Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούν για νέες απαιτήσεις ασφάλειας για προϊόντα μηχανημάτων

Το Συμβούλιο και οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό για τα προϊόντα μηχανημάτων. Η προτεινόμενη νομοθεσία μετατρέπει την οδηγία του 2006 για τις μηχανές σε κανονισμό. Η οδηγία του 2006 είναι ένα από τα κύρια νομοθετήματα που διέπουν την εναρμόνιση των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας για μηχανήματα σε επίπεδο ΕΕ. Προωθεί την ελεύθερη κυκλοφορία των μηχανημάτων εντός της ενιαίας αγοράς και διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους εργαζόμενους και τους πολίτες της ΕΕ.

Jozef Síkela, Τσέχος υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου

Οι ενημερωμένοι κανόνες για τα μηχανήματα θα μας βοηθήσουν να προστατεύσουμε καλύτερα τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές της ΕΕ και θα εναρμονίσουν τους κανόνες ασφαλείας σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Αυτό θα ενισχύσει επίσης σημαντικά την αξιοπιστία και το καλό όνομα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της στην παγκόσμια σκηνή.

Jozef Síkela, Τσέχος υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου

Η μετατροπή της οδηγίας σε κανονισμό θα αποτελέσει το νομικό πλαίσιο που ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη και είναι σαφές για όλους τους οικονομικούς φορείς. Ο κανονισμός θα καλύπτει επίσης νέους κινδύνους που συνδέονται με τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

Προϊόντα μηχανημάτων υψηλού κινδύνου

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να χωρίσουν τον κατάλογο των μηχανημάτων «υψηλού κινδύνου» με υποχρεωτική αξιολόγηση της συμμόρφωσης από τρίτους, όπως προτείνεται από την Επιτροπή στο παράρτημα 1 , σε δύο μέρη. Σύμφωνα με τη συμφωνία, μόνο 6 κατηγορίες μηχανημάτων θα υπόκεινται σε αυτήν την υποχρεωτική αξιολόγηση συμμόρφωσης από τρίτους . Αυτό διατηρεί την επιλογή της αυτοαξιολόγησης της συμμόρφωσης από τους κατασκευαστές ανοιχτή για τις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων, σύμφωνα με την οποία η συμμετοχή των φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι μια επιλογή που κάνουν οι κατασκευαστές ανάλογα με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που επιλέγουν να εφαρμόσουν.

Μετά από προσεκτική αξιολόγηση και διαβουλεύσεις με τους σχετικούς ενδιαφερομένους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι σε θέση να ενημερώσει αυτόν τον κατάλογο προϊόντων, τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν από φορέα αξιολόγησης της συμμόρφωσης λόγω της πολυπλοκότητάς τους και λόγω των πιθανών κινδύνων που μπορεί να προκαλέσουν. Αυτό θα παράσχει μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης να εξασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και της ανάγκης να αποφευχθεί η επιβολή δυσανάλογης επιβάρυνσης στον κλάδο της ΕΕ.

Ψηφιακή τεκμηρίωση

Ο κανονισμός επιτυγχάνει μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ  ψηφιακής και έντυπης τεκμηρίωσης . Αυτό σημαίνει ότι οι συννομοθέτες συμφώνησαν καταρχήν ότι:

  • Οι ψηφιακές οδηγίες θα είναι η προεπιλεγμένη επιλογή
  • Οι έντυπες οδηγίες θα παραμείνουν μια επιλογή κατά τη στιγμή της αγοράς για πελάτες χωρίς πρόσβαση σε ψηφιακό αντίγραφο
  • θα πρέπει να παρέχονται βασικές πληροφορίες ασφάλειας με κάθε προϊόν

Πεδίο εφαρμογής

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, οι συννομοθέτες αποφάσισαν να αποσαφηνίσουν το πεδίο εφαρμογής και τους ορισμούς όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, συμφώνησαν  να μην εξαιρούνται τα  μικρά οχήματα που χρησιμοποιούνται για προσωπική μεταφορά και τα ελαφρά ηλεκτρικά οχήματα, όπως τα  ηλεκτρικά σκούτερ  και  τα ηλεκτρικά ποδήλατα , καθώς χρησιμοποιούνται ευρέως και ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για τους χρήστες τους.

Επόμενα βήματα

Η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα υπόκειται σε έγκριση από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αφού ολοκληρωθούν τα επίσημα βήματα έγκρισης, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 42 μήνες για να εφαρμόσουν τους κανόνες του κανονισμού.

15.12.2022