Τι άλλαξε στο θεσμικό πλαίσιο συνομολόγησης δανείων για τους ΟΤΑ

Αναπροσαρμόζεται το θεσμικό πλαίσιο για τη συνομολόγηση δανείων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βάσει της ειδικής διάταξης που περιλαμβάνει το ψηφισθέν νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα με τη νέα διάταξη πρώτον, τροποποιείται το μέχρι τώρα ισχύον θεσμικό πλαίσιο ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων των δημοτικών συμβούλων για τη συνομολόγηση δανείων. Και δεύτερον αυξάνεται το ποσό των δανείων που μπορούν να συνομολογήσουν οι δήμοι ανάλογα με τον πληθυσμό τους,  τηρώντας ωστόσο τον περιορισμό λήψης σχετικής απόφασης με την πλειοψηφία των δύο τρίτων των δημοτικών συμβούλων.

Συγκεκριμένα δεν απαιτείται η πλειοψηφία των δύο τρίτων των δημοτικών συμβούλων για δάνεια που συνομολογούνται για:

α) καταβολή αποζημιώσεων για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις,

β) εξαγορά ακινήτων που προορίζονται για τη δημιουργία κοινοχρήστων ή κοινωφελών εγκαταστάσεων,

γ) υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας εγκαταστάσεων, μηχανημάτων ή οχημάτων και

δ) αναχρηματοδότηση συναφθέντων δανείων με ευνοϊκότερους όρους.

Στην προκειμένη περίπτωση στο μέχρι τώρα ισχύον θεσμικό πλαίσιο (παρ. 4 του άρθρου 176 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων –  Ν. 3463/2006, Α΄ 114) προστίθενται δύο επιπλέον δύο είδη δανείων: για την εξαγορά ακινήτων που προορίζονται για τη δηµιουργία κοινοχρήστων ή κοινωφελών εγκαταστάσεων και για την υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων ή οχηµάτων.

Η δεύτερη τροποποίηση  προβλέπει ότι οι δήμοι με πληθυσμό άνω τον 150.000 κατοίκων μπορούν να συνομολογήσουν δάνειο άνω των 10 εκ. ευρώ και δήμοι με πληθυσμό άνω των 300.000 κατοίκων δάνειο άνω των 20 εκ. ευρώ, με την απαίτηση λήψης της σχετικής απόφασης με πλειοψηφία των δύο τρίτων των δημοτικών συμβούλων.

Αναλυτικά η ψηφισθείσα διάταξη:

Άρθρο 40 Δάνεια Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 176 ν. 3463/2006

Το τρίτο εδάφιο της τροποποιείται ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται η αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των δηµοτικών συµβουλίων για τη συνοµολόγηση δανείων και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:

«4. Για τη συνοµολόγηση δανείου ποσού άνω του ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ από οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης µε πληθυσµό έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους

ή άνω των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ µε πληθυσµό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων

ή άνω των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ µε πληθυσµό άνω των ογδόντα χιλιάδων (80.000) κατοίκων

ή άνω των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ µε πληθυσµό άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων

ή άνω των είκοσι εκατοµµυρίων (20.000.000) ευρώ µε πληθυσµό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, η σχετική απόφαση του οικείου συµβουλίου λαµβάνεται µε αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των µελών του. Τα ανωτέρω ποσά µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Η ανωτέρω αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) δεν απαιτείται για δάνεια που συνοµολογούνται προς:

α) καταβολή αποζηµιώσεων για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις,

β) εξαγορά ακινήτων που προορίζονται για τη δηµιουργία κοινοχρήστων ή κοινωφελών εγκαταστάσεων,

γ) υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων ή οχηµάτων και

δ) αναχρηµατοδότηση συναφθέντων δανείων µε ευνοϊκότερους όρους».

5.3.2023