Το Συμβούλιο εγκρίνει τη διαπραγματευτική του εντολή για έναν νέο νόμο της ΕΕ σχετικά με την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα

Οι πρεσβευτές των κρατών μελών της ΕΕ συμφώνησαν σήμερα στη διαπραγματευτική εντολή του Συμβουλίου για έναν νέο νόμο της ΕΕ για την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα. Μόλις εγκριθεί οριστικά, ο νόμος θα επικαιροποιήσει τους κανόνες αστικής ευθύνης δεκαετιών και θα τους καταστήσει κατάλληλους για την ψηφιακή εποχή και την κυκλική οικονομία.

Gunnar Strömmer

Οι αποτελεσματικοί κανόνες ευθύνης είναι απαραίτητοι για να εμπιστευτούν οι καταναλωτές την αγορά. Καθώς οι οικονομίες μας γίνονται ψηφιακές και κυκλικές, είναι σημαντική η ενημέρωση του εγχειριδίου κανόνων της ΕΕ. Η θέση του Συμβουλίου θα αυξήσει την προστασία των καταναλωτών και θα εγγυηθεί ένα σταθερό νομικό πλαίσιο για τις εταιρείες.

Gunnar Strömmer, Υπουργός Δικαιοσύνης της Σουηδίας

Ψηφιακή οικονομία

Η προτεινόμενη νέα οδηγία περί ευθύνης επεκτείνει τον ορισμό του «προϊόντος» σε ψηφιακά αρχεία και λογισμικό παραγωγής. Λόγω της αυξανόμενης τεχνικής πολυπλοκότητας πολλών προϊόντων, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν ότι ένας τραυματίας που διεκδικεί αποζημίωση ενώπιον εθνικού δικαστηρίου έχει πρόσβαση στα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που έχει στη διάθεση του κατασκευαστή για τον τρόπο παραγωγής ενός προϊόντος.

Κυκλική οικονομία

Σε μια κυκλική οικονομία, τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί για να είναι πιο ανθεκτικά, επαναχρησιμοποιήσιμα, επισκευάσιμα και αναβαθμίσιμα. Όταν ένα προϊόν τροποποιείται ουσιαστικά και διατίθεται στην αγορά ή τίθεται ξανά σε λειτουργία, θεωρείται νέο προϊόν. Όταν η τροποποίηση δεν γίνεται από τον αρχικό κατασκευαστή, η νέα οδηγία ορίζει ότι το πρόσωπο που έκανε την ουσιαστική τροποποίηση θα πρέπει να θεωρείται υπεύθυνο ως κατασκευαστής του τροποποιημένου προϊόντος.

Προϊόντα που αγοράζονται από κατασκευαστές εκτός ΕΕ

Επειδή οι καταναλωτές αγοράζουν ολοένα και περισσότερο από κατασκευαστές που εδρεύουν εκτός ΕΕ, η νέα οδηγία περί ευθύνης προβλέπει το ίδιο επίπεδο προστασίας έναντι ελαττωματικών προϊόντων που προέρχονται από κατασκευαστές εκτός ΕΕ όπως και για προϊόντα κατασκευαστών της ΕΕ. Ορίζει ότι ο εισαγωγέας του ελαττωματικού προϊόντος, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή ή, ως έσχατη λύση, ο πάροχος υπηρεσιών εκπλήρωσης (εταιρεία που συνήθως φροντίζει για την αποθήκευση, τη συσκευασία και την αποστολή ενός προϊόντος) μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για αποζημίωση.

Μεγαλύτερη περίοδος λήξης

Το δικαίωμα αποζημίωσης λήγει μετά από 10 χρόνια από τη διάθεση στην αγορά του ελαττωματικού προϊόντος. Σε περιπτώσεις όπου τα συμπτώματα ενός προσωπικού τραυματισμού καθυστερούν να εμφανιστούν, η περίοδος λήξης είναι 20 έτη – από την αρχική πρόταση της Επιτροπής των 15 ετών.

Βάρος της απόδειξης

Ένας από τους στόχους της οδηγίας είναι να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές θα έχουν δίκαιες πιθανότητες να λάβουν αποζημίωση σε περίπλοκες περιπτώσεις. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο έχει εξορθολογίσει τα τεκμήρια που ισχύουν όταν οι ενάγοντες αντιμετωπίζουν υπερβολικές δυσκολίες, ιδίως λόγω της τεχνικής ή επιστημονικής πολυπλοκότητας της υπόθεσης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ενάγων απαιτείται μόνο να αποδείξει την πιθανότητα ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό ή ότι το ελαττωματικό του είναι πιθανή αιτία της ζημίας.

Ιστορικό

Το καθεστώς ευθύνης για προϊόντα της ΕΕ θεσπίστηκε για την αποζημίωση των τραυματιών για σωματικούς τραυματισμούς ή υλικές ζημιές που έχουν υποστεί λόγω ελαττωματικού προϊόντος (π. ότι το ελάττωμα προκάλεσε τον τραυματισμό ή τη ζημιά.

Οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ χρονολογούνται από το 1985, μια εποχή κατά την οποία λίγα προϊόντα είχαν ψηφιακά χαρακτηριστικά και όταν η κυκλικότητα ήταν απλώς μια νέα ιδέα.

Επόμενα βήματα

Με βάση τη διαπραγματευτική θέση που συμφωνήθηκε σήμερα, το Συμβούλιο θα είναι σε θέση να ξεκινήσει συνομιλίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο –αφού το υιοθετήσει τη δική του θέση– για να διευθετηθεί το τελικό νομικό κείμενο.

14.62023