Τελική ημερομηνία αδειοδότησης των λειτουργούντων δημοτικών παιδικών σταθμών η 31η Ιουλίου

Μέχρι 31 Ιουλίου έχει παραταθεί η προθεσμία για την  αδειοδότηση των ήδη λειτουργούντων δημοτικών, παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, σύμφωνα με τον Ν.4876/2021.

Ειδικότερα οι προθεσμία αφορά στην προσκόμιση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, αλλά και των δικαιολογητικών των ειδικών περιπτώσεων,  ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου λειτουργίας των αναφερόμενων σταθμών.

Σύμφωνα με την από 30/12/21 σχετική Εγκύκλιο του γενικού γραμματέα του ΥΠΕΣ Μ. Σταυριανουδάκη, σχετικά με τον Νόμο 4876/2021 και συγκεκριμένα το άρθρο 107, που αφορά στην αδειοδότηση των ήδη λειτουργούντων δημοτικών, παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών,   αν δεν προσκομιστούν, μέχρι την αναφερόμενη αποκλειστική προθεσμία (31/7/2022), τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η άδεια που έχει χορηγηθεί για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών θα ανακληθεί. Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει:

«Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών ή μη συμμόρφωσης των σταθμών στις ανωτέρω διατάξεις εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, ήτοι έως την 31η.7.2022, η άδεια που έχει χορηγηθεί κατά τις λοιπές προβλέψεις παρ.1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ανακαλείται».

5.4.2022