Τι ισχύει για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας στους δήμους

Τον καθορισμό των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης των δήμων και των νομικών τους προσώπων από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Συγκεκριμένα η ΚΥΑ προβλέπει:

  1. Άρθρο μόνο
  2. Η παρ.  6 της υπό στοιχεία Δ11/οικ.21568/620/ 12.04.2018 (Β’ 1409) κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι δικαιούχοι της παρ. 2.1 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν το φυσικό αντικείμενο του προγράμματος το αργότερο έως τις 30.11.2023 και το οικονομικό αντικείμενο έως τις 31.12.2023, οπότε και λήγει οριστικά το πρόγραμμα».

  1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΕΚ

 

30.12.2022