Το Συμβούλιο της Ε.Ε. εγκρίνει συνδρομή 150 εκατομμυρίων ευρώ στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

Η ΕΕ θα παράσχει μια πράξη μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής ύψους 150 εκατ. ευρώ με τη μορφή δανείων και επιχορηγήσεων προς όφελος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Η βοήθεια θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Μολδαβίας στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο και στην κάλυψη των αναγκών του ισοζυγίου πληρωμών της Μολδαβίας, όπως προσδιορίζονται στο πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Σκοπεύει να υποστηρίξει το πρόγραμμα οικονομικής σταθεροποίησης και μεταρρυθμίσεων της Μολδαβίας.

Αυτή η χρηματοδοτική συνδρομή που εγκρίθηκε σήμερα θα βοηθήσει τη Μολδαβία να καλύψει, το 2022-2024, μέρος των υπολειπόμενων αναγκών εξωτερικής χρηματοδότησής της, οι οποίες υπολογίζονται σε 480 εκατομμύρια USD. Αυτό είναι στο πλαίσιο του νέου προγράμματος του ΔΝΤ για την περίοδο 2021-2025.

Η εκταμίευση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε τρεις δόσεις που θα αποδεσμευτούν μεταξύ 2022 και 2024. Από το συνολικό ποσό, έως και 120 εκατ. ευρώ θα δοθούν με τη μορφή μεσοπρόθεσμων έως μακροπρόθεσμων δανείων με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και έως και € 30 εκατ. υπό μορφή επιχορηγήσεων.

Επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο εξέδωσε αυτήν την απόφαση σήμερα. Θα τεθεί σε ισχύ την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Ιστορικό

Η ΕΕ και η Δημοκρατία της Μολδαβίας ανέπτυξαν στενές πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με τα χρόνια. Οι σχέσεις συνεχίζουν να αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Η Μολδαβία προσχώρησε στην Ανατολική Εταιρική Σχέση της Ένωσης το 2009. Την 1η Ιουλίου 2016 τέθηκε σε ισχύ μια Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας, η οποία περιλαμβάνει τη σταδιακή εισαγωγή μιας βαθιάς και συνολικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA).

Οι οικονομικοί δεσμοί της Μολδαβίας με την ΕΕ είναι επίσης καλά ανεπτυγμένοι. Η ΕΕ εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Μολδαβίας, αντιπροσωπεύοντας το 52% του συνολικού εμπορίου της το 2020 (περίπου 67% των συνολικών εξαγωγών και 45% των συνολικών εισαγωγών της Μολδαβίας), ακολουθούμενη από τη Ρωσία (9%) και την Κίνα (8%) .

Οι χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας είναι επιλέξιμες για μακροοικονομική χρηματοδοτική βοήθεια (ΜΧΣ). Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις χώρες σε μια οξεία κρίση του ισοζυγίου πληρωμών. Η ΜΧΣ παρέχεται σε έκτακτη και προσωρινή βάση και βασίζεται σε όρους οικονομικής πολιτικής, ένας από αυτούς είναι ότι μια πράξη ΜΧΣ πρέπει να συμπληρώνει ένα πρόγραμμα προσαρμογής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Το Συμβούλιο εξέδωσε προηγούμενη απόφαση για την παροχή ΜΧΣ στη Μολδαβία ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια στις 25 Μαΐου 2020. Η βοήθεια εκταμιεύτηκε πλήρως κατά την περίοδο 2020-2021.

Λόγω της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών, η κυβέρνηση της Μολδαβίας ζήτησε νέα ΜΧΣ από την ΕΕ στις 19 Νοεμβρίου 2021. Η Επιτροπή υπέβαλε σχετική πρόταση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο στις 4 Ιανουαρίου 2022.

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ 2021-2027 επιτρέπει τη χρήση ΜΧΣ για συνολικό ποσό έως 11,6 δισ. ευρώ σε δάνεια και έως 350 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις. Η ΜΧΣ για τη Μολδαβία που εγκρίθηκε σήμερα είναι η δεύτερη νέα ΜΧΣ στο πλαίσιο του τρέχοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού, μετά τη ΜΧΣ για την Ουκρανία που εγκρίθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2022.

4.4.2022