Συστήνεται Υποεπιτροπή για την υποστήριξη περιοχών δήμων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές

Στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής μπορεί να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, εκπρόσωποι υπηρεσιών ή φορέων, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινωνικοί εταίροι και εμπειρογνώμονες

Με απόφαση του προέδρου της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής και υφυπουργού στον Πρωθυπουργό για την Κρατική Αρωγή και την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές Χρ. Τριαντόπουλου συστήνεται Υποεπιτροπή για τη στοχευμένη υποστήριξη των περιοχών Δήμων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Η  Υποεπιτροπή αποτελείται από τον υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για τον συντονισμό των δράσεων των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων, σε θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές, ως πρόεδρο, τον γενικό γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών,  τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και  τον γενικό γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του υπουργείου Εσωτερικών.

Έργο της Υποεπιτροπής είναι η στοχευμένη υποστήριξη των Δήμων, που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και ιδίως:

α. Η συγκέντρωση και αξιολόγηση των αιτημάτων χρηματοδότησης των Δήμων για έργα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, η υποστήριξη σε ζητήματα εξεύρεσης κατάλληλων εργαλείων για τη χρηματοδότηση και η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στην Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής.

β. Η υποβολή προτάσεων μέτρων νομοθετικής, κανονιστικής και οργανωτικής φύσης για τα ζητήματα της περίπτωσης α, στην Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής.

Για την εκτέλεση του έργου της η Υποεπιτροπή απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων ή των Ο.Τ.Α., οι οποίες οφείλουν να παρέχουν σε αυτήν όλα τα απαραίτητα στοιχεία χωρίς καθυστέρηση.

Η Υποεπιτροπή μπορεί επίσης να ζητεί και περαιτέρω πληροφορίες, αναλύσεις ή ειδικές εκθέσεις από ειδικούς συμβούλους ή άλλους φορείς, καθώς και να αξιοποιεί τις ομάδες εργασίας που συστήνονται.

Η Υποεπιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά ανά τρίμηνο και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου της, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κοινοποιείται στα μέλη της.

Στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής μπορεί να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, εκπρόσωποι υπηρεσιών ή φορέων, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινωνικοί εταίροι και εμπειρογνώμονες.

Όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να:

α. συνεργάζονται με την Υποεπιτροπή για τη διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση των εισηγήσεων και των προτάσεών της,

β. ενημερώνουν την Υποεπιτροπή για την πορεία υλοποίησης των προτάσεών της και

γ. παρέχουν έγκαιρα στην Υποεπιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και κάθε διευκόλυνση και συνδρομή στο έργο της

 

1.3.2023