Το Συμβούλιο της Ε.Ε. δίνει πράσινο φως για την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη διεθνή συνθήκη πανδημίας

Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση να εξουσιοδοτήσει την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια διεθνή συμφωνία για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η απόφαση ανοίγει επίσης το δρόμο για τη διαπραγμάτευση συμπληρωματικών τροποποιήσεων στους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας.

Olivier Véran, Υπουργός Αλληλεγγύης και Υγείας

Ο COVID-19 έχει αποκαλύψει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση παγκόσμιων απειλών για την υγεία των ανθρώπων. Αυτό το νέο διεθνές μέσο είναι επομένως απαραίτητο για να μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε καλύτερα σε περίπτωση που χτυπήσει άλλη πανδημία. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να συνενωθεί για να διασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση σε εμβόλια και θεραπευτικά φάρμακα, να εγγυηθεί την έγκαιρη ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών και να αντιμετωπίσει τους δεσμούς μεταξύ της υγείας του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος.

Olivier Véran, Υπουργός Αλληλεγγύης και Υγείας

Η απόφαση εξουσιοδοτεί την Επιτροπή, για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης, να διαπραγματευτεί μια διεθνή συμφωνία για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι διαπραγματευτικές οδηγίες, που επισυνάπτονται στην απόφαση, περιγράφουν τους στόχους και τις αρχές της συμφωνίας. Οι διαπραγματευτικές οδηγίες μπορούν να αναθεωρηθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω ανάλογα με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.

Ανταπόκριση στον COVID-19

Ο COVID-19 κατέδειξε την ανάγκη για ενισχυμένη ετοιμότητα και στενότερη συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ ερευνητικών κέντρων σε όλο τον κόσμο και ο καλύτερος συντονισμός της διεθνούς χρηματοδότησης θα μπορούσαν να βελτιώσουν την παρακολούθηση των κινδύνων και την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με νέες μολυσματικές ασθένειες. Ο παγκόσμιος συντονισμός της αποθήκευσης αποθεμάτων θα μπορούσε να εξασφαλίσει ότι οι χώρες θα έχουν πρόσβαση σε βασικές προμήθειες. Μια συμφωνία για την πανδημία θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε καλύτερους μηχανισμούς απόκρισης και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε εμβόλια, φάρμακα και διαγνωστικά.

Ιστορικό

Την 1η Δεκεμβρίου 2021, τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) κατέληξαν σε συναίνεση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης και διαπραγμάτευσης μιας σύμβασης, συμφωνίας ή άλλου διεθνούς μέσου βάσει του καταστατικού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντιμετώπισης της πανδημίας.

Η πρόταση για μια διεθνή συνθήκη για τις πανδημίες ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Charles Michel, στο Φόρουμ Ειρήνης του Παρισιού τον Νοέμβριο του 2020. Αυτή η έκκληση για μια διεθνή συνθήκη για τις πανδημίες υπογραμμίστηκε επίσης από τους ηγέτες της G7 στη δήλωσή τους για 19 Φεβρουαρίου 2021.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 25ης Φεβρουαρίου 2021, οι ηγέτες της ΕΕ τόνισαν την ανάγκη για παγκόσμια πολυμερή συνεργασία για την αντιμετώπιση των τρεχουσών και μελλοντικών απειλών για την υγεία και συμφώνησαν να εργαστούν για μια διεθνή συνθήκη για τις πανδημίες στο πλαίσιο του ΠΟΥ και για την προώθηση της παγκόσμιας ασφάλειας υγείας.

Επόμενα βήματα

Μετά την απόφαση της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας της 1ης Δεκεμβρίου, η πρώτη συνεδρίαση ενός διακυβερνητικού διαπραγματευτικού σώματος πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2022 για να συμφωνηθεί ο τρόπος εργασίας και τα χρονοδιαγράμματα. Θα συνεδριάσει ξανά έως την 1η Αυγούστου 2022 για να συζητήσει την πρόοδο σε ένα προσχέδιο εργασίας. Στη συνέχεια, θα παραδώσει έκθεση προόδου στην 76η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας το 2023, με στόχο την έγκριση του μέσου έως το 2024.

3.3.2022