Το Συμβούλιο εγκρίνει επίσημα προσωρινό μηχανισμό για τον περιορισμό των υπερβολικών τιμών του φυσικού αερίου

Το Συμβούλιο εξέδωσε επίσημα κανονισμό που ορίζει έναν μηχανισμό διόρθωσης της αγοράς για την προστασία των πολιτών και της οικονομίας από υπερβολικά υψηλές τιμές.

Ο κανονισμός στοχεύει στον περιορισμό των επεισοδίων υπερβολικών τιμών του φυσικού αερίου στην ΕΕ που δεν αντικατοπτρίζουν τις τιμές της παγκόσμιας αγοράς, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Οι υπουργοί ενέργειας της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για τον κανονισμό του Συμβουλίου στις 19 Δεκεμβρίου 2022. Ο κανονισμός εγκρίθηκε σήμερα με γραπτή διαδικασία. Θα δημοσιευθεί πλέον στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2023. Οι διατάξεις σχετικά με το όριο υποβολής προσφορών θα τεθούν σε ισχύ στις 15 Φεβρουαρίου. Ο κανονισμός θα ισχύει για ένα έτος.

23.12.2022