Ταμείο Βοήθειας της Ουκρανίας: Το Συμβούλιο χορηγεί 5 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ειρήνης για να στηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία

Σήμερα, το Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει το χρηματοοικονομικό ανώτατο όριο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ειρήνης (EPF) κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές και να περιορίσει αυτή τη συμπλήρωση για την Ουκρανία, ιδρύοντας ένα ειδικό Ταμείο Βοήθειας για την Ουκρανία (UAF) στο πλαίσιο του EPF.

Josep Borrell

Η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις της. Το Ταμείο Βοήθειας της Ουκρανίας μετατρέπει τα λόγια μας σε πράξη. Με το ταμείο, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία να αμυνθεί από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας με ό,τι χρειαστεί και για όσο χρειαστεί.

Josep Borrell, Ύπατος Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφάλειας

Το νεοσύστατο UAF θα επιτρέψει στην ΕΕ να υποστηρίξει περαιτέρω τις εξελισσόμενες ανάγκες των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της παροχής θανατηφόρου και μη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού και εκπαίδευσης .

Η UAF θα επιδιώξει να μεγιστοποιήσει την προστιθέμενη αξία της ΕΕ όσον αφορά την παροχή περισσότερης και καλύτερης επιχειρησιακής υποστήριξης στην Ουκρανία, συμπληρώνοντας τις διμερείς προσπάθειες των κρατών μελών της ΕΕ και εστιάζοντας σε αυξημένες κοινές προμήθειες από την ευρωπαϊκή και τη νορβηγική αμυντική βιομηχανία.

Παράλληλα, το Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να βελτιώσει τους κανόνες διακυβέρνησης για τη διευκόλυνση για να τους καταστήσει πιο βιώσιμους και να τους προσαρμόσει στις νέες διεθνείς συνθήκες. Οι βελτιωμένοι κανόνες διακυβέρνησης θα βασιστούν σε εύρυθμες εθνικές δομές προμηθειών καθώς και σε υφιστάμενες συμβάσεις-πλαίσια, αξιοποιώντας τόσο μια προσέγγιση ηγετικού έθνους όσο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA) και θα περιλαμβάνουν την κοινή προμήθεια του απαιτούμενου αμυντικού εξοπλισμού από την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και τη Νορβηγία – συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων – επιτρέποντας παράλληλα ευελιξία στις αλυσίδες εφοδιασμού που μπορεί να περιλαμβάνουν φορείς εγκατεστημένους ή με εγκαταστάσεις παραγωγής εκτός της ΕΕ ή της Νορβηγίας.

Η επιστροφή των δωρεών των κρατών μελών (δηλαδή από αποθέματα, μονομερείς και κοινές αγορές εξοπλισμού που διατίθεται στην αγορά και μονομερείς προμήθειες) θα περιοριστεί μετά από μια μεταβατική περίοδο.

Μετά τη σημερινή απόφαση, το δημοσιονομικό ανώτατο όριο του EPF θα ξεπεράσει συνολικά τα 17 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021-2027.

Ιστορικό

Την 1η Φεβρουαρίου 2024, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την ακλόνητη δέσμευση της ΕΕ να συνεχίσει να παρέχει ισχυρή πολιτική, οικονομική, οικονομική, ανθρωπιστική, στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη στην Ουκρανία και τον λαό της για όσο διάστημα χρειαστεί.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανεξέτασε τις εργασίες του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ειρήνης και την προτεινόμενη αύξηση του συνολικού δημοσιονομικού της ανώτατου ορίου. Κάλεσε το Συμβούλιο να καταλήξει σε συμφωνία επί του θέματος έως τις αρχές Μαρτίου.

18.3.2024