Τα νέα επιτόκια δανεισμού των δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Τη μείωση των επιτοκίων χορήγησης δανείων στους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα αποφάσισε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Πρόκειται για τα επιτόκια δανείων όλων των κατηγοριών, τα οποία θα εγκριθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η μείωση αν και δεν είναι μεγάλη, ωστόσο είναι ευνοϊκή καθώς αφορά σε όλα τα δάνεια, παλιά που θα αναχρηματοδοτηθούν αλλά και νέα. Σύμφωνα με την Απόφαση τα επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής:

Για επενδυτικά δάνεια, ήτοι για έργα, απαλλοτριώσεις, προμήθειες, μελέτες καθορίστηκε στο 4,75%.

Το ίδιο, 4,75%,  είναι το ύψος των επιτοκίων δανείων εξυγίανσης, δηλαδή για αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων με το ΤΠΔ ή με πιστωτικά ιδρύματα Ελλάδας ή εξωτερικού, για ισοσκέλιση προϋπολογισμού και για εξόφληση οφειλών.

Για δάνεια εξοικονόμησης ενέργειας δεκαετούς διάρκειας, δηλαδή για έργα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού και παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, το επιτόκιο καθορίζεται στο 3,78%.

Τέλος τα επιτόκια δανεισμού για τα προγράμματα «Αντώνης Τρίτσης» και «Ηλέκτρα” 15ετούς διάρκειας το επιτόκιο καθορίζεται στο 3,10%.

14.6.2024