Το Συμβούλιο εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δημόσιες συμβάσεις

Οι Υπουργοί ενέκριναν σήμερα τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ECA) για τις δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ. Τα συμπεράσματα, με τίτλο «Βελτίωση του θεμιτού και αποτελεσματικού ανταγωνισμού για τις δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ που ανατίθενται για έργα, αγαθά και υπηρεσίες», αντικατοπτρίζουν την ανταπόκριση των υπουργών ανταγωνιστικότητας στην έκθεση αυτή και προτείνουν την έναρξη ενός πανευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδίου δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις των προτεραιοτήτων για την επόμενη εντολή της Επιτροπής.

Οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν έναν από τους κύριους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης και μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό εργαλείο για την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι λαμβάνουμε τη μέγιστη αξία για κάθε ευρώ που δαπανάται σε δημόσιες αγορές, διασφαλίζοντας ότι οι κανόνες είναι σαφείς, ότι οι πληροφορίες είναι εύκολα διαθέσιμες και ότι υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. 

Pierre-Yves Dermagne, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης του Βελγίου και Υπουργός Οικονομίας και Απασχόλησης

Περιεχόμενο των συμπερασμάτων

Τα συμπεράσματα χαιρετίζουν την έκθεση του ΕΕΣ και τις συστάσεις του. Οι υπουργοί ζητούν τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις και την έναρξη μιας εις βάθος ανάλυσης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Τα συμπεράσματα υπογραμμίζουν τη σημασία της διαθεσιμότητας δεδομένων υψηλής ποιότητας και των προηγμένων εργαλείων για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ. Τέλος, τα συμπεράσματα συνιστούν τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών, τη διασφάλιση του επαγγελματισμού και την έναρξη ενός πανευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδίου δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ. 

Ιστορικό

Η δημόσια αγορά έργων, αγαθών και υπηρεσιών από προμηθευτές μέσω δημοσίων συμβάσεων ανέρχεται σε περίπου 2 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, περίπου στο 14% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της ΕΕ. 

Στις 4 Δεκεμβρίου 2023 το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε μια ειδική έκθεση με τίτλο «Δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ: λιγότερος ανταγωνισμός για συμβάσεις που ανατίθενται για έργα, αγαθά και υπηρεσίες για τη δεκαετία έως το 2021». Η έκθεση επέκρινε τη μείωση του ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις την τελευταία δεκαετία, ιδίως εν όψει του μεγάλου ποσοστού των άμεσων αναθέσεων σε ορισμένα κράτη μέλη και των διαδικασιών μεμονωμένων προσφορών. Το Συνέδριο υπογράμμισε επίσης το χαμηλό ποσοστό των συμβάσεων που ανατίθενται σε ΜΜΕ και την ανεπαρκή χρήση στρατηγικών δημόσιων συμβάσεων. Άλλες αδυναμίες που εντοπίστηκαν σε αυτό το κείμενο ήταν το χαμηλό επίπεδο των άμεσων διασυνοριακών προμηθειών και η έλλειψη παρακολούθησης της αγοράς δημοσίων συμβάσεων από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. 

25.5.2024