Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούν για την προσαρμογή των κανόνων τυποποίησης της ΕΕ

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση τροποποίησης του κανονισμού για την ευρωπαϊκή τυποποίηση .

ozef Síkela
Τα εναρμονισμένα πρότυπα έχουν καίρια σημασία, καθώς επιτρέπουν στις επιχειρήσεις της ΕΕ να διαθέτουν εναρμονισμένα και αξιόπιστα προϊόντα στην εσωτερική αγορά. Χαίρομαι που σήμερα συμφωνήσαμε να προσαρμόσουμε αυτόν τον κανονισμό. Αυτό θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και στην καλύτερη προώθηση των πράσινων και ψηφιακών προτεραιοτήτων παγκοσμίως.
Jozef Síkela, Τσέχος Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου

Ο κανονισμός ορίζει διαδικασίες για την ανάπτυξη εναρμονισμένων προτύπων εντός της ΕΕ. Αυτά τα εναρμονισμένα πρότυπα διευκολύνουν τη διάθεση των προϊόντων στην ενιαία αγορά και, ως εκ τούτου, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Η προτεινόμενη τροποποίηση εισάγει νέες απαιτήσεις για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ( ΕΟΤ ) προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή των εθνικών φορέων τυποποίησης. Η ενίσχυση του ρόλου των εθνικών εκπροσώπων θα βελτιώσει τη λειτουργία των ΕΟΤ και θα ενισχύσει την εκπροσώπηση των κρατών μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Η τροπολογία θα εξασφαλίσει επίσης την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ενόψει της συνεχιζόμενης ψηφιακής μετάβασης.

Αλλαγές που έγιναν από τους συννομοθέτες

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να τροποποιήσουν ελαφρά την πρόταση της Επιτροπής. Για το Συμβούλιο, οι πιο σημαντικές πτυχές ήταν:

  • εξασφάλιση της αποκλειστικής συμμετοχής εκπροσώπων των εθνικών φορέων τυποποίησης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα ευρωπαϊκά παραδοτέα τυποποίησης
  • να επιβεβαιωθεί ο σημαντικός ρόλος των ενδιαφερομένων στη διαδικασία τυποποίησης
  • να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των τρίτων χωρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Ιστορικό

Τα εναρμονισμένα πρότυπα, τα οποία αναπτύσσονται κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από έναν από τους ESO, είναι ένα καθιερωμένο εργαλείο για την προώθηση της τεχνικής συμμόρφωσης των προϊόντων. Τα πρότυπα είναι ανοιχτά σε εθελοντική, αν και ευρέως διαδεδομένη, χρήση από κατασκευαστές σε ολόκληρη την ΕΕ για τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις για προϊόντα όπως ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ.

Αν και δεν είναι πάντα ορατά, τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι απαραίτητα στην καθημερινή ζωή και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εσωτερική αγορά. Διασφαλίζουν ότι προϊόντα όπως τα παιχνίδια και οι οικιακές συσκευές συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ, είναι διαλειτουργικά και ασφαλή για τους πολίτες και το περιβάλλον.

Τα πρότυπα βοηθούν επίσης να διασφαλιστεί ότι τα ευρωπαϊκά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως οι μπαταρίες και η τεχνητή νοημοσύνη, συμμορφώνονται με τους κανόνες προστασίας δεδομένων και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικούς και άλλους παράγοντες.

Στις 2 Φεβρουαρίου 2022, η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για τροποποίηση του κανονισμού τυποποίησης, μαζί με μια νέα στρατηγική τυποποίησης που περιγράφει μια προσέγγιση της ΕΕ στα πρότυπα.

Στις 13 Μαΐου 2022, το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση του κανονισμού για την ευρωπαϊκή τυποποίηση.

Επόμενα βήματα

Η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα υπόκειται σε έγκριση από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από την πλευρά του Συμβουλίου, η προσωρινή πολιτική συμφωνία πρέπει πρώτα να εγκριθεί από τους πρεσβευτές των κρατών μελών πριν προχωρήσει στα επίσημα βήματα της διαδικασίας έγκρισης. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

12,10.2022