάλωσης αερίου, θα καλύπτονται οι χρηματοδοτικές και διανεμητικές επιπτώσεις και ο σχετικός αντίκτυπος στις ροές πέραν των συνόρων της ΕΕ·

ε) βελτιώσεις στη λειτουργία των αγορών ενέργειας, ώστε να αυξηθεί η διαφάνειά τους, να αμβλυνθεί η πίεση ρευστότητας και να εξαλειφθούν οι παράγοντες που οξύνουν την αστάθεια των τιμών του αερίου, με παράλληλη μέριμνα για τη διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας·

στ) επίσπευση της απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης, προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των δικτύων, μεταξύ άλλων με μέτρα έκτακτης ανάγκης βάσει του άρθρου 122 της ΣΛΕΕ·

ζ) μέτρα για την ενεργειακή αλληλεγγύη σε περίπτωση διαταραχών του εφοδιασμού με αέριο σε εθνικό, περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο, ελλείψει διμερών συμφωνιών αλληλεγγύης·

η) ενισχυμένες προσπάθειες για την εξοικονόμηση ενέργειας·

θ) κινητοποίηση σχετικών εργαλείων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ταυτόχρονα, άμεση προτεραιότητα είναι η προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ιδίως των πλέον ευάλωτων στις κοινωνίες μας. Η διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ένωσης έχει επίσης καίρια σημασία. Θα πρέπει να κινητοποιηθούν όλα τα σχετικά εργαλεία σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των οικονομιών μας, και παράλληλα να διαφυλαχθεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να διατηρηθούν οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι προσηλωμένο στον στενό συντονισμό των αντιδράσεων σε επίπεδο πολιτικών. Τονίζει τη σημασία του στενού συντονισμού και της εξεύρεσης κοινών λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά περίπτωση, και δεσμεύεται να επιτύχει τους στόχους πολιτικής μας κατά τρόπο ενωμένο. Το Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις οικονομικές εξελίξεις και δεσμεύεται να ενισχύσει περαιτέρω τον συντονισμό μας, προκειμένου να προκύψει μια αποφασιστική και ευέλικτη αντίδραση σε επίπεδο πολιτικών.

18. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, σε ενεργειακές υποδομές ανθεκτικές στις μελλοντικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων και της αποθήκευσης, και σε καινοτόμες τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας.

19. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες για τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής εκτίμησης επιπτώσεων, και ζητεί να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος προς μια ολοκληρωμένη Ενεργειακή Ένωση που θα εξυπηρετεί τον διττό στόχο της ευρωπαϊκής ενεργειακής κυριαρχίας και κλιματικής ουδετερότητας.

20. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεχίζει να ασχολείται με το θέμα αυτό.

21.10.2022