Το Ευρωπαϊκό έτος δεξιοτήτων αποτελεί την αφετηρία νέων επιλογών.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων θα διαρκέσει από τις 9 Μαΐου 2023 έως τις 8 Μαΐου 2024 και στοχεύει στην προώθηση ταλέντων, στη βελτίωση των προσόντων και στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, καλύπτοντας τα κενά και τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων στην ΕΕ (ιδίως το ψηφιακό χάσμα) και επιτρέποντας στο εργατικό δυναμικό να αξιοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης. Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την απόφαση με 524 ψήφους υπέρ, 33 κατά και 24 αποχές.

Αποσκοπεί στην καθιέρωση στενότερης συνεργασίας και διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο επιχειρήσεων, τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τους μη κερδοσκοπικούς παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών, ενσωματώνοντας παράλληλα περισσότερα άτομα στην αγορά εργασίας – ιδίως γυναίκες, νέους, άτομα με αναπηρία, άτομα που προέρχονται από μειονεκτικό και διαφορετικό υπόβαθρο και εκτοπισμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των Ουκρανών προσφύγων.

Η περίοδος αυτή επιδιώκει επίσης να προσελκύσει άτομα από τρίτες χώρες με τις δεξιότητες που απαιτούνται στις χώρες της ΕΕ, μεταξύ άλλων προωθώντας ευκαιρίες μάθησης, όπως η εκμάθηση γλωσσών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η κινητικότητα, και με τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των προσόντων.

Οι χώρες της ΕΕ θα ενθαρρυνθούν να διαθέσουν επαρκείς πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα προγράμματα «Ψηφιακή Ευρώπη», το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το Erasmus+ και άλλα προγράμματα που μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συντονίζει τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού έτους δεξιοτήτων σε συνέργεια με εθνικούς συντονιστές από κάθε κράτος-μέλος και τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ, κυρίως το CEDEFOP, τον ENISA και το ETF, και θα εποπτεύεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα πολιτικά κόμματα να εντάξουν στην ατζέντα τους τη συγκεκριμένη δράση και να προτείνουν σύγχρονες και ευέλικτες πολιτικές  για τους εργαζομένους

Κων/νος Σ. Μαργαρίτης

Δημοσιογράφος

5.4.2023