Το Συμβούλιο εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με τη συμβολή του διαστήματος στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με την «ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης μέσω του διαστήματος». Το κείμενο αντικατοπτρίζει πώς ένας πιο ανταγωνιστικός ευρωπαϊκός διαστημικός τομέας μπορεί να συμβάλει στις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις της Ένωσης και να ενισχύσει τον ρόλο της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο διαστημικός τομέας θα διαδραματίσει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Μια φιλόδοξη διαστημική πολιτική θα δημιουργήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες και ποιοτικές θέσεις εργασίας σε αυτόν τον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα και θα βοηθήσει επίσης την οικονομία μας, τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, να επιταχύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και να είναι καλύτερα προετοιμασμένη να ανταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Thomas Dermine, βελγικός υφυπουργός Στρατηγικής Ανάκαμψης και Επενδύσεων, αρμόδιος για την Επιστημονική Πολιτική, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Απασχόλησης

Η συμβολή του διαστήματος στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου υπογραμμίζουν την αυξανόμενη σημασία του διαστήματος σε πολλούς τομείς των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων και πολιτικών της ΕΕ, από την πράσινη συμφωνία (με συλλογή δεδομένων για καλύτερη κατανόηση και προετοιμασία για την κλιματική αλλαγή), την ψηφιακή μετάβαση (διαστημικές υπηρεσίες επικοινωνίας και πληροφοριών ) ή τη συνολική ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. Επιπλέον, το διάστημα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη δημιουργώντας καινοτόμες λύσεις, εφαρμογές συστημάτων και υπηρεσίες που μπορούν να ωφελήσουν πολλούς άλλους τομείς μέσω πιο ολοκληρωμένης συνεργασίας μεταξύ διαστημικών και μη διαστημικών τομέων. 

Ενίσχυση του διαστημικού τομέα

Στο κείμενο που εγκρίθηκε σήμερα, τα κράτη μέλη υπογραμμίζουν την ανάγκη να ενισχυθεί η χρήση των διαστημικών δεδομένων και ζητούν την ισχυρότερη ανάπτυξη του διαστημικού τομέα διασφαλίζοντας και αυξάνοντας τόσο τις δημόσιες όσο και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Οι δημόσιες συμβάσεις, ένα καλό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου ή η προώθηση μοντέλων δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης θα μπορούσαν να έχουν θετικό αντίκτυπο σε όλους τους φορείς του διαστημικού οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Τα συμπεράσματα υπογραμμίζουν επίσης τη σημασία του κέρδους από το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των επενδύσεων στη διαστημική έρευνα και ανάπτυξη, την προώθηση ενός σταθερού και προβλέψιμου επιχειρηματικού πλαισίου και την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό του κλάδου. Τα συμπεράσματα υπογραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο των δημόσιων αρχών στη διασφάλιση της οικονομικά αποδοτικής πρόσβασης σε δεδομένα για τις εταιρείες, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια και την προστασία των διαστημικών δεδομένων.

Διάστημα και παγκόσμια δράση

Με βάση τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος θα πρέπει να συμβάλουν στην ανάπτυξη παγκόσμιων κανόνων που διασφαλίζουν ένα βιώσιμο διαστημικό περιβάλλον. Τα συμπεράσματα αναφέρουν ότι ένας ισχυρός ευρωπαϊκός διαστημικός τομέας είναι θεμελιώδης για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ζητούν την επέκταση του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα και παγκόσμιων συνεργασιών συνεργασίας. Τα συμπεράσματα τονίζουν επίσης ότι ο χώρος είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας (όπως η ενέργεια ή η υποδομή δικτύου), γεγονός που καθιστά επιτακτική την ασφάλεια των τεχνολογιών ζωτικής σημασίας.

Ιστορικό

Η βελγική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ διοργάνωσε κοινό Συμβούλιο Διαστήματος ΕΟΔ-ΕΕ για τον εορτασμό της 20ής επετείου της συμφωνίας-πλαισίου ESA-ΕΕ. Η Συμφωνία Πλαίσιο ΕΟΔ-ΕΕ, η οποία αποτελεί το θεσμικό θεμέλιο για τη συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών, προβλέπει τη διοργάνωση τέτοιων συναντήσεων. Το θέμα που προτάθηκε για αυτήν την ευκαιρία ήταν «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης μέσω του διαστήματος». Οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει επί του παρόντος ο ευρωπαϊκός διαστημικός τομέας περιλαμβάνουν την πλοήγηση μέσω του διεθνούς ανταγωνισμού, την ανάπτυξη καινοτομίας αιχμής και την αύξηση της παγκόσμιας ελκυστικότητας της διαστημικής αγοράς της Ευρώπης.

23.5.2024