Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούν σε κανόνες για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης θεωρήσεων

Οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν προσωρινά σε κανόνες για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης θεωρήσεων. Ο κανονισμός εισάγει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για βίζα μέσω διαδικτύου και αντικαθιστά το τρέχον αυτοκόλλητο θεώρησης με ψηφιακή βίζα. Ο στόχος της πρότασης είναι διπλός: να καταστεί αποτελεσματικότερη η διαδικασία αίτησης θεώρησης και να βελτιωθεί η ασφάλεια του χώρου Σένγκεν.

Η συμφωνία πρέπει ακόμη να εγκριθεί από τα κράτη μέλη πριν ξεκινήσει η διαδικασία έγκρισης στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Maria Malmer Stenergard

Η ψηφιακή βίζα θα διευκολύνει τη διαδικασία αίτησης για τους ταξιδιώτες, θα απλοποιήσει τη διοικητική διαδικασία και θα αυξήσει την ασφάλεια του χώρου Σένγκεν, για παράδειγμα, μειώνοντας τον κίνδυνο παραποίησης και κλοπής του αυτοκόλλητου θεώρησης.

Maria Malmer Stenergard, Υπουργός Μετανάστευσης της Σουηδίας

Οι κανόνες – όταν τελικά εγκριθούν – θα δημιουργήσουν μια πλατφόρμα αίτησης βίζας στην ΕΕ. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι αιτήσεις για βίζα Σένγκεν θα γίνονται μέσω αυτής της πλατφόρμας, μιας ενιαίας ιστοσελίδας, η οποία θα τις διαβιβάζει στα σχετικά εθνικά συστήματα θεωρήσεων. Σε αυτήν την πλατφόρμα, οι αιτούντες βίζα θα μπορούν να εισάγουν όλα τα σχετικά δεδομένα, να ανεβάζουν ηλεκτρονικά αντίγραφα των ταξιδιωτικών και δικαιολογητικών εγγράφων τους και να πληρώνουν τα τέλη βίζας τους. Θα ενημερωθούν επίσης για τις αποφάσεις που αφορούν τη βίζα τους. Η προσωπική παρουσία στο προξενείο θα είναι καταρχήν απαραίτητη μόνο για τους αιτούντες για πρώτη φορά, τα άτομα των οποίων τα βιομετρικά δεδομένα δεν είναι πλέον έγκυρα και τα άτομα με νέο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Όταν ένα άτομο σκοπεύει να επισκεφτεί πολλές χώρες Σένγκεν, η πλατφόρμα θα καθορίσει αυτόματα ποια από αυτές είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησης με βάση τη διάρκεια της διαμονής. Ωστόσο, ο αιτών θα έχει επίσης τη δυνατότητα να υποδείξει εάν η αίτηση πρέπει να διεκπεραιωθεί από ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος ανάλογα με τον σκοπό του ταξιδιού.

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους νέους κανόνες, οι βίζες θα εκδίδονται σε ψηφιακή μορφή, ως 2D barcode, με κρυπτογραφική υπογραφή. Αυτό θα μειώσει τους κινδύνους ασφαλείας που σχετίζονται με πλαστά και κλεμμένα αυτοκόλλητα βίζας.

Ιστορικό

Οι πρόσφατες προκλήσεις μετανάστευσης και ασφάλειας έχουν αλλάξει σημαντικά το πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τις θεωρήσεις. Επιπλέον, η πανδημία COVID-19 επιβράδυνε σημαντικά τις λειτουργίες έκδοσης βίζας και δημιούργησε την ανάγκη για περισσότερες ψηφιακές διαδικασίες.

Ταυτόχρονα, οι τεχνολογικές εξελίξεις παρέχουν νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας και ευκαιρίες για να καταστούν οι διαδικασίες πιο ομαλές και αποτελεσματικές, τόσο για τους αιτούντες θεώρηση όσο και για τις εθνικές αρχές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπέβαλε στις 27 Απριλίου 2022 νομοθετική πρόταση με στόχο την ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης θεωρήσεων.

13.6.2023