Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη “Συνεχιζόμενη ανάπτυξη των εσωτερικών πλωτών μεταφορών (NAIADES III)”

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 1. Αναγνωρίζει τη σημασία των εσωτερικών πλωτών μεταφορών στην πορεία προς την κινητικότητα με μηδενικές εκπομπές ως βιώσιμου και λιγότερο συμφορημένου τρόπου μεταφοράς και υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί πλήρως το δυναμικό του με βιώσιμο τρόπο, με συγκεκριμένα βήματα και μέσω κατάλληλων μέτρων τόσο στην Ένωση όσο και επίπεδο κράτους μέλους, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά του.
 2. Αναγνωρίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές συνθήκες στα κράτη μέλη όσον αφορά τις δυνατότητες των εσωτερικών πλωτών οδών.
 3. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης στρατηγικών για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου των μεταφορών στην εσωτερική ναυσιπλοΐα στην αλλαγή του κλίματος και το περιβάλλον και αντίστροφα μέσω αφοσιωμένης έρευνας και συνδεόμενων επενδύσεων.
 4. αναγνωρίζει τον ισχυρό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές, ιδίως στην πλωτότητα, τις λειτουργίες και τη διαχείριση των υδάτων, όπως αποδεικνύεται από τις αλλαγές της στάθμης των υπόγειων υδάτων αλλά και από τις έντονες ξηρασίες και τις περιόδους έντονων βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια, και υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωση της πλοήγησης με την εφαρμογή της καλής κατάστασης πλοήγησης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΔ-Μ.
 5. αναγνωρίζει τον βασικό ρόλο των εσωτερικών πλωτών μεταφορών στην αποσυμφόρηση των αστικών οικισμών και στη μεταφορά βαρέων εμπορευμάτων και μεγάλων όγκων σημαντικών δομικών υλικών, γεωργικών, προϊόντων χάλυβα, χημικών και ενεργειακών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής ουκρανικών αγαθών μέσω των λωρίδων αλληλεγγύης, ιδιαίτερα μέσω του Δούναβη.
 6. υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης όλων των υπολειπόμενων διοικητικών και υποδομών συμφόρησης βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, με παράλληλη τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η ικανότητα των μεταφορών εσωτερικής ναυσιπλοΐας και να διασφαλιστεί η ασφαλής ναυσιπλοΐα γενικά.
 7. Εστιάζει στους ακρογωνιαίους λίθους της αποτελεσματικής εσωτερικής ναυσιπλοΐας και στην ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη και συντονισμό στους ακόλουθους τομείς:
  – ανανέωση στόλου, όπου χρειάζεται, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των μεταφορών, οικονομική λειτουργία μικρότερων σκαφών και, όπου είναι δυνατόν, κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, προσαρμογή σε ρηχά νερά, ενώ λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για απαλλαγή από τις ανθρακούχες μεταφορές και ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας, της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας με σεβασμό και προστασία των τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών κάθε συγκεκριμένης εσωτερικής ναυσιπλοΐας·
  – αξιόπιστη, βιώσιμη και συνεχώς καλά συντηρημένη υποδομή με επαρκή, οικονομικά εφικτή πλοήγηση, ιδίως σε περιόδους χαμηλής στάθμης νερού, εξασφαλίζοντας ταχεία σύνδεση με άλλους τρόπους μεταφοράς·
  – ασφαλείς και ασφαλείς χώρους εργασίας για τους εργαζόμενους, ακόμη και σε απρόβλεπτες καταστάσεις όπως η πανδημία COVID-19·
  – ψηφιοποίηση για την υποστήριξη της ανάπτυξης όλων των παραπάνω καθώς και του αυτοματισμού, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ενεργειακή απόδοση και τον εύκολο στην ανακύκλωση εξοπλισμό.
 8. Υποστηρίζει την προετοιμασία και υιοθέτηση προτύπων για τεχνικές απαιτήσεις, προσόντα των μελών του πληρώματος και τεχνολογία πληροφοριών από το CESNI και συνιστά περαιτέρω την ανάπτυξη τεχνικών προτύπων για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, τεχνολογιών βιώσιμων και μηδενικών εκπομπών και αυτοματισμού, καθώς και επαγγελματικών προτύπων προσόντων, ως μέρος των προαναφερθέντων προτύπων CESNI.
