Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συνάπτουν προσωρινή συμφωνία για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα . Μόλις εγκριθεί οριστικά αυτός ο κανονισμός, οι γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ), οι οποίες μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνταν κυρίως για τρόφιμα και ποτά, θα διευρυνθούν σε βιομηχανικά προϊόντα των οποίων οι ιδιότητες συνδέονται ουσιαστικά με τον τομέα παραγωγής, όπως γυαλί Bohemian, πορσελάνη Limoges ή Μαχαιροπήρουνα Solingen.

Σημασία των κανόνων ΓΕ

Η ΕΕ έχει επί του παρόντος συγκεκριμένους κανόνες προστασίας ΓΔ για κρασιά, αλκοολούχα ποτά, τρόφιμα και άλλα γεωργικά προϊόντα. Η σαμπάνια και το προσούτο ντι Πάρμα είναι γνωστά παραδείγματα γεωργικών ΓΕ.

Ωστόσο, επί του παρόντος δεν υπάρχει προστασία ΓΕ σε επίπεδο ΕΕ για βιοτεχνικά και βιομηχανικά αγαθά. Ο κανονισμός αυτός αποσκοπεί στη θέσπιση άμεσης ισχύουσας προστασίας ΓΕ για βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα (όπως κοσμήματα, υφάσματα, γυαλί, πορσελάνη κ.λπ.) σε επίπεδο ΕΕ, συμπληρώνοντας την υφιστάμενη προστασία της ΕΕ για τους ΓΕ στον γεωργικό τομέα.

Η προστασία του ΓΔ για τέτοια προϊόντα θα οδηγήσει σε περισσότερη καινοτομία και επενδύσεις στη βιοτεχνία βοηθώντας τους τεχνίτες και τους παραγωγούς, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, να προωθήσουν και να προστατεύσουν την παραδοσιακή τους τεχνογνωσία σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ.

Κύρια σημεία της συμφωνίας

Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα με τη Βουλή:

  • εγγυάται τη συνοχή με τους κανόνες προστασίας ΓΕ για τα γεωργικά προϊόντα εφαρμόζοντας την έννοια των «προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων» (τα λεγόμενα «ΠΓΕ»), η οποία διασφαλίζει ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι ελκυστικές για τους παραγωγούς που διατηρούν ισχυρή σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών του προϊόντος και της γεωγραφικής του προέλευσης
  • προβλέπει αποτελεσματικές διαδικασίες ελέγχου και επαλήθευσης για την προστασία των ΓΕ με ένα σύστημα που βασίζεται στην αυτοδήλωση ως προεπιλεγμένη διαδικασία που τα κράτη μέλη ενισχύουν με ελέγχους
  • διασφαλίζει ότι η προστασία των βιοτεχνικών και βιομηχανικών ΓΕ ισχύει επίσης για τον χώρο των ονομάτων τομέα και το διαδικτυακό περιβάλλον
  • διευκολύνει τις διαδικασίες για την καταχώριση των ΓΕ, ιδίως για τις ΜΜΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο νομικής προστασίας με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες καταχώρισης βιοτεχνικών και βιομηχανικών ΓΕ

Επόμενα βήματα

Η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει τώρα να εγκριθεί και να εγκριθεί επίσημα και από τα δύο θεσμικά όργανα.

Ιστορικό

Ο κανονισμός είναι μία από τις βασικές προτάσεις στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την πνευματική ιδιοκτησία, το οποίο παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2020. Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για κανονισμό στις 13 Απριλίου 2022. Το Συμβούλιο ενέκρινε τη γενική του προσέγγιση την 1η Δεκεμβρίου 2022.

Η απουσία προστασίας ΓΕ σε επίπεδο ΕΕ για τα βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα δεν είναι μόνο εσωτερικό ζήτημα. Τον Νοέμβριο του 2019, η ΕΕ προσχώρησε στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις Ονομασίες Προέλευσης και τις Γεωγραφικές Ενδείξεις (μια διεθνής συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας), η οποία καλύπτει ΓΕ τόσο για γεωργικά όσο και για μη γεωργικά προϊόντα . Η πρόταση θα επιτρέψει στην ΕΕ να εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της βάσει αυτής της συνθήκης και να εκμεταλλευτεί πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει.

2.5.2023