Το Συμβούλιο καθορίζει το όραμα για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στον ψηφιακό κόσμο

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με την ψηφιακή ενδυνάμωση για την προστασία και την επιβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή.

Pilar Llop

Η ψηφιοποίηση διεισδύει σε κάθε πτυχή των κοινωνιών και της προσωπικής μας ζωής. Είναι ζωτικής σημασίας αυτός ο ψηφιακός κόσμος να είναι ένα μέρος όπου γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα και όπου οι άνθρωποι μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Pilar Llop, υπηρεσιακή υπουργός Δικαιοσύνης της Ισπανίας

Το κείμενο επιβεβαιώνει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα ισχύουν εξίσου διαδικτυακά και εκτός σύνδεσης και ότι όλοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία και την υποστήριξη να αποκτήσουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες προκειμένου να μπορούν να κατανοήσουν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Αυτές οι δεξιότητες είναι επίσης απαραίτητες για την απόλαυση του πλήρους δυναμικού των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται όλο και περισσότερο διαδικτυακά.

Τα συμπεράσματα επικεντρώνονται σε δύο πυλώνες: την ψηφιακή ενδυνάμωση ατόμων και βασικών τομέων και την κατασκευή ενός ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος όπου προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Ψηφιακή ενδυνάμωση ατόμων και βασικών τομέων

Στο πλαίσιο ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 46% των ευρωπαίων πολιτών δεν διαθέτει επί του παρόντος βασικές ψηφιακές δεξιότητες, το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση όπως:

  • προώθηση επαρκούς παιδείας στα μέσα και ψηφιακό
  • λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες
  • ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής
  • κατανομή χρηματοδότησης για την υποστήριξη των μέσων ενημέρωσης και της ψηφιακής εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες διαφορετικών ομάδων ατόμων

Κατασκευή ενός ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος όπου προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα

Το ψηφιακό μας περιβάλλον μπορεί να απειληθεί από διάφορες προκλήσεις, όπως η διαδικτυακή παραπληροφόρηση, η οποία προκαλεί διάβρωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και τα μέσα ενημέρωσης. Η αύξηση της ρητορικής μίσους, των εγκλημάτων μίσους και της βίας στον κυβερνοχώρο θέτει επίσης σε κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματά μας στο διαδίκτυο. Και παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα, εάν δεν διαθέτει επαρκή διαφάνεια και εάν χρησιμοποιείται χωρίς επαρκείς διασφαλίσεις και ποιοτικούς ελέγχους, μπορεί επίσης να δημιουργήσει προκλήσεις για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Για την ανάπτυξη ενός ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος, το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη –μεταξύ άλλων– να συνεχίσουν την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, ιδίως ενισχύοντας την ικανότητα των δικαστικών και αρχών επιβολής του νόμου να διερευνούν και να διώκουν παράνομα διαδικτυακά εγκλήματα μίσους και ρητορική μίσους.

Η Επιτροπή καλείται να αντιμετωπίσει την ηλεκτρονική παραπληροφόρηση και το παράνομο περιεχόμενο επιβλέποντας και επιβάλλοντας τους κανόνες του πρόσφατα εγκριθέντος νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες και αξιολογώντας τακτικά την εφαρμογή του Ενισχυμένου Κώδικα Πρακτικής του 2022 για την Παραπληροφόρηση και του Κώδικα Δεοντολογίας για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους Σε σύνδεση.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Η ΕΕ επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές για να επιφέρει τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το 2022, το Συμβούλιο ενέκρινε ένα πρόγραμμα «Πορεία προς την Ψηφιακή Δεκαετία». Στόχος του είναι να ενισχύσει την ψηφιακή ηγεσία της ΕΕ, προωθώντας χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμες ψηφιακές πολιτικές που εξυπηρετούν πολίτες και επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό, καθορίζει 10 ψηφιακούς στόχους που η ΕΕ και τα κράτη μέλη της στοχεύουν να επιτύχουν μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Αυτοί οι στόχοι περιλαμβάνουν ότι υπάρχει 100% προσβάσιμη διαδικτυακή παροχή βασικών δημόσιων υπηρεσιών και ότι τουλάχιστον το 80% των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Ο στόχος 80% των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί επίσης μέρος του Σχεδίου Δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων του 2021, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τον στόχο της ΕΕ να εφαρμόσει τις 20 αρχές του Πυλώνα για τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

20.10.2023