 9. Χαιρετίζει σχέδια για έξυπνες και βιώσιμες βελτιώσεις στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές και στους λιμένες. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την πρότασή της για την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα των Υπηρεσιών Πληροφοριών για τα Ποτάμια, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το έργο που έχει επιτελέσει η CESNI στον τομέα αυτό και προβλέποντας μια μόνιμη επιχειρησιακή δομή για ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης, με σκοπό για τη βελτίωση της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητας, όπου είναι γεωγραφικά εφικτό, καθώς και για την υποστήριξη της έρευνας για την ανθεκτικότητα στο κλίμα και την έξυπνη ναυτιλία. θεωρεί ότι οι εσωτερικές πλωτές οδοί και οι λιμένες αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο των πολυτροπικών μεταφορών και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενσωματωθούν στην αναθεώρηση της οδηγίας για τις συνδυασμένες μεταφορές. Στόχος θα πρέπει να είναι η καθιέρωση της οδηγίας ως αποτελεσματικού εργαλείου που θα υποστηρίζει τις πολυτροπικές εμπορευματικές μεταφορές,
 10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν και να εντείνουν τη συνεργασία τους για την εναρμονισμένη εφαρμογή και λειτουργία των Υπηρεσιών Πληροφοριών Ποταμών (RIS), καθώς και την εφαρμογή του κανονισμού eFTI για πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά εμπορευμάτων, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη διαχείριση των διαδρόμων.
 11. Αναγνωρίζει ότι ο τομέας των εσωτερικών πλωτών μεταφορών αντιμετωπίζει την πρόκληση της γήρανσης του εργατικού δυναμικού και, ως εκ τούτου, πρέπει να ενθαρρύνει περισσότερο διαφοροποιημένο, ισορροπημένο ως προς την ηλικία και το φύλο εργατικό δυναμικό, καθώς και πλευρικούς εισερχόμενους από άλλους τομείς.
 12. τονίζει την ανάγκη να ενεργήσουν τα κράτη μέλη και ο τομέας για να διασφαλίσουν την παρουσία και τη διαθεσιμότητα ειδικευμένου προσωπικού στον τομέα και στις διοικήσεις τους, καθιστώντας την εκπαίδευση και τα προσόντα πιο ευθυγραμμισμένα με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και ως εκ τούτου κατάλληλα για τις μελλοντικές απαιτήσεις της αγορά εργασίας.
 13. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προετοιμάσουν και να εφαρμόσουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές, συντονίζοντας παράλληλα δράσεις όπου χρειάζεται στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων NAIADES, και να βασιστούν σε εθνικά προγράμματα στήριξης για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου δράσης NAIADES III.
 14. Υπογραμμίζει το έργο που επιτελέστηκε στο πλαίσιο του έργου PLATINA3 ως μέρος του Σχεδίου Δράσης NAIADES III και ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει ένα έργο PLATINA4 από το 2023.
 15. τονίζει τη σημασία των κατάλληλων ρυθμιστικών και χρηματοδοτικών μέτρων, καθώς και ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης NAIADES III και για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία που σχετίζεται με τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές και τους λιμένες, διατηρώντας παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισμού. Καθώς το κόστος των υλικών και της ενέργειας αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση για την έρευνα, την καινοτομία και τη μελλοντική προστασία των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, με στόχο ιδίως τη βελτίωση των υποδομών, αλλά και την καινοτομία του στόλου και τη μείωση των εκπομπών.
 16. ενθαρρύνει την Επιτροπή να λάβει όλα τα παραπάνω υπόψη κατά την προετοιμασία περαιτέρω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της CEF, του Horizon Europe και άλλων μέσων και προγραμμάτων της Ένωσης.
 17. τονίζει ότι ο ιδιωτικός τομέας φέρει επίσης ευθύνη για την επίτευξη και τη συμβολή στους στόχους που αφορούν τη στροφή των μεταφορών, την ψηφιοποίηση, την προστασία του κλίματος και την προσαρμογή του κλίματος και καλεί τον τομέα να εντείνει την πρωτοβουλία του υπό το φως των τρεχουσών εξελίξεων.
 18. Αναγνωρίζει τη σημασία των υφιστάμενων μηχανισμών διεθνούς συνεργασίας και την εμπειρογνωμοσύνη των επιτροπών ποταμοπλοΐας για τον διασυνοριακό συντονισμό της ανάπτυξης υποδομής πλωτών οδών και τον κρίσιμο ρόλο τους στην ανάπτυξη των εσωτερικών πλωτών οδών στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.
 19. ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους διεθνείς εταίρους, όπως η CCNR, η Επιτροπή του Δούναβη, η Διεθνής Επιτροπή Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Sava, η UNECE και η EUSDR, να εργαστούν από κοινού με στόχο τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, την εξασφάλιση απρόσκοπτης πλοήγησης και το άνοιγμα νέων ευκαιριών στην αγορά, και καλεί η Επιτροπή να συντονίζει τις πολιτικές της ΕΕ και τις πολιτικές αυτών των διεθνών εταίρων.

5.12.2022