Ταμείο ανάκαμψης Ε.Ε : Το Συμβούλιο δίνει «πράσινα φώτα» ενημερωμένα εθνικά σχέδια για τη Δανία, τη Λιθουανία, την Αυστρία και τη Σουηδία

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα εκτελεστικές αποφάσεις για την έγκριση των τροποποιημένων σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της  Δανίας, της Λιθουανίας, της Αυστρίας και της Σουηδίας .

Τα τροποποιημένα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνουν τώρα ένα νέο κεφάλαιο REPowerEU. Αυτό θα συμβάλει στην επιτάχυνση της μετάβασης των χωρών προς την καθαρή ενέργεια, στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού τους και στη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

Για να χρηματοδοτήσουν την αυξημένη φιλοδοξία των σχεδίων τους, η Δανία, η Λιθουανία και η Σουηδία ζήτησαν να μεταφέρουν το μερίδιό τους από το αποθεματικό προσαρμογής του Brexit (BAR) στα σχέδια, σύμφωνα με τον κανονισμό REPowerEU.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής, οι τροποποιήσεις που προτείνουν τα κράτη μέλη δεν επηρεάζουν τη συνάφεια, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη συνοχή των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Δανία

Στις 31 Μαΐου 2023, η Δανία υπέβαλε το τροποποιημένο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το οποίο περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο REPowerEU.

Η συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται στη Δανία θα είναι πλέον 1,63 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις. Η Δανία δεν έχει ζητήσει δάνεια.

Το τροποποιημένο σχέδιο έχει μεγαλύτερη εστίαση στην πράσινη μετάβαση, αφιερώνοντας το 69% (από 59% στο αρχικό σχέδιο) των διαθέσιμων κονδυλίων σε μέτρα που υποστηρίζουν τους στόχους για το κλίμα.

Το σχέδιο παραμένει φιλόδοξο και στην ψηφιακή σφαίρα, διαθέτοντας το 27% (από 25% στο αρχικό σχέδιο) της συνολικής κατανομής του για την υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης.

Λιθουανία

Στις 30 Ιουνίου 2023, η Λιθουανία υπέβαλε ένα τροποποιημένο εθνικό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένου ενός κεφαλαίου REPowerEU.

Το τροποποιημένο σχέδιο εστιάζει έντονα στην πράσινη μετάβαση, αφιερώνοντας το 37,4% των διαθέσιμων πόρων σε μέτρα που υποστηρίζουν τους στόχους για το κλίμα.

Το σχέδιο ανέρχεται πλέον σε 3,85 δισ. ευρώ (2,3 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 1,55 δισ. ευρώ σε δάνεια) που είναι σχεδόν διπλάσιο από το μέγεθος του αρχικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Το αναθεωρημένο σχέδιο της Λιθουανίας ενισχύει επίσης τις ψηφιακές φιλοδοξίες και την κοινωνική της διάσταση.

Αυστρία

Στις 14 Ιουλίου 2023, η Αυστρία υπέβαλε ένα τροποποιημένο εθνικό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένου ενός κεφαλαίου REPowerEU.

Το τροποποιημένο σχέδιο επικεντρώνεται σημαντικά στην πράσινη μετάβαση, διαθέτοντας το 56% των διαθέσιμων κονδυλίων σε μέτρα που υποστηρίζουν τους κλιματικούς στόχους. Η ψηφιακή φιλοδοξία και η κοινωνική διάσταση του σχεδίου παραμένουν ισχυρές.

Το σχέδιο θα επωφεληθεί πλέον από επιχορηγήσεις 3,96 δισ. ευρώ.

Σουηδία

Στις 14 Ιουλίου 2023, η Σουηδία υπέβαλε ένα τροποποιημένο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου κεφαλαίου REPowerEU.

Το τροποποιημένο σχέδιο εστιάζει έντονα στην πράσινη μετάβαση, διαθέτοντας το 43,6% των διαθέσιμων πόρων σε μέτρα που υποστηρίζουν τους στόχους για το κλίμα. Το επίπεδο ψηφιακής φιλοδοξίας του σχεδίου αυξάνεται ελαφρώς και η κοινωνική του διάσταση παραμένει ισχυρή.

Η συνεισφορά της ΕΕ στο σχέδιο ανέρχεται πλέον σε επιχορηγήσεις ύψους 3,45 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ιστορικό

Η διευκόλυνση ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για οικονομική στήριξη μεγάλης κλίμακας ως απάντηση στις προκλήσεις που έχει θέσει η πανδημία στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του NextGenerationEU, ενός προσωρινού μέσου ανάκαμψης που επιτρέπει στην Επιτροπή να συγκεντρώσει κεφάλαια για να βοηθήσει στην αποκατάσταση της άμεσης οικονομικής και κοινωνικής ζημίας που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19.

Για να επωφεληθούν από τα 724 δισεκατομμύρια ευρώ της διευκόλυνσης (σε τρέχουσες τιμές), τα κράτη μέλη υποβάλλουν σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRPs) στην Επιτροπή, τα οποία καθορίζουν τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που σκοπεύουν να εφαρμόσουν μέχρι το τέλος του 2026.

Μέχρι σήμερα, έχουν εγκριθεί όλα τα RRP, έχουν ληφθεί 39 αιτήσεις πληρωμής από 22 κράτη μέλη και έχουν εκταμιευθεί 174,7 δισ. ευρώ.

Ο κανονισμός 2023/241 όσον αφορά τα κεφάλαια του REPowerEU, που ισχύει από την 1η Μαρτίου 2023, αυξάνει το χρηματοδοτικό κονδύλιο του RRF κατά 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέες επιχορηγήσεις. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν οικειοθελώς έως και 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ από το αποθεματικό προσαρμογής του Brexit στο RRF για τη χρηματοδότηση μέτρων REPowerEU. Αυτό προστίθεται στις υπάρχουσες δυνατότητες μεταφοράς 5% από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής (έως 17,9 δισ. ευρώ).

Κατά τη διάρκεια του 2023, αναμένεται ότι σταδιακά καθένα από τα 27 κράτη μέλη θα υποβάλει τροποποιήσεις στα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας τουλάχιστον μία φορά, για πρόσβαση στις νέες επιχορηγήσεις REPowerEU, για αίτηση διαθέσιμα δάνεια ή για λήψη υπόψη της ενημερωμένης κατανομής RRF.

9.11.2023