Συμφωνία για διμερή συνεργασία μεταξύ του ελληνικού και του γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Ιωάννη Σαρμά, Προέδρου του ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Πρώτος-Πρόεδρος του γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου Pierre Moscovici, μετέβη στην Ελλάδα σε μια επίσκεψη που αποβλέπει στην ενίσχυση των ήδη στενών δεσμών μεταξύ των δύο Ανώτατων Θεσμών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΑΘΔΕ), αρμόδιων για την επιτήρηση της καλής χρήσης του δημοσίου χρήματος. Οι δύο Θεσμοί διατηρούν μεταξύ τους ισχυρούς δεσμούς, καθώς το ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο οικοδομήθηκε με βάση το αντίστοιχο γαλλικό μοντέλο οργάνωσης, και η ως άνω επίσκεψη έλαβε χώρα προκειμένου να ενισχυθούν οι δεσμοί αυτοί ακόμη περισσότερο. Μία συμφωνία διμερούς συνεργασίας μεταξύ των δύο Θεσμών συνομολογήθηκε για την ανταλλαγή εμπειρίας και καλών πρακτικών, για την οργάνωση επιμορφωτικών επισκέψεων και σεμιναρίων καθώς και για την υποδοχή Ελλήνων γαλλόφωνων δικαστών και ελεγκτών στο γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα στο πλαίσιο ενός προγράμματος ανταλλαγών επισκέψεων.
Με την πρωτοβουλία του Ιωάννη Σαρμά το ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο ολοκληρώνει μία διαδικασία ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων του, κάτι αντίστοιχο προς αυτήν που ανελήφθη από το 2020 στο γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο με την πρωτοβουλία του Pierre Moscovici. Οι δύο Θεσμοί συμφώνησαν λοιπόν να ενισχύσουν την συνεργασία τους στο πλαίσιο της κοινής τους προσπάθειας να εκπληρώνουν πιο αποτελεσματικά και χρήσιμα την αποστολή τους, στην υπηρεσία του κράτους και των πολιτών.
Το ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο προσκλήθηκε επίσης να συμμετάσχει ως μέλος στην κοινότητα των γαλλόφωνων ΑΘΔΕ (AISCCUF). Η κοινότητα αυτή περιλαμβάνει περισσότερα από 40 μέλη συνεργαζόμενα στο πλαίσιο της ‘Ένωσης ΑΘΔΕ που χρησιμοποιούν τη γαλλική γλώσσα και της οποίας το γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας.
Οι ανώτατοι ελεγκτικοί Θεσμοί της Ελλάδος και της Γαλλίας, οι οποίοι στελεχώνονται από ανεξάρτητους λειτουργούς και οι οποίοι ασκούν δικαιοδοτικά καθήκοντα, εργάζονται από κοινού χέρι με χέρι για την αναγνώριση και την προώθηση του δικαστικού μοντέλου οργάνωσης των ανώτατων ελεγκτικών θεσμών. Στη Γαλλία όπως και στην Ελλάδα και σε 42 χώρες συνολικά λειτουργούν ΑΘΔΕ με δικαιοδοτικές αρμοδιότητες,
δυνάμενοι έτσι ευκολότερα να επιβάλουν κυρώσεις σε ό,τι αποτελεί παραβίαση των αρχών της ορθής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Αυτό ενισχύει την καλή διακυβέρνηση και συντελεί αποτελεσματικότερα στη μάχη κατά της μη έντιμης διάθεσης του δημοσίου χρήματος.
Εξάλλου, ΑΘΔΕ τόσο διαφορετικοί όπως αυτός της Νότιας Αφρικής ή της Λετονίας ενισχύθηκαν πρόσφατα και με δικαιοδοτικές αρμοδιότητες, για να μπορούν ακριβώς να επιβάλουν κυρώσεις στα σφάλματα που διαπιστώνονται στην καλή διαχείριση του δημοσίου χρήματος.
Ένα κείμενο υποστήριξης των προτερημάτων που αποφέρουν στην κοινωνία οι ΑΘΔΕ όταν είναι οργανωμένοι ως δικαστήρια εγκρίθηκε και διανεμήθηκε σε διεθνείς ηγέτες και χρηματοδότες.
Hellenic Court of Audit Ambassade De France en Grèce
Press Office Nikola Guljevatej, Conseiller de presse
Tel: +30 2131309696 @: press.office@elsyn.gr Tel : +30 2103391004 @: nikola.guljevatej@diplomatie.gouv.fr
COMMUNIQUÉ de PRESSE Le 7 février 2023
La Cour des comptes hellénique et la Cour des comptes française
ont conclu un accord de coopération bilatérale
Répondant à l’invitation de Ioannis Sarmas, président de la Cour des comptes hellénique, Pierre Moscovici,
Premier président de la Cour des comptes de France, s’est rendu en Grèce pour renforcer les liens étroits entre
les deux institutions supérieures de contrôle (ISC) chargées de veiller au bon usage de l’argent public.
Les deux institutions entretiennent des liens forts, la Cour des comptes grecque étant bâtie sur le modèle de
la française, que cette visite est venue renforcer. Un accord de coopération bilatérale entre les deux
institutions supérieures de contrôle (ISC) a été conclu sur l’échange d’expérience et de bonnes pratiques,
l’organisation de visites d’étude, de séminaires et de stages ou encore sur l’accueil d’auditeurs grecs
francophones au sein de la Cour des comptes française, dans le cadre d’un programme d’échange.
À l’initiative de Ioannis Sarmas, la Cour des comptes hellénique s’est engagée dans une démarche de
renforcement de ses compétences, à l’instar de la démarche initiée en 2020 au sein de la Cour des comptes
française par Pierre Moscovici. Les deux ISC sont donc convenues de renforcer leur coopération au service de
ce mouvement leur permettant d’être toujours plus efficaces et utiles dans leur mission, au service de leur
pays et des citoyens.
L’ISC hellénique est également invitée à rejoindre la communauté des ISC francophones, forte de plus de 40
pays membres regroupés au sein de l’Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun
l’usage du français (Aisccuf), dont la Cour des comptes française assure le secrétariat général permanent.
Les ISC de Grèce et de France, composées de magistrats indépendants et dotées de fonctions
juridictionnelles, travaillent main dans la main à la reconnaissance et de la promotion de leur modèle. En
France, comme en Grèce et dans 42 pays au total déjà pourvus d’ISC dotées de telles compétences, nous
pouvons plus facilement sanctionner les entorses à la bonne gestion de l’argent public. Cela renforce la bonne
gouvernance et contribue à mieux lutter contre les atteintes à la probité.
D’ailleurs, des ISC aussi diverses que celles d’Afrique du Sud et de Lettonie se sont récemment dotées de
fonctions juridictionnelles, pour mieux sanctionner les fautes de gestion.
Un plaidoyer démontrant les avantages que les ISC dotées de compétences juridictionnelles peuvent apporter
à la société a été adopté et diffusé aux dirigeants et bailleurs internationaux